מיסוי שירותים למפיקי סרטים זרים

מס ערך מוסף|מע"מ|סעיף 30|מפיקים זרים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2015

רשות המסים פרסמה לאחרונה הוראת פרשנות מס' 2/15 בעניין החבות במע"מ של שירותים הניתנים למפיקים זרים לצורך הפקת סרטים זרים בישראל. להרחבה בנושא מע"מ אפס, ראו: מדריך מס ערך מוסף בשיעור אפס

ראו גם:

סעיף 30 לחוק מע"מ

שירות לתושב חוץ - מע"מ אפס

להלן עיקרי ההוראות:

1.    בעת האחרונה אנו עדים למגמה הולכת וגוברת בה מבקשים גופים זרים להפיק סרטים בישראל. בכדי לתמוך במגמה הנ"ל ולהגדיל את הפעילות בתחום הנ"ל בישראל, המליצה וועדה שהוקמה לצורך נושא זה במשרד האוצר בנובמבר 2007, לנקוט במספר צעדים.

2.    אחת מהמלצות הוועדה הייתה להוסיף בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן - "חוק מע"מ") סעיף שיקבע חבות במע"מ בשיעור אפס על עסקאות של מתן שירותים שיקבלו בישראל מפיקים זרים בידי חברת הפקות ישראלית, לצורך יצירת סרטים זרים בישראל.

3.    ביום 5.11.2008, פורסם תיקון מס' 36 – עקיף (ס"ח 2185, ז' בחשוון התשס"ט, 5.11.2008), לחוק מע"מ, שבמסגרתו נקבע סעיף 30(א)(18) לחוק מע"מ (להלן - "הסעיף") אשר קובע:

"מתן שירות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט ישראלי."

4.    כמו כן, בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ תוקנה הגדרת "תושב חוץ" ונקבע לעניין סעיף 30(א)(18) לחוק מע"מ כדלהלן:

""תושב חוץ" - תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל, ולעניין סעיף קטן (א)(18) - גם אם הוא שוהה בישראל לצורך הפקת הסרט.

"הפקת סרט" ו"חברת הפקות ישראלית" - כהגדרתם בחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008.

"סרט" ו"סרט ישראלי" - כהגדרתם בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999."

5.    להלן ההגדרות הרלוונטיות מחוק לעידוד הפקות סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008 (להלן: "חוק לעידוד הפקות סרטים"):

""הפקת סרט" - כל הפעולות שמטרתן להביא ליצירת עותק ראשון, שלם, של סרט המוכן להקרנה מסחרית, לרבות חלק מהפעולות כאמור.

"חברת הפקות ישראלית" - חברה תושבת ישראל שעיסוקה הפקת סרטים."

6.    להלן ההגדרות הרלוונטיות מחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999:

"סרט" - "יצירה אורקולית אמנותית, ובכלל זה עלילתית, תיעודית או ניסיונית, המורכבת מסדרה של תמונות נעות, מצולמות או מוקלטות, בליווי פס-קול או בלעדיו, שניתן להקרינה על מרקע, לרבות מרקע טלוויזיה, וליצור עותקים ממנה."

"סרט ישראלי" - "סרט שמתקיימים בו התנאים להכרה שנקבעו לפי סעיף 13."

סעיף 13 קובע דלקמן:

"תנאים להכרה בסרט ישראלי - השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, יקבע בכללים תנאים להכרה בסרט שנעשה על ידי גורמים ישראליים כסרט ישראלי לעניין חוק זה, לרבות תנאים להכרה בסרט כאמור בהפקה משותפת עם גורמים שאינם ישראליים."

7.    עפ"י הסעיף, ישנם שישה תנאים מצטברים לחבות במע"מ בשיעור אפס:

א.    מדובר בעיסקה של מתן שירות ולא עיסקת מכר של נכסים.

ב     השירות ניתן על ידי חברת הפקות ולא חברה אחרת.

ג.     השירות ניתן על ידי חברת הפקות ישראלית ולא זרה.

ד.     השירות ניתן לתושב חוץ.

ה.    השירות ניתן לגבי הפקת סרט בישראל.

ו.      הסרט המופק בישראל אינו סרט ישראלי.

הפרשנות למונחים "חברת הפקות" ו"הפקת סרט" -

8.    מדברי ההסבר להצעת החוק לעידוד הפקות סרטים וכן מפרוטוקול ועדת הכספים של הכנסת השבע עשרה (מושב שלישי) מיום 15.9.08 עולה כי חברת הפקות הינה חברה המספקת למפיק הזר את השירותים הנדרשים לצורך הפקת הסרט אשר ניתנים על ידי בעלי מקצוע הקשורים ישירות להפקת הסרט כגון: צוותי צילום, אנשי קול, תפאורה, מאפרים ומלבישים, וכן שירותים נלווים כגון: שירותי לינה, הסעות וארוחות.

9.    בדברי ההסבר צוין במפורש כי בגדר הפעולות להפקת סרט יכללו רק פעולות שהן חלק מתהליך יצירת הסרט עצמו ושמטרתן להביא ליצירת עותק ראשון, שלם, של הסרט המוכן להקרנה מסחרית, וכן חלק מהפעולות כאמור, אך לא פעולות לצורך שכפולו, שיווקו וכו'.

10.  "חברת הפקות" הינה תאגיד שעיקר עיסוקו בייצור תכנים אודיו-ויזואליים מכל מין וסוג שהוא לטלוויזיה, לקולנוע, לרשת האינטרנט או בעבור כל פלטפורמת שידור אחרת, ואשר נושא באחריות כלכלית ומשפטית לכל התהליכים הקשורים לייצור המוצר האודיו-ויזואלי.

11.  להלן פעולות אופייניות לחברת הפקות:

א.    החברה קובעת את אתר צילום הסרט.

ב.    החברה מכינה את תקציב הפקת הסרט ועליה מוטלת האחריות לעמוד בו.

ג.     החברה מגייסת את התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ד.     החברה חותמת על החוזים עם הבמאי, התסריטאי, השחקנים, העורך והצלם.

ה.    החברה שוכרת בעצמה את הציוד הטכני, האתר שבו יצולם הסרט וכו'.

ו.     החברה מזמינה שירותים שונים, כגון: קייטרינג, הסעות, בתי מלון, טיסות, שוטרים בשכר, ביטחון, סדרנים וכו'.

12.  למעשה, חברת הפקות מבצעת את הפעולות הדרושות עד להבאת היצירה האודיו-ויזואלית לידי גמר והקרנה על המסך, כאשר, על מנת שחברה כאמור תיחשב כ"חברת הפקות" נדרש כי במסגרת עיסוקה יבוצעו מרבית הפעולות המתוארות לעיל.

13.  בהתאם לסעיף 30(א)(18) לחוק מע"מ, החבות במע"מ בשיעור אפס תחול על השירותים אשר תעניק חברת הפקות ישראלית, כמשמעותה לפי הוראת פרשנות זו, במידה ושירותים אלה ניתנו לתושב חוץ לצורך הפקת סרט זר בישראל.

"תושב חוץ" לעניין סעיף זה הוא לרבות מי ששוהה בישראל לשם הפקת הסרט הזר.

14.  עיסקאות של שירותים או מכר של נכסים שיבצעו גורמים שהם אינם בגדר חברת הפקות יהיו חייבים במע"מ בשיעור מס מלא, וזאת גם אם יינתנו את אותם שירותים שנותנת בד"כ חברת הפקות.

לדוגמא: הספקת כוח אדם, הספקת ארוחות, השכרת רכבים מסחריים, השכרת נכסים וכו'.

15.  לגבי כל הפקה של סרט זר בישראל יכולה להיות רק חברה אחת שתוגדר כחברת ההפקה הישראלית ורק היא תהייה חייבת במס בשיעור אפס עפ"י הסעיף.

במקרים שבהם תושב החוץ הזמין שירותים או רכש נכסים גם מעוסקים אחרים, מעבר לשירותים שקיבל מחברת הפקות, החבות במע"מ בשיעור אפס עפ"י הסעיף תחול רק בגין השירותים שניתנו לו על ידי חברת ההפקות.

16.  מקום בו תושב החוץ לא השתמש כלל בחברת הפקות ישראלית ובחר לקבל שירותים ממספר גורמים שאינם בגדר "חברת הפקות ישראלית" כאמור, לא יחול על השירותים הנ"ל סעיף 30(א)(18) לחוק מע"מ, ושירותים אלו יחויבו במע"מ בשיעור מלא.

17.  בכל מקום של ספק, יש לפנות בכתב למחלקה המקצועית-מע"מ לצורך קבלת עמדתה בנושא.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים