תושב חוזר ועולה חדש - הטבות מס

 

סיכום הדין הישן לפני תיקון 168

ד"ר אבי נוב, עו"ד

להלן סיכום מתוך חוזרי מס הכנסה 17/2002, וכן 21/2002, בנושא דין המס שהיה בתוקף לפני תיקון 168 לפקודה לעניין הטבות מס לתושב חוזר ועולה חדש. להרחבה בנושא דין המס לאחר תיקון 168 לפקודה, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

הקלות על הכנסות פסיביות של עולה חדש

סעיף 14(א) דן בהכנסותיו של עולה חדש מריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות, שאינן הכנסות מעסק, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל אשר היו לו לפני עלייתו לישראל. הכנסות אלו תהינה פטורות ממס במשך 5 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל. העולה רשאי לבקש כי הכנסתו כאמור, או חלקה, לא תהיה פטורה. בהוראת מעבר לתיקון נאמר כי הכנסותיו של עולה חדש, מהמקורות שפורטו לעיל, אשר ביום 1.1.2003 חלפו למעלה מחמש שנים מיום שהפך לתושב ישראל, אך לא יותר מעשר שנים מאותו יום, יהיו פטורות ממס עד תום שנת המס 2003.

הקלות על הכנסה מעסק של עולה חדש

סעיף 14(ב) דן בהכנסותיו מעסק של עולה חדש. עפ"י הוראות הסעיף יהיה העולה זכאי לפטור במשך 4 שנים על הכנסותיו מעסק מחוץ לישראל, בתנאי שזהו עסק שהיה לעולה מחוץ לישראל במשך 5 שנים לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה.

הקלות על הכנסות פסיביות של תושב חוזר

סעיף 14(ג) מגדיר "תושב חוזר" כיחיד שהפך לתושבי ישראל ואשר שהה מחוץ לישראל בקביעות 3 שנים לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. עפ"י הוראות הסעיף תושב חוזר יהיה זכאי לפטור דומה לפטור לו זכאי עולה חדש על הכנסות פסיביות לפי סעיף 14(א) (הכנסות מריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות, שאינן הכנסות מעסק), בתנאי שהן נובעות מנכסים מחוץ לישראל אותם רכש בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל. תושב חוזר לא יהיה זכאי לפטור דומה לזה הניתן לעולה חדש, לפי סעיף 14(ב), על הכנסות מעסק בחו"ל.

הוראת שעה - סעיף 14(ג1) לפקודה

הסעיף נועד לעודד תושבי חוץ בעלי מפעלים מאושרים לעלות ארצה ומבטיח לתקופה מוגבלת פטור על הכנסותיהם ממקורות פסיביים מחו"ל. הסעיף קובע כי יחיד שהיה לתושב ישראל ואשר הינו בעל שליטה ומנהל במפעל מאושר (כמשמעו בחוק עידוד השקעות הון), יהיה פטור ממס בשנות המס 2003-2006 על הכנסות ריבית, דיבידנד ודמי שכירות, שאינן הכנסות מעסק ואשר מקורן בנכסים מחוץ לישראל. ההקלה חלה רק לגבי הכנסה מנכסים אשר היו ברשותו בטרם היותו לתושב ישראל או מנכסים אחרים הנמצאים מחוץ לישראל שבאו במקומם ושנותרו בידיו לאחר שהיה לתושב ישראל, וכן על רווח הון ממכירת אותם נכסים, אלא אם כן ביקש אחרת, לעניין ההכנסה, כולה או מקצתה. הוראה זו תחול רק על בעל שליטה ומנהל במפעל מאושר, בתקופת ההטבות, כל עוד קיבל אישור ביצוע ממרכז ההשקעות בגין התוכנית המאושרת ועמד לאורך כל תקופת ההטבות בתנאי כתב האישור. ההוראה חלה גם על עולים שמועד עלייתם קודם לתיקון החוק.

הקלות על הכנסות הוניות

סעיף 97(ב) בנוסחו הישן טיפל בפטור ממס רווחי הון לתושב חדש או ליחיד אחר שהיה לתושב ישראל. למרות שלא חל, במסגרת תיקון 132, שינוי בשיטת מיסוי רווחי הון אשר היתה ונותרה פרסונלית, הורחב הפטור שהיה קיים על רווחי הון. הסעיף הישן מעניק פטור ממס על רווח הון שהופק ממכירת נכס של יחיד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל לפני עלותו ארצה, אם הנכס נמכר בתוך שבע שנים מיום היותו לתושב ישראל. מכירה לאחר תום שבע השנים מיום עלייתו - חוייבה במלואה במס רווח הון מכוח סעיף 89(ב) לפקודה.

תיקון 132 מאריך את תקופת הפטור לעשר שנים ומוסיף פטור חלקי ממס על מכירה גם לאחר תקופה זו. תושב חדש יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל לפני היותו תושב ישראל, אם מכר את הנכס בתוך עשר שנים מיום שהיה לתושב ישראל. מניות או זכויות אחרות בחבר בני אדם תושב ישראל ייחשבו כנכס המצוי בישראל, ולכן לא יינתן פטור במכירתם.

הוראות אלה יחולו גם לגבי תושב חוזר (כהגדרתו בסעיף 14 לפקודה), לגבי נכס שנרכש מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל. הפטור יחול אם הנכס, או הזכות (לרבות הזכות בחבר בני אדם תושב חוץ), אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל.

ההטבה תחול אם נמכר הנכס בתוך עשר שנים מיום שחזר להיות תושב ישראל.

מניות או אופציות אשר הוענקו לעובד בגין עבודתו בישראל יחשבו כנכס שנרכש בישראל. לפיכך, לא תחול לגביהם הטבה זו.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזרים

טואול - בניית אתרים