פרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים, 2016

רשות המסים|עבירות מס|בנקים|מידע

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2015

בפרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים 2016 מוצעים שינויי חקיקה דרמטיים בתחום המסים. שינויי החקיקה בפרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים משקפים את עמדת רשות המסים ביחס לצעדים הנדרשים לדעתה במאבק בעבירות מס, הון השחור וסגירת פרצות מס. להלן סקירת השינויים המרכזיים בפרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים, כולל הערות משלימות והפניות למקורות נוספים. מודגש כי שינויים שונים עשויים להתקבל בפרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים בתקופה הקרובה. ראו גם: פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015

העברת מידע מהבנקים לרשות המסים

רשות המסים מעוניינת לקבל מידע על לקוחות הבנקים, חברות האשראי, חברות הביטוח, חברות הסליקה והצ'יינג'ים. בהתאם לפרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים, הבנקים  וכלל הגופים הפיננסיים ידרשו לדווח על פעילות של לקוחותיהם, על הסכומים שהתקבלו על ידם ופרטים מזהים לגביהם. בעניין זה קיימת אבחנה בין לקוחות עסקיים ללקוחות פרטיים. ביחס ללקוחות הפרטיים, פרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים קובע כי רשות המסים תוכל לקבל מידע הכולל יתרות, הפקדות משיכות ותשלומי ריבית על לקוחות מסוימים ועל קבוצות שיש לגביהן חשד סביר להעלמת מס. עוד נקבע בעניין זה בפרק המסים בטיוטת חוק ההסדרים כי רשות המסים תהיה חייבת למחוק מידע שלא נעשה בו שימוש תוך 45 יום. המידע כאמור יוכל להגיע ליחידת החקירות של רשות המסים. ראו גם: העברת מידע בענייני מס והסודיות הבנקאית

דיווח על תכנוני מס

תכנוני מס, וכן חוות דעת משפטיות ו/או מקצועיות שיש להן השלכות מיסוייות יחוייבו בדיווח לרשות המסים, כאשר תכנון המס הוא עבור עסקה שעולה על 3 מיליון שקל. הצעה זאת עלתה לדיון בחוק ההסדרים הקודם, בשנת 2013, אולם היא ירדה אז מהשולחן לאור חילוקי דעות ביחס למסגרת המתאימה לכך. אין ספק כי הצעה זאת, אם תתקבל, תגרום לשלילת זכויות היסוד של הנישומים, שכן אנשים יחששו לקבל חוות דעת. ראו גם: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי")

עבירות מס כעבירות מקור

רשות המסים מעוניינת להוסיף לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון את עבירות המס שנעשו בכוונה לרמות (בנוסף לשימוש בחשבוניות פיקטיביות), כדי לאפשר העברה ישירה ורציפה של מידע פיננסי מהרשות לאיסור הלבנת הון אל רשות המסים. הכוונה היא לעבירות מס בהתאם לסעיף 220 לפקודהראו גם: מדריך לעבירות מס והלבנת הון

משמעות ההוספה כאמור היא שניתן יהיה להאשים אדם בגין עבירות מס לפי סעיפי העונשין של החוק לאיסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר (10 שנות מאסר במקום 7), וכן ניתן יהיה להטיל סנקציות נוספות, שבמרכזן אפשרויות לחילוט רכוש שהושג בפעילות של עבירת המס.

חילופי מידע בינלאומיים

רשות המסים מבקשת שחוק ההסדרים יכלול גם את מה שמכונה "תיקון 200 לפקודת מס הכנסה", חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי, אשר מטרתו להרחיב את האפשרות של רשות המסים להחליף מידע עם רשויות מס במדינות אחרות, גם אם ישראל אינה חתומה מולן על אמנות מס, לרבות עם מדינות הנחשבות למקלטי מס ברחבי העולם. בהתאם להצעת החוק, העברת המידע לרשות מס במדינה אחרת תתאפשר גם אם רשות המסים אינה רשאית לאסוף את אותו המידע לשם שימוש בישראל.

ראו גם:

חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
חילופי מידע אוטומטיים 

ביטול הפטור מדיווח לתושבים חוזרים ותיקים

רשות המסים מעוניינת לבטל החל מינואר 2016 את הפטור שניתן לתושבים חוזרים ותיקים וכן עולים חדשים מחובת הדיווח לרשות המסים למשך 10 שנים, על הכנסותיהם ממקורות מחוץ לישראל. הצעת התיקון בעניין זה עדיין לא פורסמה, ולכן צפויים שינויים כאלה או אחרים ביחס לאפשרות ביטול הפטור מדיווח. אנו כמובן נעדכן בכל התפתחות שתהיה בעניין זה.

ראו גם:

השינויים הצפויים במיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים 
ביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים
תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח 
שינוי בהטבות המס לעולים יעודד ירידה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים