הכרה בנאמנות יוצר תושב חוץ המכילה הוראת Crummey Power

הכנסות|יוצר|נהנה|תושב חוץ

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2010

החלטת מיסוי 1201/09 עוסקת בהכרה בנאמנות יוצר תושב חוץ המכילה הוראת "Crummey Power". החלטת המיסוי פורסמה בקובץ החלטות המיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. היוצר הינו תושב ואזרח ארצות הברית. היוצר איננו ומעולם לא היה תושב ישראל.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

2. היוצר הינו היוצר היחיד בנאמנות, בעוד הנהנים בנאמנות הינם נכדיו, חלקם קטינים וחלקם בגירים ואשר נחשבים תושב ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה.

3. נכסי הנאמנות, נכון למועד מתן החלטת המיסוי, עומדים על סך של כ-2.4 מליון דולר ארה"ב.

4. בהתאם לדין האמריקאי יחיד רשאי לתת סכום שנתי מסוים במתנה, אשר יהא פטור ממס מתנה בארצות הברית. המגבלה החלה על פטור כאמור הינה כי למקבל המתנה תוענק הזכות לשימוש מיידי והנאה מהמתנה בהווה, שאחרת תיחשב המתנה למתנה הכוללת "אינטרס עתידי", מתנה אשר לא תעמוד בתנאי מתן הפטור השנתי ממס מתנה. הוראה זו מכונה "Crummey Power".

5. הוראה זו מסדירה הענקת זכות לנהנים בנאמנות לדרוש את משיכת חלקם במתנה מהנאמנות במסגרת חלון הזדמנות של 30 יום, בכל שנה ביחס למתנה שהתקבלה באותה שנה.

6. היה והנהנה אינו מפעיל את דרישתו לחלוקה, תהפוך המתנה לחלק מנכסי הנאמנות.

הבקשה

לאשר, כי אין בהוראת ה-"Crummey Power" כדי לסווג את הנאמנות כנאמנות תושבי ישראל כהגדרתה בסעיף 75ז לפקודה לאור הוראת סעיף 75ד(4) לפקודה, הקובעת כי יש לסווג את הנהנה כיוצר, אם יש לו השפעה מהותית על נכסי הנאמנות.

החלטת המיסוי ותנאיה

הפקדות בנאמנות לטובת כל נהנה ומשיכת הסכום השנתי על ידי כל נהנה בהתאם להוראות כתב הנאמנות לא תביא להחלת הוראת סעיף 75ד(4) לפקודה כל עוד סכום ההפקדה לגבי כל נהנה לא יעלה על הסכום השנתי הפטור ממס מתנה בארה"ב אך לא יותר מ-1% משווי נכסי הנאמנות בכל הפקדה כאמור.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט