תושב ישראל לראשונה - החלטת מיסוי

תושב ישראל|יחיד|תושבות|סעיף 14|מסים

החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 17/2856 לעניין "תושב ישראל לראשונה" בסעיף 14 לפקודה, לעומת המונח "עולה" בסעיף 35ד לפקודה והכללים שנקבעו מכוחו. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

1 .העובדות

1.1 .מר XXXX ,נשוי ואב ל-2 ילדים (להלן: "היחיד"), נולד בחו"ל ביום XXXX.

2.1 .היחיד הגיע עם הוריו לישראל בשנת 2001 ,בהיותו קטין, ושהה בה עד שנת 2005 דרך קבע. סך הכל שהה היחיד בישראל משך של כ-5.4 שנים דרך קבע (להלן: "השנים

הראשונות בישראל"). בשנים אלו התגורר היחיד באיזור המרכז, למד בתיכון, ועזב את

ישראל בשנת 2005 לאחר סיום הלימודים (להלן: "מועד העזיבה"), בהיותו בגיר.

3.1 .היחיד אינו חולק על כך שהוא היה תושב ישראל לצרכי מס בשנים הראשונות בישראל.

4.1 .היחיד התחתן בשנת 2010 ובחודש אפריל 2011 (להלן: "מועד ההגעה") הגיע היחיד

לישראל, יחד עם אשתו, והעביר את מרכז חייו לישראל. ליחיד ולאשתו נולדו שני

ילדים בישראל.

2 .הבקשה

לקבוע כי היחיד נחשב ל"תושב ישראל לראשונה" לפי סעיף 14 לפקודה, החל ממועד ההגעה, על אף שהיה תושב ישראל בשנים הראשונות בישראל, וזאת מפני שהוא עונה על הגדרת "עולה" שבסעיף 35ד לפקודה והכללים שנקבעו מכוחו.

3 .החלטת המיסוי ותנאיה

הבקשה נדחתה. במסגרת החלטת המיסוי נקבע כי היחיד לא יחשב ל"תושב ישראל

לראשונה", כמשמעות מונח זה בסעיף 14 לפקודה, ולא יהא זכאי להטבות של "תושב ישראל

לראשונה" לפי סעיפים 14 ו-97 לפקודה, וזאת, בין היתר, בהסתמך על הנימוקים הבאים:

1.3 .היחיד שהה שהות קבע בישראל קודם למועד ההגעה ולפיכך אינו יכול להיחשב ל"תושב

ישראל לראשונה" במועד ההגעה.

2.3 .הגדרת המונח "עולה" בסעיף 35ד והכללים שנקבעו מכוחו רלבנטית רק לצרכי אותו

סעיף, ולשם קביעת הזכאות למתן נקודות זיכוי, ולא לשם מתן הטבות אחרות על פי

הפקודה.

3.3 .במסגרת החלטת המיסוי נקבע, למעלה מן הצורך, כי היחיד גם אינו זכאי לקבל נקודות

זיכוי כ"עולה" לפי סעיף 35ד והכללים שנקבעו מכוחו, שכן היחיד לא עזב את ישראל

כקטין.

בהתאם לכך, נקבע כי אף אם בחינת הזכאות למתן הטבות ל"תושב ישראל לראשונה"

הייתה נבחנת בהתאם להגדרת "עולה" לפי סעיף 35ד והכללים שנקבעו מכוחו

וכאמור בסעיף 2.3 ,בחינת הזכאות כאמור לא נעשית באופן האמור היחיד לא היה

זכאי להטבות.

להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים