הקלות מס לנאמנויות - 2014 

יוצר|נהנה|נאמנות|מיסוי|תושב חוץ 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

כתיבה: דצמבר 2013 
עדכון:   מרץ 2014

בעקבות שינוי החקיקה בנושא מיסוי נאמנויות, רשות המסים מתכוונת לפרסם בקרוב תוכנית מיוחדת הכוללת הקלות מס לבעלי נאמנויות, ונישומים שירצו להיכנס למסלול של התוכנית המיוחדת יוכלו להגיש בקשותיהם עד סוף שנת 2014. לעניין זה, ראו - הסדרי מעבר למיסוי נאמנויות

ראו גם:
רפורמה במיסוי נאמנויות
שינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014 

נאמנות הינה מערכת חוזית משפטית אשר במסגרתו מעביר יוצר הנאמנות נכסים השייכים לו לידי הנאמן, במטרה שהאחרון ינהלו לטובת הנהנה. הנאמן מחזיק באופן בלעדי בנכסים ומחויב לטפל בהם לפי תנאים הנקבעים בהסכם הנאמנות, לטובת הנהנה. השינוי העיקרי ברפורמה בנושא מיסוי הנאמנויות הנו ביחס לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הנו תושב חוץ או שהיה תושב חוץ במותו, ואשר יש בהן נהנה תושב ישראל אחד לפחות. ראו גם: סוגי נאמנויות על-פי תיקון 147 לפקודה 

בעקבות הרפורמה במיסוי נאמנויות ועל מנת להבטיח פשטות בדיווח וביישום של התיקון, רשות המסים הודיעה שהיא תקדם תקינה שתסדיר  את יעוד הכנסת הנאמן לנהנים שהם תושבי חוץ, תושבי ישראל לראשונה, או תושבי חוץ, וכן תקנות שיסדירו את מנגנון הזיכוי ממס זר בנאמנויות שבהן היוצר הוא תושב חוץ. 

הרקע לרפורמה במיסוי נאמנויות

התיקון לפקודה בנושא מיסוי הנאמנויות, תיקון 147 לפקודה, קבע פטור ממס על נאמנות, אותה יצר תושב חוץ. בהתאם לתיקון האמור, כאשר תושב חוץ מקנה נכסים וכספים לנאמנות לטובת תושב ישראל, לא קיים חיוב במס שוטף בשל הפירות, לרבות ריבית, דיבידנד, שכר דירה וכדומה, שנצברים בנאמנות מחוץ לישראל. בנוסף לפטור ממס בגין ההכנסות מנכסי הנאמנות כאמור, גם חלוקת כספים לנהנה הישראלי, בהתאם לתיקון 147, לא חייבת במס במועד החלוקה. 

רשות המסים טענה בשנים האחרונות כי היתרון המיסוי במקרה של נאמנות יוצר תושב חוץ נוצל לרעה במקרים מסוימים, כאשר ישראלים העבירו דרך תושבים זרים הון לא מדווח שלהם לנאמנות לטובת עצמם, כאשר במקרים רבים השליטה על הנאמנות הייתה נתונה לנהנה הישראלי ולא לנאמן. 

בעקבות החשש האמור, רשות המסים יזמה את הרפורמה במיסוי נאמנויות. התיקון לפקודה בנושא מיסוי נאמנויות גרם ללחץ בקרב נישומים רבים הנהנים מנאמנויות זרות, וכך החלו להירקם הסדרים פרטניים עם רשות המסים לפני כניסתו לתוקף של הרפורמה בנאמנויות שנכנס לתוקף בתחילת בינואר 2014. כעת, רשות המסים מסדירה את הסוגיה הזאת בתוכנית חדשה שהיא מפרסמת כמפורט להלן. 

תוכנית חדשה למיסוי נאמנויות

ועדה ברשות המסים מגבשת כעת תוכנית מיוחדת, אשר תאפשר לבעלי נאמנויות לדווח לרשות על נכסי הנאמנות, ולשלם מס מופחת על הרווחים וההון שנצברו באותן נאמנויות בשנים הקודמות. בהתאם לתוכנית המיוחדת של רשות המסים, בעלי הנאמנויות יחולקו לחמש קבוצות, כאשר שתי הקבוצות העיקריות הן:

קבוצה ראשונה - בעלי נאמנויות "מובהקות" ולגיטימיות אשר אינן חייבות במס כלל עד שנת 2014;

קבוצה שנייה - נאמנויות שיוגדרו כתכנון מס בלתי-לגיטימי שלא יהיו זכאים להיכנס לתוכנית החדשה.

כמו כן, ייקבעו שלוש קבוצות נוספות שיהיו זכאיות להיכנס לתוכנית המיוחדת של רשות המסים, ויחולקו לפי מידת ההשפעה שיש לנהנה מהנאמנות על נכסי הנאמנות. העיקרון המנחה הוא שככל שסממני ההשפעה שיש לנהנה מהנאמנות על נכסי הנאמנות יהיו גבוהים יותר, וההשפעה של הנהנה על השקעות הנאמנות גבוהה יותר, כך שיעור המס שהוא ישלם על רווחי הנאמנות או ההון שנצבר יהיה גבוה יותר. 

מיסוי הון או הכנסה חייבת

בהתאם לתוכנית המיוחדת של רשות המסים, הנישום או הנאמן יוכלו לבחור את מסלול המיסוי, בהתאם לשתי חלופות: מסלול הוני או מסלול פירותי. בהתאם לבחירת המסלול, ישולם: במסלול ההוני, נישומים שייכנסו לקבוצת המס הראשונה הנזכרת למעלה, ישלמו מס בגובה של 3% מההון שנצבר, קבוצת הנישומים השנייה ישלמו מס בשיעור 4%, ואילו נישומים שייכנסו לקבוצות האחרות, ישלמו מס בשיעור 6%. 

מאידך, אם הנישום או הנאמן יבחרו במסלול המיסוי הפירותי, ישלמו הנישומים בקבוצת המס הראשונה מס הכנסה בשיעור של 33% מההכנסה החייבת לפי סוג הנכס הממוסה, הקבוצה השנייה תשלם מס בשיעור 50% מההכנסה החייבת, ונישומים שייכנסו לקבוצות האחרות ישלמו מס בשיעור של 66% מההכנסה. 

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: המדריך למיסוי נאמנויות 

ראו גם: 
פאונדיישן, נאמנות ומס הכנסה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים