הוראות חשובות באמנת המס בין ישראל לפנמה

פרוטוקול|מסים|העברת מידע|נאמנות

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2015 

הפרוטוקול באמנת המס בין ישראל לפנמה, קובע מספר הוראות חשובות, בין היתר, לעניין מניעת תכנוני מס שונים, לרבות נאמנויות, וכן הוראות מהותיות ביחס להעברת מידע בין המדינות. להלן סקירה תמציתית של ההוראות האמורות בפרוטוקול באמנת המס בין ישראל לפנמה.

להרחבה בעניין אמנת המס בין ישראל לפנמה, ראו: 
אמנת מס ישראל פנמה
האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפנמה 

מניעת תכנוני מס

סעיף 1 לפרוטוקול באמנת המס בין ישראל לפנמה קובע כי האמנה לא תמנע ממדינה מתקשרת להחיל הוראות שבדין הפנימי שלה בדבר מניעת התחמקות או השתמטות ממס מקום שהוראות אלה משמשות לערעור על הסדרים המהווים ניצול לרעה של האמנה. הכוונה היא לשימוש בהוראות האנטי-תכנוניות המצויות בפקודת מס הכנסה.

להרחבה בעניין זה, ראו: תקיפת תכנוני מס העושים שימוש באמנות מס

כמו כן, נקבע בסעיף קטן (ב) כי במקרה של תאגיד (ו/או יישות שאינה יחיד), שיחידים שהם בעלי המניות או מחזיקים באינטרסים מקבילים שלו, במישרין או בעקיפין, אינם מזוהים (לדוגמא, באמצעות שימוש במניות למוכ"ז), האדם לא ייראה כבעל זכות שביושר.

בנוסף, נקבע בסעיף קטן (ג) כי במקרה של ישראל, ביחס לחברת משלח יד זרה, ישראל לא תהיה מנועה מלהחיל את הוראות סעיף 5(5) לפקודת מס ההכנסה, כלומר, חברת משלח היד הזרה תיראה כאילו עסקיה נשלטים ומנוהלים בישראל.

נאמנויות

בסעיף 4 לפרוטוקול באמנת המס בין ישראל לפנמה נקבע כי "בהשתדלן לקבוע את מקום המושב של נאמנות לפרק זמן מסוים, הרשויות המוסמכות יביאו בחשבון את כל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל:

א)       דין המדינה המסדיר את הכינון וההפעלה של הנאמנות;

ב)       מיקום נכסי הנאמנות;

ג)        מקום מושבו של מקים הנאמנות במועד הקמת הנאמנות ובפרק הזמן הנוגע בדבר;  ד)       המדינה שהנהנים מהנאמנות הם תושביה בפרק הזמן הנוגע בדבר.

להשלמת התמונה, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

חילופי מידע

בהתייחס לסעיף 25 (חילופי מידע), באמנת המס בין ישראל לפנמה, נקבע כי:

"א)      מובן כי מידע כולל גם מסמכים.

ב)       מובן כי חילופי מידע יתבקשו רק ברגע שהמדינה המתקשרת המבקשת מיצתה את כל מקורות המידע הרגילים הזמינים לפי נוהל המיסוי הפנימי.

ג)        מובן כי חילופי המידע לפי סעיף 25 אינם כוללים אמצעים המהווים "גישושים".

ד)       מובן כי רשויות המס של המדינה המבקשת ימסרו את המידע הבא לרשויות המס של המדינה המתבקשת בהגישם בקשה למידע לפי סעיף 25 לאמנה:

(i)       זהות משלם המסים (כולל, אם זמין, פרטים המקלים על זיהויו של אדם זה) אשר המס או האחריות הפלילית שלו שנויים במחלוקת;

(ii)      פרק הזמן שלגביו מבוקש המידע;

(iii)      פירוט המידע המבוקש כולל טיבו והאופן שבו המדינה המבקשת מבקשת לקבל את המידע מהמדינה המתבקשת;

(iv)     מטרת המס שלשמה מבוקש המידע;

(v)      השם, ואם זמין, המען של כל אדם שסבורים כי המידע המבוקש נמצא ברשותו.

ה)       מובן עוד כי סעיף 25 לאמנה אינו מחייב את המדינות המתקשרות להחליף מידע על בסיס אוטומטי או ספונטני. 

ו)        מובן כי במקרה של חילופי מידע, כללי הנוהל המנהליים המתייחסים לזכויותיהם של משלמי המסים לפי ההוראות במדינה המתקשרת המתבקשת נותרים בני החלה לפני העברת המידע למדינה המתקשרת המבקשת. מובן עוד כי מטרתה של הוראה זו היא להבטיח למשלם המסים הליך הוגן ולא למנוע או לעכב שלא כדין את חילופי המידע.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

logo בניית אתרים