נאמנות תושבי חוץ ונהנה תושב חוץ

נאמן|יוצר|נהנה|פקודה|נאמן|תושב ישראל|תושב חוץ|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

להלן הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנות תושבי חוץ ונהנה תושב חוץ. יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

תיקון 197 - החלפת "נאמנות יוצר תושב חוץ" ב"נאמנות תושבי חוץ", תחילה מיום 1.1.2014 – לעניין זה ראו הוראות תחולה בסוף פרק רביעי 2.

סעיף 75ט. (א)     נאמנות תושבי חוץ היא נאמנות שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ, או שכל יוצריה הם תושבי חוץ וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה, וכן נאמנות שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה בשנת המס הם תושבי חוץ, או שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה.

נוסח ס"ק (א) עד תיקון 197

(א)          נאמנות יוצר תושב חוץ היא נאמנות שבמועד יצירתה ובשנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ, או שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ.

(א1)   נאמנות תיחשב כנאמנות תושבי חוץ בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא נאמנות בלתי הדירה.

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06. התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06.

(ב)     על נאמנות תושבי חוץ יחולו הוראות סעיף 75ז, למעט סעיפים קטנים (א), (ג) ו-(ח) שבו, בשינויים המחויבים.

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06. התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06.

(ג)      נאמנות תושבי חוץ תיחשב כתושבת חוץ, ויראו את נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה של יחיד תושב חוץ;היו היוצרים תושבי כמה מדינות חוץ, יראו את נכסי הנאמן כמוחזקים באופן יחסי על ידי יחידים תושבי מדינות תושבותם של היוצרים ואת הכנסת הנאמן כאילו הופקה או נצמחה באופן יחסי על ידי יחידים תושבי אותן מדינות, בהתאם לשווי הנכסים שהוקנו לנאמן על ידי כל יוצר, כפי שהיה במועד ההקניה.

נאמנות נהנה תושב חוץ

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

סעיף 75י.    (א)     נאמנות נהנה תושב חוץ היא נאמנות שבשנת המס התקיימו בה כל אלה, ובלבד שלא מתקיים בה האמור בסעיף 75ז(א)(1) והיא אינה נאמנות לפי צוואה:

(1)      היא נאמנות בלתי הדירה; לענין סעיף זה לא יראו נאמנות כנאמנות הדירה רק בשל הוראות סעיף 75ד(א)(3) או (4);

(2)      כל הנהנים בה הם יחידים תושבי חוץ, שזהותם ידועה;לענין זה יראו נהנה שטרם נולד כנהנה שזהותו ידועה;

(3)      יוצר אחד לפחות בה הוא תושב ישראל. לעניין זה יראו יוצר תושב ישראל גם יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל;

תיקון 197, תחילה מיום 1.1.2014 וראו הוראות תחולה בסוף פרק רביעי 2.

(4)      אם התקיימו במועד יצירתה התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3), התקיימו גם אלה -

(א)     נקבע במסמכי הנאמנות במפורש שלא ניתן לצרף לה נהנה תושב ישראל;

(ב)     בהודעה שהגיש היוצר לפי סעיף 75טז1 [עד תיקון 165 נאמר: בדוח שהגיש היוצר לפי סעיף 131 לשנת יצירת הנאמנות], הוצהר כי אין בה נהנה תושב ישראל, או נהנה תושב ישראל שזכאותו בנאמנות מותנית בחדלותו להיות תושב ישראל, ולא ניתן לצרף אליה נהנה כאמור.

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06. התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06.

(ב)     בנאמנות נהנה תושב חוץ, יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

(ג)      נאמנות נהנה תושב חוץ תיחשב כתושבת חוץ, ויראו את נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי יחיד תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה של יחיד תושב חוץ; היו הנהנים תושבי כמה מדינות חוץ, יראו את נכסי הנאמן כמוחזקים באופן יחסי על ידי תושבי מדינות תושבותם של הנהנים ואת הכנסת הנאמן כאילו הופקה או נצמחה באופן יחסי על ידי תושבי אותן מדינות, על פי חלקם היחסי בהכנסת הנאמן ובנכסי הנאמן.

(ד)     לענין הוראות הפקודה, הקניה לנאמן בנאמנות נהנה תושב חוץ תחויב במס כפי שהיה אילו היה הנכס מועבר מהיוצר לנהנה תושב החוץ במישרין.

(ה)     חלוקה לנהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ לא תיחשב כמכירה לענין הוראות חלק ה.

(ו)      הנאמן יצרף, מדי שנה, לדוח שהגיש לפי סעיף 131, הודעה בטופס שקבע המנהל, על כל חלוקה שנעשתה בשנת המס, לרבות שמות הנהנים והסכומים שחולקו להם, וכן הצהרה כאמור בסעיף קטן (א)(4)(ב), ואולם אם הנאמן אינו חייב להגיש דוח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס - יגיש לפקיד השומה הצהרה כאמור עד יום 30 באפריל של השנה שלאחר שנת המס.

נאמנות שחדלה להיות נאמנות נהנה תושב חוץ

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

סעיף 75יא.           (א)     היה אחד מן הנהנים בנאמנות לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), תחדל הנאמנות להיות נאמנות נהנה תושב חוץ; החל באותו מועד יחולו לגבי הנאמנות הוראות סעיף 75ז, וכן הוראות לפי סעיפים 14(א), (ג) או (ד) [עד תיקון 171 נאמר: לפי סעיפים 14(א) או (ג)], 16 או 97(ב) או (ב3), לפי הענין, כפי שהיו חלות אילו היתה ההכנסה מופקת במישרין על ידי הנהנה שהיה לתושב ישראל.

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06. התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06;תיקון מס' 168, תחילה: 1.1.07, ראו הוראות תחולה בחוק המתקן; תיקון מס' 171, תחילה: 15.7.09 וראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

נוסח סעיף קטן (א) עד תיקון 168

(א)     היה אחד מן הנהנים בנאמנות לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), תחדל הנאמנות להיות נאמנות נהנה תושב חוץ;החל באותו מועד יחולו לגבי הנאמנות הוראות סעיף 75ז, וכן הוראות לפי סעיפים 14(א) עד (ג) [עד תיקון 165 נאמר: הוראות לפי סעיפים (א) או (ג)], 16 או 97(ב) או (ב3), לפי הענין, כפי שהיו חלות אילו היתה ההכנסה מופקת במישרין על ידי הנהנה שהיה לתושב ישראל.

(ב)     לא הגיש הנאמן הודעה והצהרה כאמור בסעיף 75י(ו), לשנת מס מסוימת, יראו כאילו באותה שנת מס היה בנאמנות נהנה תושב ישראל ויחולו הוראות סעיף 75ז.

(ג)      מצא פקיד השומה כי על אף הצהרות היוצר והנאמן לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף 75י(א)(4)(ב) או כי הנאמנות היתה נאמנות הדירה, יראו את הנאמנות כאילו לא היתה מלכתחילה נאמנות נהנה תושב חוץ ופקיד השומה ישום את הכנסת הנאמן בהתאם לכך; לענין סעיף זה, לא יראו נאמנות כנאמנות הדירה רק בשל הוראות סעיף 75ד(א)(3) או (4); היו לנאמן בעת קביעת השומה כאמור שומות סופיות לשנים קודמות, רשאי פקיד השומה, על אף הוראות כל דין, לשום את הכנסת הנאמן באותן שנים, בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה מצא כאמור.

להשלמת התמונה, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס

ראו גם: רקע היסטורי לחקיקה בנושא מיסוי נאמנויות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

2all - בניית אתרי אינטרנט