מס ירושה בארצות הברית

נכס|השקעה|חברה זרה

מתוך המאמר: מיסוי השקעות נדל"ן בארצות הברית

בניגוד לסברה הרווחת בציבור הרחב, כל אדם, גם אם אינו תושב או אזרח אמריקאי עלול להיחשף למס ירושה פדראלי, אם בשעת מותו החזיק בנכסים שלצורכי דיני מס הירושה האמריקאיים נחשבים כנכסים הנמצאים בארה"ב, דהיינו: נכסי נדל"ן הנמצאים בשטחה של ארה"ב. לפיכך, תושב ישראל הרוכש נכסי נדל"ן בארה"ב חשוף למס ירושה אמריקאי.

מיסי הירושה האמריקאיים הם מהגבוהים בעולם. בשנים 2011‑2012, שיעור מס הירושה השולי המקסימלי עומד על 35% לירושה של מעל חצי מיליון דולר ומעלה. בהעדר חקיקה נוספת בשנתיים הקרובות, שיעור מס הירושה השולי המקסימלי יעמוד בשנת 2013 על 55% לירושה של מעל 3 מיליון דולר. רק לשם המחשה, שיעור מס הירושה האמריקאי השולי המשוער לירושה של למעלה ממיליון דולר יעמוד על 41%.

כל אדם שאינו תושב או אזרח אמריקאי מקבל זיכוי של 13 אלף דולר ממס ירושה אמריקאי. סכום זה מספיק על מנת לפטור ממיסי ירושה נכסים בשווי של 60 אלף דולר בלבד. מכל האמור לעיל ניתן להסיק, כי החשיפה למיסי ירושה אמריקאיים הינה חשיפה רצינית, אשר במקרה, חו"ח, של פטירת המשקיע יכולה לעלות באובדן של חלק משמעותי מההשקעה עבור יורשיו.

רק לשם ההדגשה יצויין, כי אין מדובר במס המוטל בהכרח על רווחיו של המשקיע, אלא במס המוטל על שווי הנכסים שהוא מחזיק בארה"ב. יחד עם זאת, לפתרון היחידי אשר מגן על המשקיע בצורה טובה (אך לא מושלמת) מחשיפה למס ירושה אמריקאי - קרי החזקת הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות חברה זרה - יש מספר חסרונות, ולכן פתרון זה אינו מומלץ בכל מקרה.
 
בפסקאות הבאות ננתח את הדרכים להתמודד עם מס הירושה האמריקאי, ונדון ביתרונותיהן וחסרונותיהן.

בהקשר זה חשוב להדגיש, כי חרף העובדה שהחזקת נכסי הנדל"ן על‑ידי יחיד באמצעות LLC אמריקאית היא דרך ההחזקה המביאה, ברוב המקרים, לתוצאות האופטימליות מבחינת מיסי הכנסה, הרי שהחזקה כזאת חושפת את המשקיע למיסי ירושה.

החזקת הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות חברה זרה

ככלל, מניותיה של חברה זרה נחשבות לצורכי מס הירושה האמריקאי, כנכס שנמצא מחוץ לארה"ב, וזאת אפילו במקרים בהם כל נכסיה של החברה הזרה נמצאים בארה"ב. לכן, החזקת הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות חברה זרה הינה הדרך הבטוחה ביותר עבור המשקיע המבקש להימנע מחשיפה למס ירושה אמריקאי. יחד עם זאת, לדרך זו יש מספר חסרונות בולטים:

(1) המשקיע הישראלי לא יוכל ליהנות משיעור המס המופחת לרווחי הון (15%), ושיעור המס השולי הפדראלי בעת מכירה יכול להגיע עד ל‑35%. בנוסף, בישראל ישולם בהכרח מס נוסף בעת חלוקת דיבידנד מהחברה הזרה למשקיע הישראלי;

(2) קיימת חשיפה למס סניף, בעת הוצאת הכסף מארה"ב;

(3) ייתכן כי גם על הכנסתה השוטפת של החברה יחולו שיעורי מס גבוהים יותר, עקב כך שככל שהכנסת החברה הזרה עולה, אזי מוטל על החברה מס נוסף, מעבר למס השולי, שתפקידו בעצם לנטרל את השפעת מדרגות המס הנמוכות ולהביא להשוואת שיעור המס השולי החל על החברה לשיעור המס המצטבר.
 
יצוין, כי משקיע המתכנן להחזיק בנכסים באמצעות חברה זרה, טוב יעשה אם יקים את החברה וירכוש את הנכסים באמצעותה מראש. זאת, משום שהעברת נכסי נדל"ן מידי משקיע ישראלי אל החברה הזרה מהווה אירוע מס, ואף אם ניתן למנוע היווצרות של אירוע מס, הרי שהדבר כרוך בהתעסקות ובהגשת דו"חות למס הכנסה האמריקאי, כמו גם בהתחייבות של המשקיע לשלם מס על מכירת מניות החברה הזרה גם בארה"ב ובוויתור על הטבות אמנה.

עוד יצויין, שמומלץ למשקיע הישראלי לשמור בצורה קפדנית על ההפרדה בין החברה לבינו, להקפיד על ניהול ספרים תקין, לפתוח חשבון בנק לחברה, ואם ניתן - להכניס עוד בעלי מניות לחברה. זאת, משום שישנם מספר פסקי דין ישנים יחסית אשר הביאו חלק מהפרשנים לטעון, כי במקרים מסויימים יוכלו רשויות המס האמריקאיות להתעלם מקיומה של החברה הזרה.

החזקת הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות שותפות זרה

ככלל, ישנו חוסר ודאות בקשר לשאלה, האם אינטרס בשותפות נחשב כנכס שנמצא בארה"ב לצורכי מיסי ירושה אמריקאים. בהחלטה ישנה של רשויות המס האמריקאיות נקבע, כי לצורכי מס ירושה, אינטרס בשותפות נחשב כנכס שלא נמצא בארה"ב במקרה שבו עסקיה של השותפות מתנהלים מחוץ לארה"ב. ישנן הצעות רבות נוספות לגבי המבחן המתאים לקביעת מיקומו של אינטרס בשותפות, כאשר לחלקן יש תימוכין בחקיקה ובפסיקה.

בנוסף, גם השאלה, היכן מתנהלים עסקיה של השותפות, הינה שאלה עובדתית בעיקרה ובהעדר הדרכה ממשית מרשויות המס האמריקאיות, משקיע זר המשקיע דרך שותפות ישראלית עלול להיות חשוף במידה מסוימת למס ירושה אמריקאי.


למרות האמור לעיל, עקב כך שההחזקה בנכסים דרך שותפות אינה יוצרת, בהכללה גסה, השלכות שליליות מבחינת דיני המס האמריקאיים או הישראליים, הרי שמשקיע אשר מוכן לקחת סיכון מסוים של חשיפה למס עיזבון, עדיף לו שיחזיק את הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות שותפות ישראלית ולא כיחיד, שכן על יחיד יחול מס ירושה אמריקאי בוודאות.

עם זאת, יש להיזהר מהחזקת נכסים הנמצאים במדינות אחרות דרך השותפות הזרה, שכן במקרה שהאינטרס בשותפות ייחשב כנכס הנמצא בארה"ב, הרי שכל הנכסים המוחזקים על‑ידי השותפות עלולים להיחשב כנכסים הנמצאים בארה"ב, גם אם חלקם כלל לא נמצא בארה"ב.

החזקת הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות נאמנות זרה

מיסוי ההכנסה של נאמנויות זרות בארה"ב הינו מסובך יחסית. יחד עם זאת, השימוש בנאמנות זרה יכול, במקרים מסויימים, לאפשר מיסוי רווחי הון בשיעור המופחת החל על יחידים, ולספק הגנה מסויימת (אך לא מוחלטת) מפני חשיפה למיסי עיזבון. לכן, במקרים מסויימים, השימוש בנאמנות זרה מהווה הזדמנות לתכנון מס. לצורכי מס עיזבון, הגישה המקובלת בארה"ב הינה, כי לשם קביעת מיקומו של אינטרס של נהנה בנאמנות יש להתעלם מהנאמנות ולבדוק את מיקומו של כל נכס בנפרד, אם כי ייתכנו חריגים לגישה האמורה.

בנוסף לאמור, כדי למנוע חשיפה למס עיזבון במקרה של מותו של יוצר הנאמנות (להבדיל מאחד הנהנים), חשוב מאוד לדאוג, בין היתר, לכך שהנאמן יהיה עצמאי, שהנאמנות תהיה בלתי חוזרת ושלא יישאר ליוצר הנאמנות שום אינטרס, ולוּ הקטן ביותר, בנאמנות הזרה. אלו הם חסרונות משמעותיים עבור מרבית המשקיעים, המתווספים לחיסרון הנוסף והוא העלויות הגבוהות הכרוכות ביצירה ובהחזקה של נאמנות. חסרונות אלו גורמים לכך שעבור מרבית המשקיעים, במיוחד אלו המשקיעים בסכומים נמוכים יחסית, השימוש בנאמנות זרה איננו כדאי. בכל מקרה, לאור הבעייתיות שבשימוש בנאמנות זרה כאמצעי הגנה מפני מס עיזבון, יש לערוך תכנוני מס המשלבים החזקת נכסים הנמצאים בארה"ב דרך נאמנות זרה בזהירות רבה ביותר. עקב קוצר היריעה, לא נסקור במאמר זה תכנוני מס המשלבים החזקת נכסים דרך נאמנות זרה.
 
החזקה ומכירה של הנכסים עקב הידרדרות מצב בריאותי/גיל

חשוב לזכור, שהסיכון של חשיפה למס ירושה אמריקאי הינו בעיקר במקרה של מוות פתאומי, שכן במצב הרגיל בו בריאותו של אדם מתדרדרת, ניתן למכור את הנכסים הנמצאים בארה"ב וכך למנוע חשיפה למס ירושה אמריקאי.

ביטוח

ניתן להשתמש באופציה זאת בשילוב עם אחת האפשרויות האחרות שהומלצו. תגמולי ביטוח חיים שניתנים ליורשים ישירות מחברת ביטוח אמריקאית, אינם כפופים למיסי ירושה בארה"ב, ולכן ניתן להשתמש בהם כדי לשלם את מיסי הירושה. ככלל, אם מדובר במשקיע צעיר יחסית ובריא, עלות הפרמיה לא אמורה להיות גבוהה מדי, ולכן לעיתים משתלם יותר לשלם את עלות הפרמיה מאשר להחזיק בנכסים דרך חברה זרה, עקב העלות הנוספת של החזקה בנכסים באמצעות חברה זרה.

אזרחות אמריקאית

מכיוון שאזרחים אמריקאיים חשופים למיסי ירושה על בסיס כלל עולמי, הרי שאם מדובר באזרחים אמריקאיים תושבי ישראל, אין כל היגיון באחזקת הנכסים באמצעות חברה זרה. בנוסף, במצב שבו תושב ישראל שאיננו אזרח אמריקאי, אך נשוי לתושבת ישראל שהינה אזרחית אמריקאית (או להפך), הרי שעזבונו הנמצא בארה"ב יהיה זכאי לפטור בלתי מוגבל עקב העברת נכסים לאשתו שהינה אזרחית אמריקאית, ולפיכך, במקרה של מות המשקיע הנשוי לאזרחית אמריקאית, לא יחולו, דה‑פקטו ‑ מיסי ירושה. גם במקרה כזה, פוחתת הכדאיות להחזקת הנכסים הנמצאים בארה"ב באמצעות חברה זרה.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים