דיווח למי שנחשב לתושב ישראל לפי חזקת הימים

מרכז חיים|פקודה|מס הכנסה|תושב

בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה מספר 223 בעניין תושבות, במסגרתו חוקק סעיף 131(5ה) לפקודה, נקבע כי אם יחיד טוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו "חזקת הימים", יהיה חייב בהגשת דיווח מפורט בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו (תחולת התיקון מיום 1.1.2016). התיקון לפיכך על יחיד ששהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס או 30 יום או יותר כשבאותה שנה ביחד עם השנתיים שקדמו לה שהה 425 ימים או יותר בישראל, אך טוען שהוא ניתק תושבותו לצרכי מס ואינו חייב בהגשת דוחות מס בישראל.

תחולת חוק רחבה

נראה כי התיקון לפקודה עשוי לחול גם על תושבי ישראל שעזבו את ישראל ועברו לחו"ל לפני שנת 2016. כך לדוגמא, אם הנישום עזב את ישראל ועבר לגור בחו"ל בחודש מאי 2015. מספר הימים בהם שהה הנישום בישראל הם: 2014 -290, 2015 -90, 2016 -50, 2017 - 190. תחולת התיקון כאמור לעיל היא מיום 1.1.2016 ולכן לכאורה בשנת 2016 מתקיימת חזקת ה - 425 ימים בישראל ולכן התיקון יחול על הנישום והוא ידרש להגיש את הדוח המפורט לשנת 2016. ברור גם לפי הדוגמא המספרית כי בשנת 2017 שהה הנישום מעל ל - 183 יום בישראל ולכן הוא יידרש להגיש את הדוח המפורט גם על שנה זו. יודגש כי בהגדרת תושב ישראל בסעיף 1 לפקודה מצוין "יום" - לרבות חלק מיום כלומר חלק מיום נספר כיום מלא בישראל ולאחרונה התייחס לכך בית המשפט העליון בפס"ד פלוני נגד פקיד שומה אשקלון בקבעו כי החשבת חלקו של היום ל"יום" לעניין הפקודה, היא פיקציה משפטית כדי להשיג תוצאה משפטית רצויה ובין היתר למנוע מחלוקות.

טופס דיווח

רשות המיסים אמורה לפרסם טופס מיוחד למטרת הדיווח כאמור, הכולל לפי לשון הסעיף "דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם ישנם כאלה...". עם זאת, נכון למועד כתיבת שורות אלה, טופס כאמור לא פורסם. יש לעקוב ולבדוק מתי יפורסם טופס כאמור.

יודגש כי הגשת הדוח המפורט כאמור אינה פוטרת את היחיד מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ בהתאם להוראות סעיף 131(א)(4) לפקודה, זאת במידה והייתה ליחיד הכנסה חייבת בשנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל, ממנה לא נוכה מלוא המס, לאור סעיף 5 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח - 1988.

תקנות הפטור

התקנות מכוח סעיף 134א לפקודה (תקנות פטור מהגשת דוח – “תקנות הפטור”) הן אלו הקובעות בפועל את חובות הדיווח בישראל ומכוחן למשל, שכירים עד לתקרת הכנסה מסוימת אינם חייבים בדיווח בישראל. כך, כל עוד לא ישונו ויותאמו תקנות הפטור, התיקון החדש עשוי להיות חסר תוקף אופרטיבי.

הכנסה בישראל של תושב חוץ

בהתאם לסעיף 134א לשר האוצר יש סמכות להעניק פטור מהגשת דו"ח, ובין היתר, אם מדובר בתושב חוץ שיש לו הכנסה בישראל. ביחס למי שטוען שהינו תושב חוץ ונמצא יותר מ-183 ימים בישראל  – אם לטענת אותו יחיד הוא תושב חוץ, הרי שהסייג החל לגביו בהתאם לתקנות הפטור הוא זה הקבוע בתקנה 5 – ואם מהכנסותיו שהיו לו בישראל (המנויות על אלו הנקובות בתקנה) נוכה מלוא המס, שוב – הוא יהא פטור מהגשת דוח.

ויכוחים עם רשות המסים

הגשת דוח מפורט, בעקבות התיקון לפקודה, תגרום כך נראה לבדיקת שאלת התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ואף תיתן מידע לרשויות המס לרבות לעניין סעיף 100א לפקודה בכל הנוגע לחבות מס יציאה. כך, במידה וחלה "חזקת הימים" והיחיד טוען לניתוק תושבות, יש לבחון היכן מצויות מרבית הזיקות של היחיד ולדווח בהתאם. לפיכך, הגשת הדוח המפורט בצורה מתאימה תבסס את הטענה לניתוק התושבות, ובפרט בנוגע ליום היציאה. נראה כי במידה ולא יוגש הדוח המפורט בזמן או שיוגש בצורה לא נכונה הדבר עשוי לגרום לדחיית יום הניתוק על ידי רשות המסים. במידה ולא יוגש הדוח המפורט כלל, היחיד עשוי להיחשב כ"תושב ישראל" וכך לכאורה יגרום לחבות למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות על ההכנסות מחוץ לישראל כ"תושב ישראל". זאת ועוד, ההימנעות כאמור עלולה ליצור חשיפה פלילית על אי הדיווח.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט