העברת מידע בענייני מס באיחוד האירופי
 

דירקטיבה|שיתוף פעולה|מסים|האיחוד האירופי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2013 

העברת מידע בין מדינות באיחוד האירופי נעשית בדרכים מגוונות כמפורט להלן. בנוסף לאמנות מס דו-צדדיות בין המדינות החברות, ישנם מספר דירקטיבות המסדירות את סוגיית העברת המידע. בנוסף לכך, מדינות באיחוד האירופי יזמו הסכם מיוחד להעברת מידע אוטומטי. להעברת המידע בתוך האיחוד האירופי יש גם השלכה על ישראל. 

ראו גם:

חילופי מידע אוטומטיים

האמנה הרב-צדדית בענייני מס

המאבק הבינלאומי בתכנוני המס
 

הדירקטיבה למיסוי הכנסות מחסכונות

הדירקטיבה למיסוי הכנסות מחסכונות (להלן: ה - Savings Tax Directive) מהווה חלק מחקיקת המשנה באיחוד האירופי, והיא חלה על יחידים. הרעיון המרכזי בדירקטיבה הוא מיסוי הכנסת הריבית של תושבי מדינות איחוד אשר הנם בעלי חסכונות במדינת איחוד אחרת. הדירקטיבה נועדה למנוע תכנוני מס שונים ולהבטיח שישולם מס בשיעור מסוים על הכנסת ריבית ששולמה בכל אחת ממדינות האיחוד ליחידים אשר הנם תושבים, לצרכי מס, במדינת איחוד אחרת. 

הדירקטיבה למיסוי הכנסות מחסכונות קובעת כי כל מדינה חברה באיחוד האירופי צריכה לבחור בין ניכוי מס במקור לבין החלפת מידע ביחס לחסכונות של תושבי המדינה החברה בקהילה. בחירה זו היא ביחס לשבע השנים הראשונות לתחולת הדירקטיבה. לאחר מכן כל המדינות יחויבו לעבור לשיטה של החלפת מידע. הדירקטיבה למיסוי הכנסות מחסכונות חלה ככלל על ריבית המשתלמת על חובות מכל סוג שהוא, ריבית המשתלמת על איגרות חוב ממשלתיות או על אג"ח של חברות וכיו"ב. הדירקטיבה למיסוי הכנסות מחסכונות תלויה בשיתוף הפעולה בין המוסדות משלמי הריבית ("Paying Agents").
 

הדירקטיבה לשיתוף פעולה

הדירקטיבה לשיתוף פעולה בענייני מסים של האיחוד האירופי קובעת הוראות מוגבלות בנושא חילופי מידע אוטומטיים. בהתאם לסעיף 8 לדירקטיבה לשיתוף פעולה בענייני מסים, רשות מסים במדינה א' באיחוד האירופי תעביר מידע בענייני מסים לרשות המסים במדינה ב' ביחס לתושבי מדינה ב' הפועלים במדינה א'. המידע המועבר מתייחס למגוון הכנסות, ובין היתר, משכורות והכנסה ממקרקעין.  

בהתאם לדירקטיבה לשיתוף פעולה בענייני מסים, הוראות בנושא זה אמורות להיכנס לתוקף החל מינואר 2014. כמו כן, עד יולי 2016 המדינות החברות באיחוד האירופי אמורות להעביר נתונים סטטיסטיים ביחס למנגנון העברת המידע האוטומטי, לרבות כמות המידע שהועבר, ועלות העברת המידע. עד יולי 2017 המועצה האירופית תפרסם דו"ח סיכום בנושא זה. 

סעיף 24 לדירקטיבה לשיתוף פעולה בענייני מסים, מסדיר את העברת המידע עם מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, לרבות מדינת ישראל. כך לדוגמא, במידה ומדינת ישראל מעבירה מידע בענייני מסים למדינה א' באיחוד האירופי, מדינה א' יכולה להעביר את המידע הזה, בתנאים מסוימים, למדינה ב' באיחוד האירופי.
 

העברה אוטומטית של מידע

חלק ממדינות האיחוד האירופי מקדמות החלטה ליישם באיחוד נוהל הדומה למודל האמריקאי להעברה אוטומטית של מידע בענייני מס. לאחרונה התקבלה החלטה בעניין זה של שרי האוצר במדינות בלגיה, הולנד, רומניה, בריטניה, איטליה, פולין וספרד. המדינה שמובילה את ההתנגדות למהלך הזה באיחוד האירופי, היא אוסטריה ממספר נימוקים. הנימוק המרכזי הוא שהסודיות הבנקאית מעוגנת בחוקה של אוסטריה. הנימוק השני הוא שלדעת אוסטריה חילופי המידע האוטומטיים אינם יעילים. 

להרחבה בנושא המודל האמריקאי, ראו: חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act 


בהקשר הישראלי, ראו: 

 
ראו גם סיכום בסרטון: העברת מידע בין מדינות והשינויים בסודיות הבנקאית 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים