מיסוי תושב חוץ המעניק שירות בישראל

עולה חדש|פנמה|אמנה|תושב חוזר ותיק

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ספטמבר 2015

תושב חוץ ממדינת אמנה המעניק שירותים שונים בישראל, עשוי להיות חשוף למיסוי ישראלי, בפרט אם מתן השירותים הוא באמצעות מוסד קבע בישראל. בהתאם לאמנות המס, זכות המיסוי הראשונית, ובמקרה זה של ישראל, תחול רק במקרה בו לאותו תושב חוץ יש בסיס קבוע או מוסד קבע בישראל. נציין בהקשר זה כי את זכויות המיסוי יש לבחון גם לאור סעיף שירותים אישיים הקיים בחלק מהאמנות של ישראל. להלן נראה כי הוראות מגבילות אלה, יכולות להיות הזדמנות עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, המעניקים שירותים בישראל.

להרחבה בנושא אמנות המס, ראו: מדריך לאמנות המס (כולל תכנוני מס)
להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס
ראו גם: תכנון מס בינלאומי באמצעות שימוש באמנות מס.

מספר ימים לבחינת מוסד קבע

אמנות המס אינן קובעות מהו מניין הימים המינימאלי לנוכחות על מנת שניתן יהיה לקבוע את קיומו של מוסד קבע בישראל. עם זאת, מקובל שסף של 183 ימים במהלך שנה קלנדרית מאפשר להכיר בקיומו של מוסד קבע, זאת להבדיל ממבחן דומה בקשר לאתר בניה, אשר במרבית האמנות מספר החודשים המינימאלי נקבע בין שישה חודשים ל 12 חודשים.

אמנת המס ישראל-פנמה

נציין כי באמנת המס עם פנמה, נקבע רף של ימים למוסד קבע גם בתחום מתן השירותים, כמפורט באמנה: “מתן שירותים במדינה מתקשרת, כולל שירותי ייעוץ, ע”י מיזם באמצעות עובדים… אבל רק מקום שעובדים… נוכחים באותה מדינה מתקשרת לשם ביצוע אותו פרויקט או פרויקט קשור, לפרק זמן או לפרקי זמן, או לפרקי זמן מצטברים של יותר מ – 270 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים“.

לאור הוראות אמנת המס בין ישראל ופנמה, מיזם מפנמה יכול להעניק שירותים בישראל ללקוחות ללא שיוטל מס בישראל על ההכנסות של המיזם, בהנחה שהשירותים אינם עולים על 270 ימים בתקופה של 12 חודשים, זאת משום שהשירות אינו עולה לכדי מוסד קבע.

ראו גם:

מקלט מס בפנמה
הקמת חברה בפנמה - כדאי להיזהר
הסכמים מיוחדים לחילופי מידע עם מקלטי מס 

תכנון מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

נניח לצורך הדוגמה כי עולה חדש או תושב חוזר ותיק הם בעלים של חברה פנמית אשר באמצעותה מוענקים שירותים שונים בישראל. נניח עוד כי השירותים אינם עולים על 270 ימים בשנים עשר חודשים, ולפיכך לא קיים מוסד קבע בישראל. נראה כי בדוגמה לעיל, ניתן יהיה לטעון כי לישראל לא קיימת זכות מיסוי בגין ההכנסות האמורות, זאת לאור הוראות האמנה שבין ישראל לפנמה.

חברה פנמית כזאת, הגם שהשליטה והניהול עליה מבוצעים מישראל היא לא תיחשב כתושבת ישראל לצורכי הפקודה ובהתאם גם לעניין האמנה, לאור העובדה כי היא מוחזקת על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק. זאת ועוד, דיבידנד המחולק מחברה פנמית לעולה חדש או תושב חוזר ותיק, אינו אמור להתחייב במס בישראל מאחר והוא מהווה הכנסה שנצמחה מחוץ לישראל.

ראו גם:

תכנון מס לתושב חוזר ותיק העובד בישראל
תושב חוזר או עולה חדש המחזיק בחברה זרה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים