חיוב רטרואקטיבי לעולים ותושבים חוזרים ותיקים

מס|דיווח|פקודת מס הכנסה|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2016

הפטור ממס ומדיווח שניתן לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אשר הפכו להיות תושבי ישראל בתחילת שנת 2007, עומד להסתיים בסוף 2016, כך שבקרוב הם יצטרכו לשלם מיסים ולדווח למס הכנסה על הונם והכנסותיהם. אותם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים חוששים מהדיווח, שכן רשות המסים עשויה לבחון את הדיווחים ובמקרים מסוימים לחייב אותם במס רטרואקטיבי.

החיוב הרטרואקטיבי של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים יכול לנבוע מכמה סיבות. בהתאם לחוק, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס ומדיווח על הכנסותיהם בחו"ל למשך 10 שנים. אלא, שרשות המסים עשויה לטעון כי מניין השנים לצורך קבלת הפטור הוא אחרת ממה שחישבו אותם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, וכן היא עשויה לטעון כי הפטור ממס אינו חל על ההכנסות מסיבות שונות.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

תיקון 168 לפקודה

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008, קובע בסעיף 15 כי תחילתם של סעיפים 1, 5(5)(ה), 9ג, 14(א) ו-(ב), 67ח, 75ב(א), 75ז(ה), 75יא(א), 75יב(ז), 75טז1(א1) ו-(ג)(2), 75טז2(א)(2), 97(ב)(1) ו-(3), 134ב ו-135(1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בחוק זה, ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), והם יחולו, לפי העניין, על עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, ביום זה ואילך.

תיקון 168 מעניק לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים. הפטור מתייחס לכלל ההכנסות האקטיביות והפסיביות של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים המופקות מחוץ לישראל, בין אם מקורן הוא רווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין אם מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.

אמנם נעשו כמה ניסיונות במהלך השנים לבטל את הפטור מדיווח עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, אך עד כה ללא הצלחה. למעשה, גם בחוק ההסדרים החדש רשות המסים ניסתה לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אך ההצעה בוטלה.

תשלום מיסים ודיווחים ב 2017

בסוף שנת 2016 ימלאו עשר שנים לתחילת הפטור ממס מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, ולפיכך החל מחודש ינואר 2017 אותם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים שהגיעו לפני עשר שנים יידרשו להתחיל לדווח על כל ההכנסות שלהם בחו"ל ולשלם עליהן מס. מדובר בעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אשר רובם לא דיווחו כלל לרשות המסים בעבר, או דיווחו רק על הכנסות בישראל.

בהתאם לכך, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים שהגיעו במהלך שנת 2007 יצטרכו להגיש דו"ח מלא בגין שנת המס 2017, בשנת 2018, ורבים יידרשו להגיש דיווחים על הכנסות בחו"ל ולשם מיסים כבר במהלך 2017. כאמור, חובת הדיווח ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים תגרום לחשיפה אפשרית לתשלומי מס רטרואקטיביים, שכן רשות המסים תבחן אם הם אכן היו זכאים לפטור ממס ומדיווח.

פטור מתשלום ביטוח לאומי

אמנם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים להטבות במס על ההכנסות בחו"ל, אך קיימת אי־בהירות ביחס לתשלומי ביטוח לאומי. זאת משום שמעולם לא חוקק פטור מביטוח לאומי על אותן הכנסות בחו"ל, כך שלכאורה עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אמורים לשלם ביטוח לאומי על ההכנסות שהיו פטורות ממס הכנסה. מבחינה פרקטית, ביטוח לאומי כלל אינו יודע על קיומם של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ולרוב מתייחס אליהם כמובטלים בהנחה שלא היו להם הכנסות בישראל, או שהם חויבו בתשלומי ביטוח לאומי רק לגבי ההכנסות בישראל במידה והיו להם.

מבקר המדינה התייחס לכך בדו"ח הביקורת שלו בפרק שבו מנה את הליקויים בפעילות של רשות המסים, ככל שנוגע למיסוי הכנסות עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים בחו"ל. וכך קבע: "אי־בהירות נוספת קיימת לגבי עובדים שנחשבים על פי הפקודה עולים חדשים, תושבים חוזרים או תושבים חוזרים ותיקים. עובדים כאלה פטורים ממס על הכנסותיהם מחו"ל, אך אינם פטורים מתשלומי ביטוח לאומי על הכנסות אלה. ואולם מכיוון שהם פטורים במשך עשר שנים מלדווח לרשות על הכנסותיהם בחו"ל, אין לביטוח לאומי, הנסמך על דיווחי הנישומים לרשות, אפשרות מעשית לחייבם בתשלומי ביטוח לאומי".

לפיכך, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים רבים חוששים מכך שכאשר ידווחו לאחר סיום עשר שנות הפטור לרשות המסים, ביטוח לאומי עשוי לחייב אותם רטרואקטיבית על עשר שנים בסכום משמעותי.

החשיפה למיסוי ותשלומי ביטוח לאומי

החשיפה למס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי, קיימת במיוחד במקרים הבאים:

  • ביחס לעולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים אשר הגיעו לישראל בשנת 2006, רשות המסים עשויה לטעון כי הפטור ממס ומדיווח בהתאם לתיקון 168 אינו חל עליהם.
  • עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים אשר קבלו הכנסות מעסק בחו"ל אך עבדו מישראל.
  • עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים אשר היו אמורים לשלם ביטוח לאומי בגין הכנסותיהם בחו"ל.

לאור האמור, מומלץ לכל מי שהוא בעל מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק לבחון היטב את זכאותו להטבות המס זאת באמצעות התייעצות עם עורך דין מומחה למיסוי בינלאומי, לרבות בדרך של קבלת חוות דעת משפטית. ויכוחים עם פקידי השומה תמיד יהיו, אך לפחות ניתן לצמצם את החשיפה להליך פלילי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

טואול - בניית אתרים