בקשה לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים

עסקה|מס הכנסה|פקיד השומה|מסלול ירוק

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

במקרים מסוימים כדאי יהיה להגיש לרשות המסים בקשה להחלטת מיסוי מקדמית על מנת לקבל את עמדתם בעניין בטרם ביצוע עסקה או פעולה מסוימת, במיוחד אם לא ברור מהן תוצאות המס של ביצוע העסקה או הפעולה. הליך זה מכונה בקשה לקבלת החלטת מיסוי, והוא מאפשר לקבל מראש את עמדת רשות המסים ביחס לתוצאות המס בטרם ביצוע אותה עסקה או פעולה שמתכוונים לבצע. עם זאת, במקרים רבים יהיה כדאי לפעול תוך הסתמכות על חוות דעת משפטית, במקום הגשת בקשה להחלטת מיסוי.

החלטת מיסוי - מבוא

החלטת מיסוי או "פרה-רולינג" (pre-ruling) מהווה כיום חלק חשוב מהפרקטיקה בדיני המסים. על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה, החלטת מיסוי הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.

הליך החלטות מיסוי הוסדר בחקיקה במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, ועד היום טופלו במסגרת זאת כ – 5,000 בקשות. מתן החלטות מיסוי אמור לסייע בהסרת אי הוודאות בעסקאות במשק, להפחית את הדיונים עם פקיד השומה בשלב השומה, ולתרום בכך הן למגזר העסקי והן לאוצר המדינה.

ניתן להגיש בקשות להחלטת מיסוי בכל עניין הקשור לפקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק התיאומים בשל אינפלציה, חוקי עידוד למיניהם (חוק עידוד השקעות הון, חוק עידוד תעשיה וכו'), ולאחרונה גם לפי חוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א-2011, וכן כל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לחוקים המנויים לעיל.

סמכות מנהל רשות המסים

בנוסף לסמכות של מנהל רשות המסים ליתן החלטת מיסוי, הוענקו לו מספר סמכויות נוספות, אשר מטרתן לייעל את הליך מתן החלטות המיסוי, כלהלן:

(א) בסמכות המנהל להתנות את מתן ההחלטה בצירוף אדם נוסף כמבקש.

(ב) המנהל רשאי לסרב ליתן החלטת מיסוי, או לקבוע כי תשובה לבקשה תינתן על ידי פקיד השומה שלא בדרך של החלטת מיסוי.

(ג) להחלטת המיסוי יכולות להתלוות הגבלות בזמן או הגבלות אחרות, וכן התניה בתנאים.

(ד) החלטת המיסוי תינתן אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

הגשת בקשה להחלטת מיסוי

בקשה למתן החלטת מיסוי, למעט בקשה בעניין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי מקרקעין, ניתן להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה או לאחריה, ובלבד שתוגש לפני מועדי הגשת דוחות הקבועים בפקודה, אשר בהם הובאו בחשבון הפעולה בעניינה מתבקשת החלטת המיסוי. בקשה בעניין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי מקרקעין תוגש לפני מועד ביצוע הפעולה נשוא הבקשה.

על הבקשה לכלול את כל העובדות והפרטים המהותיים הנוגעים לה, ויצורפו אליה כל המסמכים, האישורים, חוות הדעת, הצהרות, הערכות, חוזים (או טיוטות החוזים, באם טרם נחתמו), וכל פרט מהותי אחר כפי שקבע המנהל. זאת ועוד, המנהל יהא רשאי לדרוש כל פרט או מסמך שייראה לו דרוש לעניין החלטתו בבקשה.

החלטת המיסוי תינתן אך לאחר שיימסר למנהל שמו ומספר זהותו של המבקש. לבקשה יצורף אישור על תשלום אגרה. לעניין זה, יהא רשאי שר האוצר לקבוע אגרה לבקשה למתן החלטת מיסוי בסכום או בשיעור מדורג, ובזיקה לשווי העסקה או להכנסתו של המבקש או למבחן אחר.

בהתאם לפקודת מס הכנסה, המבקש לא יהיה רשאי לחזור בו מבקשתו לפני מתן ההחלטה, אלא באישור המנהל. בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, על החלטת מיסוי בהסכם לא ניתן לערער. אולם, אם ניתנה "החלטת מיסוי שלא בהסכם", היינו במקרה והצדדים לא הגיעו להסכם ביחס לתוצאת המס, ניתן לערער על ההחלטה כחלק מערעור על השומה.


החלטות מיסוי במסלול ירוק

בינואר 2010, רשות המסים פיתחה הליך מקוצר ומזורז המתייחס לבקשות בנושאים החוזרים על עצמם, כמפורט להלן, ואשר רמת מורכבותם מאפשרת קביעת מסגרות וקריטריונים, שיאפשרו מתן החלטת מיסוי מהירה על סמך הצהרות והתחייבויות הנישום. הליך זה מכונה החלטת מיסוי במסלול ירוק. המטרה של רשות המסים ביצירת הסדר החלטת מיסוי במסלול ירוק היא להגביר הוודאות המיסויית בעסקאות במשק.

בתחילת הדרך נבחרו חמישה נושאים לטיפול במסגרת החלטות מיסוי במסלול ירוק: מיזוג קרן נאמנות פטורה,מיזוג קרן נאמנות חייבת,חישוב שיעור ניכיון משוקלל,הקצאת יחידות למניה -RSU,קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בקבלת נכס חו"ל.

לדוגמא, אם קבלתם נכס במתנה מקרוב תושב חוץ, ובשלב מסוים החלטתם למכור את הנכס, אתם עשויים לשלם מס ריווח הון בישראל גם בגין עליית שווי הנכס בעודו בבעלות הקרוב. אולם, ניתן לפנות לרשות המסים באמצעות החלטת מיסוי במסלול ירוק כמוסבר לעיל, ולקבע את מחיר הנכס ליום שבו הוא ניתן לכם במתנה.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים