הנחיית המפקח על הבנקים בעניין ה- FATCA  

ארצות הברית|חוק|בנקים|ישראל|FATCA  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מרץ 2014 

המפקח על הבנקים בישראל שלח ביום 16 במרץ 2014, מסמך לתאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה-FATCA, נוכח ההשלכות האפשריות על המערכת הבנקאית המקומית, כמפורט להלן.
 

ראו גם:

העברת מידע בין ישראל לארצות הברית

דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב 

הוראות ה-FACTA

ביום 18 במרץ 2010 נקבעו על ידי ממשלת ארה"ב הוראות ה-FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), במסגרת החוק Hiring Incentive to Restore Employment Act, וזאת כחלק מהמאבק האמריקאי בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. 

ביום 17 בינואר 2013 התקין משרד האוצר האמריקאי תקנות ליישום הוראות החוק. מועד התחילה של ההוראות נקבע ליום 1 ביולי 2014. במסגרת ההוראות, מוסדות פיננסיים (כגון בנקים) הפועלים מחוץ לארה"ב נדרשים לדווח לרשויות בארה"ב על חשבונות של לקוחות אמריקאים, ולהטיל סנקציות (כגון ניכוי במקור על תשלומים המגיעים ללקוח) על לקוחות שלא ישתפו פעולה עם המוסד הפיננסי. מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב, יהיה נתון בפני עצמו לסנקציות שונות, ובפרט לניכוי במקור בגובה 30% מתשלומים שמקורם בארה"ב.    

ראו גם:

בחינת יישום ה-FATCA בישראל

יישום חקיקת ה-FATCA


הסכם FATCA עם ישראל

ממשלת ארה"ב מציעה למדינות המעוניינות בכך לחתום על הסכם בין-ממשלתי ליישום הוראות ה- FATCA, אשר מאפשר הקלות ממשיות ביישום ההוראות, ובפרט בנושא הטלת סנקציות על לקוחות שאינם משתפים פעולה. הליך החתימה על הסכם בין ישראל לארה"ב בנושא חשבונות בנק טרם הושלם.  

נוכח ההשלכות האפשריות על המערכת הבנקאית המקומית, בנק ישראל פרסם היום טיוטה המנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה- FATCA, בין אם עד ליום 1 ביולי 2014 ייחתם הסכם בין-ממשלתי כאמור ובין אם לאו. בפרט, הונחו התאגידים הבנקאיים בנושאים הבאים:

·         הליכי ממשל תאגידי (מינוי אחראי, הקמת צוות עבודה, קביעת מדיניות ונהלים, דיווחים להנהלה ולדירקטוריון).

·         בחינת הצורך ברישום ובחתימה על הסכם מול הרשויות בארה"ב, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות.

·         אופן ההתנהלות מול לקוחות, ובפרט האפשרות לסרב להעניק שירותים בנקאיים ללקוח אשר אינו משתף פעולה עם התאגיד הבנקאי באופן הנדרש ליישום ההוראות.
 

להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים