הנחות במס הכנסה ופטורים

הטבלה להלן היא מתוך מסמך של רשות המסים בעניין שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012, אשר פורסם ביום 21.12.2011. הנתונים עודכנו על ידי רשות המסים בהתאם לסעיף 120ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.

1. החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.12 ואילך

11,950 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות

23,920 לכל שנת עבודה

2. הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום - אין פטור

185-364 יום - חלק יחסי עד לתקרה של 71,280

365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של 594,000

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף
9(5)(ב)):

עד 184 יום - אין פטור

185-364 יום - חלק יחסי עד לתקרה של 71,280

365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של 71,280

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365.

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף - התקרה תהיה 254,040

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

3. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים - 35% מהתרומה אם התרומה עולה על

420 לשנת 2011

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי או 30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם

4,351,000 לשנת 2011

4. הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך

1,730 לחודש

5. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

320 ליממה

6. משכורת למומחה חוץ

12,900 לחודש

7. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

320 ליממה

8. משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר

174,230 לשנה

9. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום

מתנות

210 לאדם לשנה

10. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על:

7,800

11. שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה -

אין תקרה.

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים

4,910 לחודש

12. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת (כוחות הבטחון):

155,520 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה , אילת, וכן ישובי קו עימות*:

233,400 לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של התוספת הראשונה:

155,520 לשנה

*בסמכות שר האוצר להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לשנת המס 2012 (לתשומת ליבכם - הארכה זו רלוונטית רק ליישובי קו עימות דרומי בהתאם לחוק לסיוע לשדרות).

יש לעקוב אחר הפרסומים.

בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלהלן:

בפסקה (1), במקום 13% יקראו 12%

בפסקה (2), במקום 25% יקראו 24%

בפסקה (3) -

בפסקת משנה (א), במקום 25% יקראו 24%

בפסקת משנה (ב), במקום 20% יקראו 19%

בפסקת משנה (ג), במקום 16% יקראו 15%

בפסקת משנה (ד) ו-(ה), במקום 13% יקראו 12%

רשימה מפורטת של היישובים וההנחות נמצאת בלוח הניכויים של ינואר 2012.

13. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה (מותנה בהארכת תוקף התקנות)

זיכוי מגיע - 15% (מותנה בהארכת תוקף התקנות)

10,360 לחודש

910 לחודש

14. סעיפים 44, 45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד

לזוג

 
 
 
 
163,000 לשנה

262,000 לשנה

15. פדיון מניות באגודה שיתופית

317,000

16. ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה בהארכת תוקף התקנות)

681,334

17. תקרת הפטור למילגה אצל חוקר

94,000 לשנה

18. פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2011)

הכנסה ליחיד

78,670 לשנה

הכנסה לזוג

157,330 לשנה

 
ראו גם:

טבלת סיכום: שינויים בשיעורי המס בינואר 2012

ריכוז טבלאות בדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

הטבלה היא לצרכי מידע בלבד. יש להסתמך רק על הסכומים המופיעים בחוק או בתקנות, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי


טואול - בניית אתרים