המאבק בהון השחור של רשות המסים

גבייה|חוק|מס|אכיפה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2013

מנהל רשות המסים הגיש לאחרונה לשר האוצר דו"ח בנוגע למאבק בהון השחור ובאסטרטגיות שונות של תכנון מס. הדו"ח חובר בעקבות רפורמת המס של טרכטנברג והוא נועד להמליץ על פעולות שונות במסגרת פעילות רשות המסים בישראל להעמקת גביית המס, בין היתר באמצעות סגירת תכנוני מס שונים, וצעדים לטיפול בהון השחור. למרות האבחנה הברורה בין תכנון מס לסוגיית ההון השחור, רשות המסים כורכת אחד בשני, כפי שאפרט להלן.

רשות המסים מאמינה כי יישום ההמלצות הכלולות בדו"ח האמור, יסייעו בידיה לקדם את יעדי הגבייה והאכיפה, ולהניב תוספת הכנסה שנתית לאוצר המדינה המוערכת ב- 6 מיליארד שקלים. אלא, שלדעתי קיים ספק רב ביחס ליישום התוכנית על ידי רשות המסים, כמפורט בהמשך. נראה גם כי קביעת יעד הגבייה (6 מיליארד שקלים) אינו מציאותי ונועד להצדיק את הדרישה של רשות המיסים לתוספת תקציבים וכמובן כוח אדם.

יש לציין כי כשליש מהמלצות הדו"ח, המפורטות להלן, שהן עיקר השינויים שמבקשת רשות המסים לקדם, כלולות נכון להיום כיום בהצעת החוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה הממתינה לאישור הכנסת החדשה.

ההמלצות נוגעות בעיקרן לסגירת פרצות הקיימות למכביר בחוקי המס, המלצות שיסייעו במישור סמכויות הגבייה, ייעול העבודה, הקלה על עבודת הרשות וכן המלצות לתיקוני חוק בתחומים אחרים המשפיעים על גביית המסים. דו"ח זה מהווה מעיין תכנית עבודה לרשות המסים לשנים הקרובות.

את ההמלצות של רשות המסים ניתן לחלק לשתיים, החלק הראשון נועד להיאבק בהון השחור, ואילו החלק השני נועד להיאבק בתכנוני מס מסוימים. ההמלצה המרכזית בחלק הראשון, היא להגדיר עבירות מס לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה כעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון, כך שניתן יהיה, בין היתר, להעביר מידע ישירה מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים. המלצה אחרת היא לצמצם עסקאות מזומן בין עוסקים מ- 20,000 שקלים ל 10,000 שקלים והטלת קנס 15% על עבירה כאמור.

טיפול בתכנוני מס בלתי ראויים

החלק השני של ההמלצות דן בתכנוני מס המוגדרים על ידי מחברי הדוח כ"תכנוני מס בלתי ראויים", או כפי שמכנים זאת ברשות המסים "תכנוני מס אגרסיביים". מנהל רשות המסים הסביר כי תכנון מס אגרסיבי הוא תכנון מס שנעשה בדרך לא כשרה, בדרך הגובלת בפלילים. בראיונות לעיתונות טען מנהל רשות המסים כי "תכנון מס אגרסיבי זו פשיעה מאורגנת לכל דבר ועניין". זאת כמובן טענה בעייתית ביותר. לעניין זה, ראו: תכנוני מס אגרסיביים – ביקורת.

המלצה מעניינת היא לערוך תיקונים ושינויים במנגנון ה"חברה המשפחתית", על מנת לסתום את פרצות המיסוי הקיימות לדעת רשות המסים, ולמנוע הפחתות מס בלתי ראויות. "חברה משפחתית" הינה ישות משפטית נפרדת על פי הדין הכללי ולצורכי מס מייחסים את "הכנסתה החייבת" ו"הפסדיה" ל"נישום המייצג" שלה. רשות המסים מבקשת למנוע את תכנוני המס האלה.

המלצה אחרת בתחום הטיפול בתכנוני מס הינה לקבוע חובת דיווח בעת שימוש בחוות דעת משפטיות, כך גם במקרים של דיווח על פעולה שנקט הנישום באופן שמנוגד לעמדה מוצהרת של רשות המסים. חובה זו תגודר ככל הנראה למקרים מיוחדים.

בנוסף לאמור, קיימות המלצות רבות אחרות בתחום הגבייה, ייעול עבודת רשות המסים, שיפור תדמית, חינוך הציבור ועוד, כמפורט להלן.

הרחבת הסמכויות בתחום הגבייה

הדוח ממליץ לייעל ולהרחיב את סמכויות רשות המסים בתחום הגבייה על ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח, מתן אפשרות יעילה לקיזוז מסים בין מערכי המס, מניעת הברחת נכסים בין בני זוג והרמת מסך בהעברת פעילות, מתן סמכות לרשות לעיקול כלי רכב של חייבים בשטח ציבורי, הטלת ערבויות להבטחת תשלומים בהליכים משפטיים, עיקולים על חובות מס של רשויות מקומיות ומועצות דתיות, החלת חבות מס על נותני ערבות ועוד.

כמו כן ממליצים על הגברת האכיפה תוך עיכוב החזרי מס למי שלא הגיש דו"ח, הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליך ערעור על שומות. פיקוח על העברת טובין למניעת העלמות בכניסה לאילת ובהעברת טובין לרש"פ וייעול תהליכי העבודה כך שפסילת ספרים במע"מ תהא תקפה גם למס הכנסה ולהיפך, קביעת חובת דיווח מקוון לחברות במס הכנסה וחובת דיווח על הפסקת פעילות.

ייעול שיטות העבודה

בדו"ח כלולים גם רשימת נושאים שיש לשקול לגביהם שיפור שיטות העבודה ו/או קביעת מדיניות טיפול חדשה, על מנת לשפר את כלי האכיפה וההרתעה של רשות המסים כנגד המתחמקים מתשלום מסים. כך, מומלץ לשפר את עבודת המודיעין בתחומים כדוגמת פעילות ישראלים בחו"ל, פעילות תושבי חוץ בישראל, חילופי מידע עם רשויות מס זרות, מעקב אחר תביעות בבתי המשפט, מעקב אחר עוסקים גדולים במשק והפעלה טובה יותר של הנציגים בחו"ל. ראו גם: רשות המסים אוספת עליכם מידע.

עוד בתחום שיפור שיטות העבודה, בחינה מחודשת של מבנה פונקציונאלי לרשות המסים ושל חלוקת תיקים ביחידות, קביעת יעדים ומדדים ברורים יותר לעובדי הרשות, יעדים שיקבלו ביטוי גם בתגמול העובדים, ובניית מערכים ממוחשבים לניהול ושימור ידע כמו גם לניהול סיכונים. 

שיפור תדמית רשות המסים

אחד החלקים המעניינים בהמלצות הוא בתחום שיפור תדמית רשות המסים, תוך הגברת הרתעה ומתן שירות נאות. כאן מתחבאת ההמלצה על תגבור כוח אדם ברשות המסים והצורך להשקיע כספי ציבור באמצעים ובמערכות מחשוב, שיסייעו לעובדי הרשות לקדם את מטרותיה.

פרויקט "חינוך למסים"

רשות המסים דוגלת מצד אחד בהקטנת החיכוך מול האוכלוסייה הנורמטיבית, אך היא גם מבקשת להגביר את האמון של הציבור ברשות. האסטרטגיה של רשות המסים באמצעות פרוייקט "חינוך למסים", היא ליצור שינוי תודעתי בציבור עוד בשלב המוקדם של תקופת בית הספר.

במסגרת הפרויקט עובדי הרשות מעבירים שיעורים בבתי ספר תיכוניים. מדובר באינדוקטרינציה ברורה, ולא בחינוך, שכן אין מצפים מהתלמידים שיביעו דעות ביקורתיות. פרויקט זה נועד להעביר לבני הנוער מסר בעייתי לפיה חובת תשלום המסים היא חובה חוקית ומוסרית. אין ספק כי מדובר בחובה חוקית, אך האם מדובר גם בחובה מוסרית? אני לא בטוח שזה נכון בכל מקרה. אם כבר, ניתן למצוא הצדקות מוסריות לאי-תשלום מס.

רשות המסים מבקשת לחדור למוחות של בני הנוער ולהחדיר להם לא רק את החובה והכורח לשלם מס, אלא אף שיכירו בעקרון עמום של צדק חברתי ובתועלת הציבורית שבמסים, בכך שצדק נעשה רק אם כולם, כביכול, משלמים את המס שהוטל עליהם.

קמפיין "האנשים השחורים"

ההמלצות כוללות טיפול תדמיתי רב. רשות המסים מעלה לטלוויזיה ולרדיו קמפיין פרסומי שמטרתו לרתום את דעת הקהל הציבורית למאבק האינטנסיבי של הרשות בתופעת העלמות המס וב"כסף השחור".

הקמפיין נועד להגביר את מודעות הציבור לעובדה שמעלימי המס, "העובדים בשחור", כדברי רשות המסים, אינם תורמים לכאורה את חלקם לקופת המדינה, אך מקבלים ממנה שירותים, עושים זאת על חשבון כל אחד מאתנו ובכך מהווים נטל על כתפו של הציבור. הקמפיין מדגיש גם את הסיכון והמחיר של העלמות מס ובכך מכוון לתרום להגברת החשש בקרב מעלימים בפועל ובפוטנציה.

קו הצדק

קו הצדק, הידוע יותר בכינויו "המלשינון" הינו מנגנון אשר רשות המסים יצרה כדי לאפשר לציבור לסייע לה בהתמודדות עם עברייני מס. מדובר בשכלול מנגנון שהיה קיים שנים רבות. אנשים יכולים לפנות לרשות המסים באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פקס, ולמסור מידע שיסייע בגילוי אותם עבריינים, ובמניעת עבירות מס (מס הכנסה, מע"מ, מס).

רשות המסים פונה לציבור למסור לה פרטים הידועים על עסקים שונים, אשר אינם מדווחים כחוק לרשויות המס, מעלימים הכנסות ו"עובדים בשחור". אנשי רשות המסים אינם מאמינים באמת כי אנשים רבים יתחילו להלשין על אחרים. המטרה המוסווית של רשות המיסים היא ליצור הרתעה, שאנשים ידעו כי ייתכן וילשינו עליהם.

האם רשות המסים תצליח לגבות יותר?

הגברת האכיפה אינה יכולה כשלעצמה ליצור תוספת גבייה יש מאין. הבעיה המרכזית בישראל היא נטל המס, שהוא גבוה במידה ניכרת ממדינות אחרות ב-OECD. כל עוד הממשלה לא תפחית את נטל המס באופן דרמטי, אזרחים ובעלי עסקים המעוניינים לשרוד יהיו חייבים לנקוט במגוון פעולות של התייעלות ובכלל זה שימוש בתכנוני מס.

הניסיונות לעצור את תכנוני המס באמצעות רגולציה, פיקוח ואכיפה מוגברת יגרמו למציאת תכנוני מס חדשים, להגירת ההון, תאגידים ואנשים למדינות אחרות ולמקלטי מס. אני מעריך כי ללא שינוי מהותי במדיניות המס והרווחה של ישראל, ההשקעות המיותרות של נישומים בתכנוני מס ימשיכו וכל זאת במקום בפעילות המייצרת ערך אמיתי. הפתרון הוא בראש ובראשונה בהפחתת שעורי המס ובמקביל הפחתת הוצאות הרווחה.

בנוסף, על המדינה להשקיע משאבים בפישוט חוקי המס ובהגברת השקיפות במערכת המס. ישראל שונה מאוד בעניין זה ממדינות אחרות ב-OECD. חוקי מס סבוכים גורמים לעלויות עסקה גבוהות עבור הנישומים ולעומס רב על רשות המסים. לפני שמגבירים את האכיפה, מן הראוי היה קודם לתקן את מערכת המס הנוכחית, הסבוכה ומיושנת.

תיקוני החקיקה בתחום המסים יגרמו לקשיים רבים עבור נישומים רבים במשק, אשר בנוסף לקשיים הכלכליים איתם הם מתמודדים, הם יצטרכו להתעמת עם פקידי שומה עקשניים. ניתן לצפות כי תהייה עלייה משמעותית בהתדיינות בנושאי מיסוי. מדובר ללא ספק בהפסד אדיר למשק.

נישומים חייבים להקדים תרופה למכה ולהיערך לביקורות, בדיקות וחקירות של פקידי השומה. אין למהר להתפשר או להסכים לדרישות פקידי השומה, אלא להיפך יש להוריד את הכפפות ולנהל מלחמת חורמה נגד רשויות המס על זכויות היסוד של הנישומים לתכנון מס ולהפחתת נטל המס.

להרחבה בנושא השינויים המתוכננים, ראו: שינויים במערכת המס: 2012-2013

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט