הגדרות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות

יוצר|נהנה|פקודה|נאמן|תושב ישראל|תושב חוץ|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

להלן פרק ההגדרות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות. יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי. ראו גם: הגדרות בנושא נאמנויות: עד לתיקון בחוק ההסדרים 2013-2014.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות

הגדרות

תיקון מס' 147 - ראו הוראות תחולה בהמשך;

תיקון מס' 197 - תחילה מיום 1.1.2014 וראו הוראות תחולה בהמשך.

סעיף 75ג.   בפרק זה -

"אמצעי שליטה", "בעל מניות מהותי", "קרוב" ו"תמורה" - כהגדרתם בסעיף 88;

"הכנסת הנאמן" - הכנסה שהופקה או שנצמחה מנכסי הנאמן;

"הקניה" - העברת נכס לנאמן בנאמנות, בלא תמורה;

"חברה להחזקת נכסי נאמנות" - חברה המחזיקה בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין, שמתקיימים בה כל אלה:

(1)      היא הוקמה לשם החזקת נכסי הנאמנות בלבד;

(2)      לעניין חברה המחזיקה בנכסי נאמנות תושבי ישראל או בנכסי נאמנות נהנה תושב ישראל או בנכסי נאמנות לפי צוואה שיש בה נהנה שהוא תושב ישראל או בנכסי נאמנות שהם בישראל - על התאגדותה ומעמדה ככזו נמסרה הודעה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום ההתאגדות; 

[הוראת מעבר לתיקון 197: המועד למסירת ההודעה לגבי נאמנות שהוקמה לפני יום התחילה (1.8.2013) הוא במועד להגשת הדוח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס הראשונה החל יום פרסומו של תיקון 197] 

(3)      הנאמן מחזיק בכל מניותיה, במישרין או בעקיפין; לעניין פסקה זו, "החזקה בעקיפין" - רק החזקה באמצעות חברה אחרת שהיא חברה שמתקיימות בה הוראות פסקאות (1) ו-(2) והנאמן מחזיק בכל מניותיה;

נוסח ההגדרה עד תיקון מס' 197

"חברה להחזקת נכסי נאמנות" - חבר-בני-אדם המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין;

"חלוקה" - העברת נכס או הכנסה על ידי הנאמן, לנהנה או לטובתו, במהלך קיומה של הנאמנות או בשל סיומה;

"יוצר", של נאמנות - כמשמעותו בסעיף 75ד;

"מגן הנאמנות" (Protector) - מי שלפי מסמכי הנאמנות יש לו סמכות למנות את הנאמן או לפטרו, לתת לנאמן הוראות, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן;

"נאמן" - אדם שהוקנו לו נכסים או הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות; בכל מקום בפרק זה שבו מדובר בנאמן, משמעו הנאמן בתפקידו זה, בנאמנות שבה מדובר; לענין זה יראו הקניה לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו תאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' כנאמן; שר האוצר רשאי להוסיף בצו תאגידים לתוספת הראשונה א';

"נאמנות" - הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת;

"נאמנות בלתי הדירה" - נאמנות שאינה נאמנות הדירה, ובלבד שנמסר לפקיד השומה תצהיר מאושר כדין של יוצר הנאמנות ושל הנאמן על היותה נאמנות בלתי הדירה, בטופס ובמועד שקבע המנהל;

"נאמנות הדירה" - נאמנות שמתקיים בה לפחות אחד מאלה:

(1)     קיימת אפשרות לבטלה או להעביר או להחזיר נכס או הכנסה, ליוצר, לבן זוגו, לעיזבונו או לחבר-בני-אדם מוחזק, והכל במישרין או בעקיפין;

(2)     אחד או יותר מן הנהנים הוא היוצר או בן זוגו, או שהיוצר או בן זוגו יכול להפוך לנהנה;

(3)     אחד או יותר מן הנהנים הוא ילדו של היוצר שבשנת המס טרם מלאו לו 18 שנים, או שקיימת אפשרות להעביר נכס או הכנסה לילדו כאמור, במישרין או בעקיפין, ובלבד שהיוצר או בן זוגו עודו בחיים;

(4)     אחד או יותר מן הנהנים הוא חבר-בני-אדם, שאינו מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2), ש-10% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי היוצר, בידי בן זוגו או בידי ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 18 שנים אם היוצר או בן זוגו עודו בחיים, והכל במישרין או בעקיפין (בהגדרה זו - חבר-בני-אדם מוחזק);

(5)     הנאמן או מגן הנאמנות הוא היוצר או חבר-בני-אדם מוחזק;

(6)     הנאמן או מגן הנאמנות הוא קרובו של היוצר, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של המנהל כי היתה הצדקה מיוחדת למינוי הקרוב כנאמן וכי אין במינוי כדי להעיד על יכולת לכוון את פעילות הנאמן או לתת לו הוראות לענין הנאמנות; לענין הגדרה זו, "קרוב" - כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) של ההגדרה "קרוב" בסעיף 88;

(7)     ליוצר או לקרובו היכולת לכוון את פעילות הנאמן, או לתת לו הוראות בענין אופן ניהול הנאמנות, נכסיה, שינוי הנהנים בה, או חלוקת נכסי הנאמן והכנסת הנאמן לנהנים, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן, או שיש לו היכולת להורות על ביטול הנאמנות או על החלפת הנאמן שלא בשל עילה שבדין, והכל במישרין או בעקיפין;

(8)     זהותו של אחד או יותר מן הנהנים אינה ידועה, או שזהותו של בעל מניות, במישרין או בעקיפין, בנהנה שהוא חבר-בני-אדם אינה ידועה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שאותו נהנה אינו יכול להיות היוצר, בן זוגו, ילדו של היוצר שטרם מלאו לו 18 שנים, או חבר-בני-אדם מוחזק;

(9)     הנהנים בנאמנות הוחלפו או שנוספו חדשים, בלי שניתנה על כך הוראה במסמכי הנאמנות;

(10)   לא נמסר תצהיר מאושר כדין בטופס ובמועד שקבע המנהל, כאמור בהגדרה "נאמנות בלתי הדירה";

"נאמנות יוצר תושב חוץ" - נאמנות כאמור בסעיף 75ט;

"נאמנות לפי צוואה" - נאמנות כאמור בסעיף 75יב;

"נאמנות נהנה תושב חוץ" - נאמנות כאמור בסעיף 75י;

"נאמנות נהנה תושב ישראל" - נאמנות כאמור בסעיף 75ח1;

הוסף בתיקון 197.

"נאמנות קרובים" - נאמנות כאמור בסעיף 75ח1(ב);

הוסף בתיקון 197.

"נהנה לצורכי ציבור" - גוף המנוי בסעיף 97(א)(4), תאגיד דומה לו הפטור ממס לפי דין בישראל או גוף ציבורי שקבע המנהל, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

הוסף בתיקון 197

"נאמנות תושבי ישראל" - נאמנות כאמור בסעיף 75ז;

"נהנה", בנאמנות - כמשמעותו בסעיף 75ה;

"נכס" - כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל;

"נכסי הנאמן" - נכסים שהוקנו לנאמן או שנרכשו או התקבלו על ידו, לרבות כשהם מוחזקים בעבורו בידי חברה להחזקת נכסי נאמנות, אף אם הם רשומים על שמה;

"תושב חוץ" - נמחקה [עד מחיקתה בתיקון 197 נאמר: לענין יוצר - לרבות יוצר שבמועד פטירתו היה תושב חוץ];

"תושב ישראל" - לרבות אזרח ישראלי שהוא תושב אזור כהגדרתם בסעיף 3א.

נוסח ההגדרה עד תיקון מס' 197- "תושב ישראל" - לרבות אזרח ישראלי שהוא תושב אזור כהגדרתם בסעיף 3א, ולענין יוצר לרבות יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל או אזרח ישראלי כאמור.

 להשלמת התמונה, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס

ראו גם: רקע היסטורי לחקיקה בנושא מיסוי נאמנויות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט