ביטול הפטור מדיווח על הכנסות והון 

עולה חדש|תושב חוזר|רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2013 

רשות המסים הודיעה על הכוונה לבטל את הפטור מדיווח על הכנסות ונכסי חוץ, הניתן לתושבים חוזרים ועולים חדשים אשר נקבע בתיקון 168 לפקודה. ביטול הפטור נכלל בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014, אך בסופו של דבר הוחלט על הוצאת ביטול הפטור מהחוק. כעת, ביטול הפטור מדיווח על הכנסות ונכסי חוץ הניתן לתושבים חוזרים ועולים חדשים אמור להיות מקודם באמצעות חקיקה נפרדת. רשות המסים הסבירה כי ההצעה לביטול הפטור נובעת מהמלצת ארגון ה-OECD, כמפורט להלן. 

ראו גם: תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח 

אציין כי בהצעת חוק ההסדרים מוצעת גם קביעה מפורשת שדיבידנד בידי יחיד מוטב (עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים) יהא פטור רק אם הופק בחו”ל וגם מקורו בחו”ל (קרי, חיוב במס של דיבידנד המחולק על ידי חברה זרה המוחזקת בידי יחיד מוטב, אם לזו פעילות או נכסים בישראל, בתנאים מסוימים). עוד מוצע, לעניין שיעור ההחזקה בחברת משלח יד זרה (חמי"ז) או בחברה נשלטת זרה (חנ"ז), יחשבו עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים כתושבי ישראל גם אם בחרו בשנת הסתגלות. 

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

להרחבה בנושא כללי מקור בדיני המס, ראו: כללי מקור בדיני המס  

חוזר רשות המסים

בחוזר רשות המסים (מס' 9/2011) ביחס לפטור מדיווח על הכנסות ומדיווח על הון, בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, נדון הפטור מהגשת דו"ח לרשות המסים. בחוזר נאמר כי במסגרת תיקון 168, סעיף 134ב לפקודה, קובע כי עולה חדש ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים מהכללת הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, וזאת במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור. 

הפטור מדיווח על אותן הכנסות, לא יחול במידה וביקש היחיד שההכנסות האמורות לא יהיו פטורות ממס בהתאם להוראות סעיף 14(א) לפקודה, וכן לגבי הכנסות שמקורן בנכס שניתן ליחיד במתנה הפטורה ממס על פי הוראות סעיף 97(א)(5) לפקודה, החל מיום 1 בינואר 2007 ואילך. יובהר, כי הסעיף אינו פוטר את העולה החדש או התושב החוזר הוותיק מהגשת דו"ח, לגבי הכנסות שאינן פטורות כאמור בהוראות הפטור כגון, הכנסות מעסק בישראל. 

עמדת ארגון ה-OECD

הפורום הבינלאומי לשקיפות בענייני מס עוסק בהבטחת העברת מידע בין רשויות המס בין מדינות בעולם, לצורך מאבק בהעלמות מס ובהון שחור. לפורום השקיפות אין סמכויות אכיפה אך להמלצותיו יש משקל מסוים מבחינה מדינית. הפורום בודק את כל 100 המדינות החברות בו, בשני שלבים. השלב הראשון - שהדוח לגבי ישראל פורסם כעת - כולל את בחינת המסגרת החוקית. השלב השני, שאמור להיערך בחודשים הקרובים, בוחן את היישום המעשי של השקיפות בענייני מס. 

דוח הפורום הבינלאומי לשקיפות בענייני מס פרסם לאחרונה סקירה אשר ממנה עולה חוסר נחת מחוסר הדיווח על חברות זרות המנוהלות ונשלטות בידי עולים חדשים ותושבים חוזרים בישראל. הפורום מציין כי לרשות המיסים הישראלית יש סמכויות נרחבות לקבל מידע על נישומים אך סמכויותיה מוגבלות ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים. בעיה דומה, ממשיך הפורום, קיימת ביחס לנאמנויות המוקמות בישראל בידי אזרחים זרים. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

2all - בניית אתרי אינטרנט