תיקון 221 לפקודת מס הכנסה

חילופי מידע|העברת מידע|OECD|אוטומטי|תקן

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2016

תיקון 221 לפקודת מס הכנסה, התשע״ו-2016, נועד ליישם את ההתחייבויות של ממשלת בישראל בנושא העברת מידע אוטומטי בענייני מס. תיקון 221 לפקודת מס הכנסה נועד למעשה לאפשר למדינת ישראל ליישם את הסכם ה-FATCA ולחתום על הסכמים נוספים לחילופי מידע בהתאם להמלצות ארגון ה-OECD. להלן סקירה של עיקרי הצעת חוק לתיקון 221 לפקודת מס הכנסה, הכוללת גם הערות משלימות והפנייה למקורות נוספים.

מבוא להצעת החוק

תהליך הגלובליזציה הואץ מאוד בשנים האחרונות ורבים מנהלים את השקעותיהם במדינות שאינן מדינות התושבות שלהם באמצעות בנקים ו/או גופים פיננסיים הפועלים מחוץ למדינת התושבות. במקרים מסוימים אפשרות זו עשויה להיות מנוצלת להתחמקות מתשלום מס במדינת התושבות. ההערכה של ארגון ה-OECD היא שהיקף העלמות המס הנובע מכך הוא עצום. העלמות המס מהוות בעיה חמורה המשותפת למדינות רבות, ואחד הכלים למאבק בהן הוא שיתוף פעולה בין המדינות, לרבות באמצעות חילופי מידע.

האיחוד האירופי, ארגון ה-OECD והפורום הכלל-עולמי לשקיפות ולחילופי מידע למטרות מס The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes פועלים בשנים האחרונות כדי לקדם ולייעל את חילופי המידע בין המדינות. החל משנת 2010 ישנה דרישה של ארגון ה-OECD מן המדינות החברות בו וממדינות נוספות להצטרף לאמנה הרב-לאומית לסיוע מינהלי בענייני מס.

עד היום הצטרפו לאמנה הרב-לאומית לסיוע מינהלי בענייני מס מעל 90 מדינות ובהן גם מדינת ישראל אשר הצטרפה לאחרונה. כמו כן, ה-OECD פרסם תקן לחילופי מידע אוטומטיים (CRS) שהוא תקן אחיד לאיסוף מידע על ידי בנקים ו/או מוסדות פיננסיים לגבי חשבונות פיננסיים של לקוחות שהם תושבים זרים והעברתו לרשות המס במדינה שבה הם פועלים, כדי שזו תעבירו למדינת התושבות של אותם לקוחות. נכון להיום מעל 50 מדינות, ובהן כל מדינות   OECD ובכללן ישראל, הצהירו כי יפעלו ליישום מהיר של התקן לחילופי מידע אוטומטיים, על בסיס הדדיות, וכי לשם כך יפעלו לתיקון החקיקה הפנימית שלהן.

ה- Global Forum פנה לשר האוצר באוגוסט 2014 בבקשה להודיע מה הם מועדי היישום המתוכננים בישראל של חילופי מידע אוטומטיים בהתאם לתקן. בפנייה זו הובהר כי התכנית היא להביא ליישום חילופי מידע בעולם בהתאם לתקן כבר בשנת 2017, וכי לשם העברת מסר למעלימי המס שאין פרצות ואין מקומות שאליהם ניתן להבריח כספים חשוב שיהיה יישום מקביל של התקן בכל המדינות הדרישה מהמדינות הייתה ליישום לא יאוחר משנת 2018. משרד האוצר השיב כי ישראל מתכוונת ליישם חילופי מידע אוטומטיים החל מסוף שנת 2018.

ראו גם:
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
חילופי מידע אוטומטיים  
העברת מידע בין מדינות - מדריך 

החלפת מידע עם ארצות הברית

ארצות הברית המכירה אף היא בחשיבות של קבלת מידע על אודות חשבונות פיננסיים שמחזיקים אזרחיה ותושביה בגופים פיננסיים שמחוץ לה, לצורך מניעת התחמקות מתשלום מס, חוקקה בשנת 2010 את Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) אשר מכוחו חויבו בנקים ו/או גופים פיננסיים מחוץ לארה״ב לדווח לרשויות ארה״ב על כל מי שהוא אזרח ארה״ב או תושב ארה״ב המחזיק אצלם חשבון פיננסי. על גופים פיננסיים שלא יצייתו להוראה יוטלו סנקציות חמורות.

נוכח הנזק הכלכלי החמור הצפוי למערכת הפיננסית בישראל אם הגופים הפיננסיים הישראליים לא יצייתו להוראות חוק FATCA, ובשל החשיבות של קיום חילופי מידע עם ארה״ב, המליץ צוות בין-משרדי לבחינת השלכות חקיקת FATCA, בראשות המשנה לממונה על הכנסות המדינה, על התקשרות בהסכם בין-מדינתי עם ארה״ב לשיפור אכיפת המס וליישום חוק FATCA. בעקבות זאת הורתה הממשלה, בהחלטה מסי 1490(חכ/23) מיום 21 במרס 2014, על קידום משא ומתן להתקשרות בהסכם כאמור ביום 30 ביוני 2014 נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת ארה״ב ובו התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה״ב ותושביה, וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה״ב בעת החתימה על ההסכם ניתנה הסכמה של ארה״ב להתייחס לגופים הפיננסיים הישראליים כמצייתים ולפיכך הם לא יהיו נתונים לסנקציות אף בטרם כניסת ההסכם לתוקף מלא. תיקון 221 לפקודת מס הכנסה נועד לאפשר למדינת ישראל ליישם את הסכם FATCA ולחתום על הסכמים נוספים לחילופי מידע בהתאם למקובל היום בעולם, וליישמם.

להרחבה בנושא ה-FATCA ראו: 
יישום חקיקת ה-FATCA
בחינת יישום ה-FATCA בישראל
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

זיהוי בעל חשבון 135ג .

התקן המקובל לחילופי מידע בין רשויות מס כולל זיהוי ואיסוף מידע יזום על ידי הבנקים ו/או מוסדות פיננסיים והעברתו לרשות המסים, כדי שזו תעבירו למדינת התושבות של הלקוח אשר זוהה כדי ליישם את הסכם FATCA וכן הסכמים לחילופי מידע אוטומטיים שייחתמו בין הרשויות המוסמכות במתכונת של התקן שקבע ארגון ה-OECD. הצעת החוק תיקון 221 לפקודת מס הכנסה מבקשת להסמיך את שר האוצר לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל, עם יושב ראש רשות ניירות ערך ועם שר הסבר המשפטים, הוראות לעניין פעולות שעל מוסד פיננסי ישראלי מדווח לבצע לצורך זיהויו ככזה לפני הרשויות, לעניין זיהוי פרטים של בעלי החשבונות בו, לרבות פרטים שעל המוסד הפיננסי לדרוש מבעל החשבון, וכן הוראות לזיהוי בעל חשבון שהוא ישות, הכוללות גם זיהוי של יחיד שהוא בעל שליטה בישות, והוראות לעניין דיווח לרשות המסים בישראל על חשבונות שנמצאו כחשבונות של אזרחי מדינות זרות ותושביהן ועל חשבונות של מוסדות פיננסיים שנחשבים כלא מצייתים.

סעיף 135 ד המוצע

כדי להימנע ממצב שאדם מסווג על ידי בנקים ו/או מוסד פיננסי כאזרח מדינה זרה או תושב בה ומידע על אודותיו מועבר לרשות מס במדינה זרה בלא ידיעתו, מוצע בהצעת החוק תיקון 221 לפקודת מס הכנסה לקבוע כי שר האוצר יקבע הוראות בדבר מתן הודעה על ידי מוסד פיננסי למי שהמוסד הפיננסי סיווג אותו כאזרח או כתושב כאמור, וזאת למרות שלא הצהיר על כך, כי מידע על אודותיו ועל אודות חשבון פיננסי שבבעלותו או בבעלות חברה שבשליטתו צפוי להיות מועבר למנהל לצורך העברתו לרשות מס של המדינה הזרה. ההודעה תכלול גם מידע על האפשרויות לשנות את הסיווג כאזרח מדינה זרה או כתושב בה ההודעה תימסר לפני העברת המידע לרשות המס במדינה הזרה, ובמידת האפשר גם לפני מסירתו למנהל לסעיף 135ה המוצע.

בהסכם FATCA נקבעו הוראות מיוחדות לגבי חשבונות פיננסיים שנפתחו אחרי יום בי בתמוז התשע״ד (30 ביוני 2014) ולפני יום התחילה של התקנות לפי סעיף 135ג לפקודה, המוגדרים בהסכם כ״חשבונות חדשים״. הוראות אלה מאפשרות דחייה של הדרישה לגביית הצהרות ואיסוף מסמכים בעת פתיחת החשבונות החדשים, ובלבד שבתוך שנה מיום הכניסה לתוקף של ההסכם ידרשו המוסדות הפיננסיים מבעלי החשבונות את ההצהרות והמסמכים הרלוונטיים. ההקלות האמורות ניתנו בכפוף לכך שאם בתוך שנה לא עלה בידי מוסד פיננסי לאסוף הצהרות או מסמכים לגבי חשבון מסוים, הוא יסגור את החשבון. לגבי החשבונות הסגורים יבוצעו הליכי הזיהוי המבוצעים לגבי חשבונות קיימים וידווחו חשבונות שבעליהם זוהו כאזרחי ארה״ב או כתושבי ארה״ב או כגופים פיננסיים שאינם מצייתים. עוד נקבע בהסכם FATCA שישראל רשאית לראות חשבונות חדשים של ישויות שנפתחו לפני יום י בטבת התשע״ה (1 בינואר 2015) כחשבונות קיימים ולהחיל לגביהם את הליכי הזיהוי המלאים של חשבונות קיימים של ישויות כפי שנקבעו בהסכם FATCA. לגבי חשבונות אלה לא יהיה צורך להחיל את ההליכים החלופיים. כמו כן נקבע בהסכם הפטקא כי, בהתקיים תנאים מסוימים, (1) מצבים ותנאים אשר בהתקיימם יסגור מוסד פיננסי ישראלי מדווח חשבון פיננסי שנפתח אצלו אחרי יום בי בתמוז התשע״ד (30 ביוני 2014), אשר לגביו לא עלה בידי המוסד הפיננסי לקבל מידע הנדרש לו לקיום חובתו לפי סעיף 135ג(א).

הגבלת שימוש במידע

בהתאם להוראות סעיף 135 ו. בהצעת החוק תיקון 221 לפקודת מס הכנסה, (א) המנהל לא ישתמש במידע שהתקבל לפי סעיף 135ג(ג), במידע למעט לצורך העברתו לרשויות מס במדינות זרות לפי סעיף 135ז, ואולם רשאי הוא להשתמש במידע כמפורט להלן לצורך אכיפת דיני המס בישראל. בהצעת החוק תיקון 221 לפקודת מס הכנסה מוצע לקבוע כי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך יופקד על ביצועם של הסכם הפטקא והסכם יישום מטעם מדינת ישראל והוא יעביר מידע לרשויות מס זרות ויפעל בכל הנוגע לכך ככל הנדרש בהתאם להסכמים האמורים על העברת המידע יחולו הוראות סעיף 214ב לפקודה, העוסק בהעברת מידע על פי הסכם בין־לאומי, אשר הוסף לפקודה בתיקון 207 לפקודת מס הכנסה, ונכנס לתוקף ביום כי בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים