תיקוני חקיקה בעניין חילופי מידע

תזכיר חוק|פקודה|מס הכנסה|מידע|חשבונות בנק

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יולי 2015

תזכיר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בכל הנוגע לחילופי מידע בינלאומיים, כולל מספר תיקוני חקיקה מהותיים בפקודה. להלן סקירה של עיקרי התיקונים המתוכננים בפקודת מס הכנסה, בהתאם לתזכיר החוק. ניתן להניח כי התיקונים המפורטים להלן יעברו שינויים מסוימים עד לפרסום החקיקה הסופית.

לסקירה של תזכיר החוק, ראו: תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים

להרחבה בנושא חילופי מידע אוטומטיים, ראו:
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
חילופי מידע אוטומטיים  
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק  
העברת מידע בין מדינות - מדריך
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
האמנה הרב-צדדית בענייני מס

הוספת סעיף 135ב לפקודה

התקן המקובל כיום לחילופי מידע בין רשויות מס כולל זיהוי ואיסוף מידע יזום על ידי המוסדות הפיננסיים והעברתו לרשות המסים על מנת שזו תעבירו למדינת התושבות של הלקוח אשר זוהה. כדי ליישם את הסכם ה-FATCA שנחתם והסכמים לחילופי מידע אוטומטיים שייחתמו בין הרשויות המוסמכות במתכונת של הסטנדרט שטבע ארגון ה-OECD יש צורך במתן סמכות לשר האוצר לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ועם יושב ראש רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הוראות לעניין פעולות שעל מוסד פיננסי ישראלי חייב בדיווח לבצע לצורך זיהויו, ולעניין זיהוי פרטים של בעלי החשבונות במוסדות הפיננסיים הישראליים החייבים בדיווח, לרבות פרטים שעל המוסד הפיננסי לדרוש מבעל החשבון, ופרטים שבעל החשבון מחויב למסור, הוראות לזיהוי בעל חשבון שהוא ישות הכוללות גם זיהוי של יחיד שהוא בעל שליטה בישות.

לאור ההכרה בהיעדר יכולתה של ישראל ליישום מלא של הסכם FATCA במועדים הקבועים בו, נקבעו בהסכם הוראות מיוחדות ביחס לחשבונות המוגדרים כ"חשבונות חדשים" על פי ההסכם. מדובר בחשבונות בנק אשר נפתחו אחרי 30 ביוני 2014 ולפני יום התחילה של התקנות לפי סעיף 135ב לפקודה. בעיקרון הוראות אלה נתנו אפשרות לדחיית הדרישה לגביית הצהרות ואיסוף מסמכים בעת פתיחת החשבונות החדשים, ובלבד שבתוך שנה מיום הכניסה לתוקף של ההסכם ידרשו המוסדות הפיננסיים מבעלי החשבונות את ההצהרות והמסמכים הרלבנטיים. ההקלות האמורות ניתנו כפוף לכך שאם בתוך שנה לא עלה בידי מוסד פיננסי לאסוף הצהרות או מסמכים לגבי חשבון מסוים, הוא יסגור את החשבון. לגבי החשבונות הסגורים יבוצעו הליכי הזיהוי המבוצעים ביחס לחשבונות קיימים וידווחו חשבונות שבעליהם זוהו כאמריקאים או כגופים פיננסיים שאינם מצייתים. לגבי חשבונות בנק חדשים של ישויות שנפתחו לפני 1בינואר 2015, נקבע שישראל רשאית לראות בהם חשבונות קיימים ולהחיל לגביהם את הליכי הזיהוי המלאים של חשבונות קיימים של ישויות כפי שנקבעו בהסכם הפטקא. לגבי חשבונות אלה לא יהיה צורך להחיל את ההליכים האלטרנטיביים.

ניכוי מס במקור

הסכם ה-FATCA קובע, כי בהתקיים תנאים מסוימים מוסדות פיננסיים אשר הוכרו על ידי הרשויות האמריקאיות כ"מתווך מורשה" ו"כמנכה במקור" ינכו 30% מכל תקבול למוסד פיננסי שאינו משתתף (מוסד פיננסי שאינו מציית להוראות חוק הפטקא ואינו תושב במדינה אשר התקשרה בהסכם עם ארצות הברית לצורך יישום חוק הפטקא או שהנו תושב במדינה כאמור, אך הוכרז על ידי רשויות המס בארה"ב כמוסד פיננסי שאינו משתתף) ויעבירו את הסכום המנוכה לרשויות בארצות הברית. בישראל פועלים מספר מוסדות פיננסיים אשר זכו להכרה מטעם רשויות המס האמריקאיות כ"מתווך מורשה" ו"כמנכה במקור". מוסדות אלה בחרו להכפיף את עצמם לרשויות האמריקאיות ולדין האמריקאי ולפעול עבורן במסגרת טיפול בנישומים אמריקאים. גופים אלה הנם בעלי היכולת הטכנית לבצע ניכויים עבור רשות המס האמריקאית.

לצורך יישום ההוראות האמורות בהסכם FATCA תינתן לשר האוצר סמכות לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת ובהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ועם יו"ר רשות ניירות ערך, תנאים אשר בהתקיימם יסגור מוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח חשבון פיננסי חדש שנפתח לפני יום התחילה אשר לגביו לא הצליח המוסד הפיננסי האמור לגבות הצהרות או לקבל מסמכים בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות, וכן הוראות לגבי ניכוי מתשלום בר ניכוי ממקור הכנסה אמריקאי המשולם למוסד פיננסי לא משתתף והוראות בדבר העברת מידע על חשבונות שזוהו כחשבונות של תושבים זרים ואופן העברתם.

הוספת סעיפים 195ב, 195ג, 195ד ותיקון סעיף 197 לפקודה

ציות מלא של המוסדות הפיננסיים בישראל הנו תנאי בלעדיו אין להבטחת קיומם של ההסכמים הבינלאומיים והצלחת יישומם של ההסדרים בישראל. על מנת להבטיח אכיפה יעילה יש להעניק לרשות כלי אכיפה מתאים. לאור העובדה שיש צורך בטיפול מהיר בהפרות המתגלות, ומניעת מצבים של הפרות מתמשכות העולות כדי הפרה משמעותית של ההתחייבויות שמדינת ישראל נטלה על עצמה במסגרת הסכמים, הכלי המתאים ביותר הנו עיצום כספי, אשר ההליך להטלתו הנו מהיר. הליך זה מתאים לשימוש במקרים, כמו במקרה דנן, של הפרות טכניות של הוראות, המאופיינות בפשטות הנסיבות ובקלות ההוכחה. לאור אופיין המתמשך של העבירות והצורך בהבטחת תיקון הליקויים, האפשרות להטיל עיצומים נוספים בגין אותה העבירה צפויה לתרום רבות ליעילות ההרתעתית של השימוש בעיצומים.

הוספת סעיפים 214א, 214ב, 214ג ו-214ד לפקודה

סעיפים 231 ו- 234 לפקודה קובעים חובת סודיות רחבה על מידע הנוגע להכנסתו של אדם. העברת המידע ללא היתר שר האוצר או שלא לצורך ביצוע הפקודה מהווה עבירה פלילית. על מנת להעביר מידע לרשויות מס זרות במסגרת הסכמים לחילופי מידע יש לציין במפורש בחוק, כי על אף האמור בסעיפים האמורים רשאי המנהל להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת בהתאם להסכם בינלאומי בכפוף לסייגים שמטרתם, בין היתר, להבטיח כי תישמר סודיות המידע אצל הגורם המקבל, וכי לא יועבר מידע אשר נאסר על רשות המסים במפורש בחוק לעשות בו שימוש לצורך גביית מסים. "הסכם בינלאומי" לצורך זה יוגדר כאמנה למניעת כפל מס או הסכם לחילופי מידע. במסגרת התיקון יובהר כי העברת המידע מותרת בין על פי בקשת רשות מס זרה ובין ביזמת מנהל, לצורך מתן האפשרות להעברת מידע אוטומטי.

כמו כן, יובהר כי לצורך איסוף המידע, לשם העברתו למדינה אחרת לפי הסכם בין לאומי, יהיו למנהל ולפקיד השומה הסמכויות שיש להם לפי סעיפים 135 עד 140א לפקודה, הנתונות להם לצורך אכיפת דיני המס בישראל. מוצע לקבוע כי הפעלת הסמכויות תיעשה באותו האופן שבו מופעלות הסמכויות לצורך ביצוע הפקודה ובכפוף לתנאים והמגבלות החלים על הפעלתן. עוד ייקבע כי שר האוצר יפרסם הודעה ברשומות על כל הסכם לחילופי מידע שנחתם, וזאת כדי להביאו לידיעת הציבור.

הוספת סעיף 220ג לפקודה

חילופי מידע עם מדינות אחרות על פי הסטנדרטים המקובלים בעולם הם תנאי בלעדיו אין לקבלת מידע ממדינות אחרות על הכנסות של תושבי ישראל בחו"ל, על פי עיקרון ההדדיות, ולפיכך חיוניים לתפקודה של מערכת המס בישראל. תיקון החקיקה המוצע הופך את הסטנדרטים החדשים לחלק בלתי נפרד מפקודת מס הכנסה. בנסיבות אלה, בתזכיר החוק נקבע כי יש להתייחס באופן דומה למי אשר עושה פעולות במטרה להתחמק מתשלום מס או לעזור לאדם אחר להתחמק מתשלום מס למי אשר עושה פעולות דומות במטרה להתחמק מקיום חילופי מידע לשם אכיפת דיני המס במדינה אחרת או במטרה לעזור לאדם אחר להתחמק מקיום חילופי מידע כאמור.

בתזכיר החוק הוצע לקבוע כי מי אשר במטרה להתחמק מקיום חילופי מידע לשם אכיפת דיני המס של מדינה אחרת, או במטרה לעזור לאדם להתחמק מקיום חילופי מידע כאמור, עושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) או שני העונשים כאחד.

א.      לא זיהה פרטים של בעל חשבון במוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 135ב;

ב.      השמיט מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כל מידע שיש לכלול דו"ח;

ג.       הציג מסמך כוזב למנהל;

ד.      מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת;

ה.      השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב על שאלה שנשאלה או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

ו.       השתמש בכל מרמה, עורמה או תחבולה או הרשה להשתמש בהן.

ראו גם:

מדריך מיסוי בארצות הברית 

חשבון בנק בחו"ל - מדריך

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט