התנאים לקבלת אישור רשות המסים לתושב חוזר ותיק
 

מסלול ירוק|תושב חוזר ותיק|מרכז חיים|עולה חדש|הטבות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2013

רשות המסים מסווגת את המבקשים לקבל אישור זכאות להטבות מס במעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק לשתי קבוצות, האחת בעלי רמת זיקה של מרכז חיים נמוכה לישראל (הקבוצה הראשונה), והשנייה בעלי רמת זיקה של מרכז חיים גבוה לישראל (הקבוצה השנייה).

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס). 

הקבוצה הראשונה

יחיד המשתייך לקבוצה הראשונה, בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה, יהיה רשאי להגיש לרשות המסים טופס בקשה להחלטת מיסוי במסלול ירוק בנושא: עמידה בתנאים לקבלת מעמד "כתושב ישראל לראשונה" ו"כתושב חוזר ותיק". בקשה במסלול הירוק תוגש לרשות המסים באמצעות טופס 913. 

כדי להשתייך למסלול הירוק, היחיד צריך לעמוד באחת משתי החלופות הבאות: 

חלופה א

בכל אחת מ- 10  השנים שקדמו לשנת הגעה היחיד לישראל:

 1. היחיד ובני משפחתו לא שהו בישראל יותר מ- 90 ימים בכל שנה.
 2. היחיד ובני משפחתו לא קיבלו טיפול רפואי הממומן ע"י קופת חולים או בית חולים בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 3. היחיד ובן זוגו לא קיבלו קצבה מביטוח לאומי (כגון: קצבת ילדים).
 4. לא מתקיים לגבי היחיד ובן זוגו האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006.
 5. לא מתנהל נגד היחיד ברשות המסים כל הליך פלילי או הליך שומתי.
 6. לא נקבע בשומה סופית, תושבות היחיד כתושב ישראל. 

חלופה ב

 1. בכל 8 שנים מתוך 10 השנים שקדמו לשנת הגעה לישראל, לא שהה היחיד יותר מ- 60 ימים ובן זוגו יותר מ- 90 ימים בכל שנה.
 2. בשנתיים הנותרות (להלן: "השנתיים הנותרות") לא שהה היחיד בישראל יותר מ- 183 ימים בכל שנה ובלבד שהשנתיים הנותרות אינן שנים רצופות.
 3. בשנה הקודמת לשנת הגעת היחיד לישראל, לא שהה בישראל למעלה מ- 60 ימים ובן זוגו למעלה מ- 90 ימים.
 4. בכל אחת מ- 10  השנים שקדמו לשנת הגעה היחיד לישראל:
  4.1.      היחיד ובן זוגו לא קיבלו קצבה מביטוח לאומי (כגון: קצבת ילדים, נכים וכדו'
  4.2.      לא מתקיים לגבי היחיד ובן זוגו האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006.
  4.3.      לא מתנהל נגד היחיד ברשות המסים כל הליך פלילי או הליך שומתי.
  4.4.      לא נקבע בשומה סופית, תושבות היחיד כתושב ישראל.

4.5.      היחיד ובני משפחתו לא קיבלו טיפול רפואי הממומן ע"י קופת חולים או בית חולים בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

לטופס הבקשה במסלול הירוק, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. הסכמי רכישה והשכרה של דירות במהלך ה 10 השנים האחרונות. 
 2. תעודת עולה או תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה.
 3. פירוט תעודת נוסע ממשרד הפנים ומשטרת הגבולות ליחיד ולבן זוגו, לרבות כניסה לישראל באמצעות דרכון זר.
 4. אישור מהביטוח הלאומי על אי קבלת קצבאות מכל סוג שהוא במהלך ה 10 השנים שקדמו לשנת ההגעה לישראל.

לאחר הגשת טופס 913 במסלול הירוק, פקיד השומה או סגנו יבדקו את המסמכים שצרף המבקש, ואשר עליהן ביסס המבקש את הצהרותיו. תשובה שלילית ביחס לבקשה, אינה פוסלת את האפשרות לבקשה מיוחדת כאמור להלן. 

הקבוצה השנייה

יחיד המשתייך לקבוצה זו יגיש בקשה מיוחדת לרשות המסים. בקשות אלו יבחנו ובמידה שהיחיד עומד בתנאים המזכים אותו למעמד של עולה חדש או למעמד של תושב חוזר ותיק, יקבל אישור, בעל נוסח קבוע. האישור ינוסח כהחלטת מיסוי ויודגש שהוא כפוף להעתקת מרכז חייו של המבקש לישראל . 

בהתאם להוראות הביצוע יראו את יום ההגעה כמוקדם מבין המועדים הבאים:

 1. לגבי יחיד שאינו בעל משפחה (לעניין זה, "משפחה" - בן/בת זוג וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים) שיש לו בית בישראל, בין אם הוא בבעלותו ובין אם שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו (להלן:"בית קבע"), החל מהמועד בו הבית משמש למגוריו.
 2. לגבי יחיד בעל משפחה שיש, לו או למשפחתו, בית קבע בישראל הזמין לשימושם האישי, והמשפחה נמצאת עם היחיד בישראל החל מהמועד בו הבית משמש למגוריהם הקבועים של מי מבני המשפחה.
 3. יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר, בהתאם למבחני משרד הקליטה וכפי שמופיע  בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר, שהונפקו על ידי משרד הקליטה.

הערות

1 - ניתן להגיש פניות אנונימיות במסלול זה. במקרה כזה, המחלקה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית תהא האחראית על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של המבקשים.

2 - הנוהל מטפל במעמד של תושב חוזר ותיק ועולה חדש, אך אינו מתייחס לבקשות של יחיד להיחשב תושב חוזר רגיל.

3 - בעיקרון, על היחיד להגיש את בקשתו במשרד פקיד השומה הקרוב למקום מגוריו. הגורם האחראי במשרד פקיד השומה ינתב את הבקשה, על פי ההנחיות הקבועות לעיל, לגורם הרלוונטי. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של הוראות רשות המסים

 

2all - בניית אתרי אינטרנט