הגשת הודעות לרשות המסים ביחס לנאמנות קרובים 

מיסוי נאמנויות|פקודה|יוצר|נאמן 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

פברואר 2014 

השינויים ביחס למיסוי נאמנויות בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו – 2014), התשע"ג-2013, אשר נכנס לתוקף ביום 5 באוגוסט 2013, מחייבים היערכות מיוחדת של רשות המסים מצד אחר ושל הנישומים מצד שני. לאור האמור, רשות המסים הודיעה ביום 3 בפברואר 2014, על הארכת מועדים להגשת הודעות לפקיד השומה הן ביחס ליצירת הנאמנות בטופס 147, והן על בחירתו באחד ממסלולי המיסוי בטופס 154, כמפורט להלן. 

ראו גם: הקלות מס לנאמנויות - 2014 

שינויים במיסוי נאמנויות

במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו – 2014), התשע"ג-2013, בוצעו תיקונים רבים בהוראות שונות בדיני המס, ובין היתר נערכו שינויים בהסדרי מיסוי הנאמנויות. 

בפרק רביעי 2 של חלק ד' לפקודה, שהוא פרק הנאמנויות, הוגדרה בסעיף 75ח1(ב) "נאמנות קרובים" שהיא נאמנות שבה היוצר הוא תושב חוץ, הנהנה הוא תושב ישראל, ובין היוצר לנהנה שהוא תושב ישראל מתקיימים יחסי קרבה מוגדרים, ונקבעו חובות דיווח ומיסוי. 

ראו גם: רפורמה במיסוי נאמנויות 

חובות דיווח בנאמנות קרובים

בהתאם לשינויים האמורים במיסוי נאמנויות, נקבע כי הנאמן בנאמנות קרובים יודיע לפקיד השומה הן על יצירת הנאמנות בטופס 147, והן על בחירתו באחד ממסלולי המיסוי בטופס 154. 

עוד נקבע כי את הטפסים האמורים (טופס 147 וכן טופס 154) יש להגיש תוך  60 יום מיום הקמתה או הפיכתה של נאמנות לנאמנות קרובים, וביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום 1/1/2014 יש למסור הודעות כאמור עד ליום  31/01/2014. 

להרחבה בנושא דיווחים בנאמנויות, ראו:

חובת הדיווח על נאמנויות בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה

החייבים בדיווח בהתאם לסוג הנאמנות

דיווחים לרשות המסים

דוח שנתי בנאמנות

טבלה - דיווחים וטפסים במיסוי נאמנויות

פטור מדיווח 

דחיית מועדים לדיווח על נאמנות קרובים

רשות המסים הבינה כי קביעת המועדים האמורים אינה ריאלית, ולכן הוחלט על מתן אורכה למועד מסירת ההודעות בטפסים האמורים לעיל (טופס 147 וטופס 154) ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום התחילה, וזאת עד ליום 30.6.2014 . 

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס 

ראו גם: 
פאונדיישן, נאמנות ומס הכנסה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים