חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק  

חקיקה|רשות המסים|מידע|ארצות הברית  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2014 

תזכיר חוק חדש לתיקון פקודת מס הכנסה יאפשר לשר האוצר לבצע שינויים דרמטיים בסודיות הבנקאית. החוק מעניק סמכויות לשר האוצר להתקין תקנות אשר יחייבו מוסדות פיננסים, ובכלל זה בנקים, לברר את הפרטים של בעלי הזכויות בחשבונות המופקדים אצלם. 

ביחס לאמריקאים, הבנקים יצטרכו לברר את היותם "אדם אמריקאי" (US Person) בהתאם לדיני ארצות הברית. מדובר בעיקרון באזרחי ארצות הברית, בעלי Green Card, תושבי ארצות הברית וכן לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בידי ישויות משפטיות שיש בהן לאמריקנים החזקה מהותית. תזכיר החוק בנושא זיהוי בעל חשבון בנק פורסם בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי), בין היתר, לצורך יישום חקיקת FATCA כמפורט להלן.
 

העברת המידע לרשות המסים

המוסדות הפיננסיים יאספו את המידע ויעבירו אותו לרשות המסים. אופן זיהוי הפרטים של בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי וכן אופן העברתם לרשות המסים, ייקבעו בתקנות שיפורסמו על ידי שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. ביחס לבעל זכות בחשבון בנק שהוא "אדם אמריקאי" יידרש הבנק לדווח על קיום החשבון לרשות המיסים בישראל, כדי שזו תוכל להעביר את המידע לרשויות המס בארצות הברית (ה-IRS). 

החקיקה החדשה בנושא זיהוי בעל חשבון בנק משלימה את הצעת חוק לתיקון מס' 200 לפקודת מס הכנסה, שתכליתו להוסיף לפקודה הוראות המתירות העברת מידע במסגרת הסכם לחילופי מידע

ראו גם:

האמנה הרב-צדדית בענייני מס
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס
חילופי מידע אוטומטיים 
 

החלטת הקבינט החברתי-כלכלי

החלטה מספר  1490 (חכ/23) של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מיום 13.03.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 21.03.2014, עוסקת בין היתר בתיקון פקודת מס הכנסה בנושא זיהוי בעל חשבון בנק

החלטת השרים עוסקת בהסכם בין ישראל לארצות הברית אשר מהווה חלופה להחלת הוראות ה- Foreign Accounts Tax Compliance Act (סעיפים 1471 עד 1474 ב-Internal Revenue Code), שנחקק בארצות הברית וחל על כלל הגופים הפיננסיים שאינם אמריקנים. ההסכם כולל אופציה לפיה, בהתקיים תנאים מסוימים, תהיה העברת מידע מרשויות המס בארצות הברית לרשות המסים בישראל אודות הכנסות שמפיקים תושבי ישראל בארה"ב. 

בהחלטה נקבע עוד כי שר האוצר יגיש הצעת חוק ליישום הסכם FATCA בין ישראל לארצות הברית האמור. הצעת החוק תכלול את ההוראות הנדרשות בחקיקה לצורך ביצוע ההסכם, ביניהן התיקונים הנדרשים שיבטיחו את אבטחת המידע והשמירה על הפרטיות של נושאי המידע וזכויותיהם במסגרת העברת המידע ותיקונים לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון) הנדרשים על מנת לאפשר לגופים הפיננסיים עליהם מוטלות חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון לעשות שימוש במידע שנאסף לפי החוק האמור, זאת כדי לאתר ולזהות בעלי חשבון בנק הנחשבים כ"אדם אמריקאי" כאמור לעיל.
 

השלכות מעשיות

בהתאם לתזכיר החוק יתווסף סעיף 135ב לפקודת מס הכנסה שכותרתו: "דרישת מידע ממוסד פיננסי", לפיו: "שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות לזיהוי פרטים של בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי ואופן העברתם למנהל". 

בהתאם להסכם FATCA שבין ישראל לארצות הברית, לגבי מי שיפתח חשבון בנק חדש במוסד פיננסי תחול חובת הבדיקה האמורה כבר לגבי פתיחת חשבון ביום ג' באב התשע"ד (1 ביולי 2014). אמנם תזכיר החוק נועד ליישום הוראות FATCA אך המידע שיימסר לרשות המסים על ידי המוסדות הפיננסים, יכול להישמר גם לצורך מסירתו בהתאם לסעיפים העוסקים בחילופי מידע באמנות המס של ישראל עם מדינות נוספות או על פי הסכמים מיוחדים לחילופי מידע שייחתמו בעתיד על ידי ישראל, בין היתר, עם מקלטי מס

לאור שינויי החקיקה הצפויים והתחלת איסוף מידע בנקאי על לקוחות, מומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים, לשקול הסדרת הדיווח ותשלומי המסים, בין היתר, באמצעות פנייה לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים