פעילות נאמנות זרה בישראל - החלטת מיסוי

הכנסות|יוצר|נהנה|תושב חוץ

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2013

החלטת מיסוי 4987/12 עוסקת בפעילות נאמנות זרה בישראל. החלטת המיסוי פורסמה בקובץ החלטות המיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. המבקשות הן נאמנויות שנוצרו על פי הדין של מספר מדינות זרות (להלן: "הנאמנויות").

2. מקור כל הכספים שהוקנו לנאמנויות מאז הקמתן, במישרין ובעקיפין, הינו בהכנסות חוץ של תושבי חוץ אשר מעולם לא היו תושבי ישראל.

3. בהתאם לכתבי הנאמנות של הנאמנויות, ולמדיניות הנאמן בפועל, הנאמנויות פעלו בעבר ופועלות כיום לצרכי צדקה בלבד.

4. לנאמנויות אין ולא היה מעולם נהנה שהוא יחיד, למעט נהנה בעקיפין הזכאי לפרס בגין הישגים אקדמיים וקריטריונים מוגדרים היטב ואשר נבחנים על ידי ועדה בלתי תלויה ומוסדות אקדמיים מוכרים (להלן: "נהנה בעקיפין").

5. אף אחד מהנהנים בעקיפין בנאמנות אינו קרוב של היוצרים בנאמנות, וקרוב של היוצרים בנאמנות אינו נהנה בנאמנות כהגדרתו בסעיף 75ה לפקודה.

6. הנאמן בנאמנות הוא תושב חוץ.

7. לצורך מתן וניתוב התרומות בישראל, הנאמן נעזר בישראל בחברה לתועלת הציבור שהיא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה (להלן: "נותן השירותים בישראל").

8. החלטות בדבר מתן התרומות מתקבלות על ידי חבר הנאמנים של הנאמנויות.

9. הנאמנויות שקלו להעביר פעולות הקשורות בניהול האדמיניסטרטיבי של הנאמנויות (להלן: "הפעילות הניהולית") ממדינה גומלת לישראל וזאת על ידי העסקת שני עובדים נוספים על ידי נותן השירותים בישראל.

הבקשה

נתבקשנו לאשר שהעברת הפעילות הניהולית לישראל לא תפגע במעמדם של הנאמנויות כנאמנויות יוצר תושב חוץ.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. בהתאם להוראות סעיף 75טז(ג) לפקודה ונוכח הנסיבות העובדתיות, נקבע כי העברת הפעילות הניהולית לישראל, בשל עצמה, לא תשלול את סיווג הנאמנויות כנאמנות יוצר תושב חוץ כהגדרתה בסעיף 75ט לפקודה.

2. נקבע כי ההחלטה תבוטל אם יתקיים אחד מאלה:

  • בנאמנות יהיה נהנה שהוא יחיד שהוא אינו נהנה בעקיפין.
  • לנאמנות יהיה נהנה שהוא חבר בני אדם שיש לו פעילות עסקית.
  • הנאמנות תבצע חלוקה לחבר בני אדם תושב ישראל לשם מימון הכנסה מעסק שהוא עוסק בו.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט