הסכם ה-FATCA בין ארצות הברית לישראל  

מוסד פיננסי|דיו דילג'נס|מידע|ארצות הברית|חשבון בנק  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2014 

ההסכם ליישום הוראות ה-FATCA בין ישראל לארצות הברית נחתם לאחרונה, והוא מסדיר את העברת המידע לרשות המס של ארה"ב ה-IRS, באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל (להלן - הסכם ה-FATCA). המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות בנק המוחזקים בישראל בידי "אדם אמריקאי" (US Person), כמוגדר להלן, או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית. בנוסף, הסכם ה-FATCA מאפשר לרשות המס של ארה"ב לדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב. 

מהות ההסכם בין המדינות

הסכם ה-FATCA הוא תולדה של הוראות ה- Foreign Accounts Tax Compliance Act (סעיפים 1471 עד 1474 ב-Internal Revenue Code), שנחקק בארצות הברית וחל על כלל הגופים הפיננסיים שאינם אמריקנים, והוא מביא בחשבון גם את הוראות סעיף 29 לאמנת המס בין ישראל לארצות הברית. ראו גם: יישום חקיקת FATCA 

הסכם ה-FATCA כולל שני נספחים. נספח I להסכם ה-FATCA כולל הוראות למוסדות הפיננסיים כיצד לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות לגביהם יש להעביר מידע (ראו על כך להלן). נספח II להסכם ה-FATCA כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח (ראו על כך להלן). 

הסכם ה-FATCA נדרש, בין היתר, לאור העובדה כי מוסדות פיננסיים בישראל, לרבות בנקים, התקשו ליישם את החקיקה והרגולציה המורכבת אשר נכפו עליהם על ידי הרשויות בארצות הברית, שכן החקיקה והרגולציה האמריקאית בעניין זה יצרו קשיי יישום משפטיים וחוקתיים בישראל. 

כניסה לתוקף

המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב על פי הסכם ה-FATCA הוא סוף ספטמבר 2015. העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014. רשות המסים צפויה לחתום בקרוב על הסכם עם רשות המס של ארה"ב לשם הסדרת הנהלים וההיבטים הטכניים לחילופי המידע. עם זאת, הסכם ה-FATCA עדיין לא נכנס לתוקף ואין בשלב זה חובה חוקית של המוסדות הפיננסיים לביצוע הליכי זיהוי כאמור להלן. 

מוסדות פיננסיים מדווחים

מוסד ישראלי פיננסי מוגדר בהסכם ה-FATCA, כמוסד בנקאי תושב ישראל, למעט סניף של מוסד בנקאי כאמור שנמצא מחוץ לישראל וכן סניף של מוסד בנקאי כאמור שאינו תושב ישראל אך נמצא בישראל. 

בנספח II להסכם ה-FATCAנקבעה רשימה של גופים והחשבונות הפטורים מדיווח, כמו גופים המנהלים את חיסכון פנסיוני וגופים פיננסיים נוספים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס, כמו קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות או נאמנים על תוכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

ביחס לחשבונות בנק הפטורים מדיווח, בהסכם ה-FATCA נקבע כי חשבונות בנק מסוימים לא ייבדקו בהליך הדיו-דיליג'נס המתואר להלן. כך לדוגמא, חשבון בנק שהייתה בו יתרה שאינה עולה על 50,000 דולר בתאריך 30 ביוני 2014. 

זיהוי בעלי חשבונות בנק

מוסד פיננסי מדווח חייב לנקוט בהליך של דיו-דיליג'נס, בהתאם להוראות הסכם ה-FATCA, ביחס לחשבונות הבנק שהוא מנהל במטרה לאתר בעלי חשבון הנחשבים כ"אדם אמריקאי" (US Person). מדובר בעיקרון באזרחי ארצות הברית, תושבי ארצות הברית, חברות שהוקמו תחת דיני ארצות הברית, נאמנויות בתנאים מסוימים, וכן לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בידי ישויות משפטיות שיש בהן לאמריקנים החזקה מהותית. הליך הדיו-דיליג'נס מתואר בנספח I להסכם ה-FATCA. 

מוסד פיננסי ישראלי נדרש לבצע בהתאם להסכם ה-FATCA מספר בדיקות במסגרת הליך של דיו-דיליג'נס, ביחס לכל חשבון בנק, ובין היתר:

1 – בדיקת רישומי הבנק על מנת לאתר תיעוד של בעלי חשבון הנחשבים כ"אדם אמריקאי" (US Person) או תושבי ארצות הברית.

2 – בדיקת מקום הלידה של בעלי חשבונות הבנק, על מנת לחשוף האם זה בארצות הברית.

3 – בדיקת הכתובת של בעלי חשבון בנק, על מנת לחשוף האם זה בארצות הברית.

4 – בדיקת מספר הטלפון של בעלי חשבון בנק, על מנת לחשוף האם זה בארצות הברית.

5 – בדיקת העברות כספים בין חשבונות בנק, על מנת לחשוף האם הועברו כספים לארצות הברית, או מארצות הברית לישראל. 

הבדיקה הנעשית במחשבי הבנק במסגרת הליך הדיו-דיליג'נס בהתאם להסכם ה-FATCA אמורה להיות בדיקה אלקטרונית, אלא אם נדרשת בדיקה ידנית במסמכים. כך לדוגמא, ביחס לחשבונות בנק שהיתרה בהם עומדת על יותר מ 1,000,000 דולר בתאריך 30 ביוני 2014, נדרשת גם בדיקה ידנית (להבדיל מחיפוש אלקטרוני) במסמכי הבנק, כמו מסמכי פתיחת חשבון. 

איסוף המידע והעברתו

בהתאם לסעיף 2 להסכם ה-FATCA, מוסד פיננסי ישראלי מחויב לאסוף מידע אודות חשבונות בנק מדווחים, ובכלל זה, שמו וכתובתו של בעלי חשבון הנחשבים כ-US Person, היתרה בחשבון הבנק לסוף שנה, והכנסות ורווחים בחשבון הבנק בתנאים המפורטים בהסכם. 

סעיף 3 להסכם ה-FATCA קובע כי כימות ההכנסות וסיווגם יעשה בהתאם להוראות דיני המס בישראל. עוד קובע סעיף 3 להסכם ה-FATCA כי איסוף המידע הבסיסי ייעשה משנת 2014 ואילך, למעט ביחס למידע מורכב שייאסף ויועבר בשנים 2015 ו – 2016. 

ראו גם:

מדריך מיסוי בארצות הברית 

חשבון בנק בחו"ל - מדריך

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט