חשבונות בנק אנונימיים - הפרקטיקה 

שוויץ|חשבונות ממוספרים|ארצות הברית|ישראל 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

פברואר 2015 

ניהול של חשבונות בנק אנונימיים או חשבונות בנק ממוספרים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא שמות אלא עם מספרים מזהים בלבד. אולם, בשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק אנונימיים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות. 

להרחבה בנושא חשבונות בנק בחו"ל, ראו: חשבון בנק בחו"ל - מדריך 

חשבונות בנק אנונימיים-רקע

בהתאם לפרקטיקה בשוויץ, חשבונות הבנק הממוספרים כאמור היו אנונימיים כלפי חוץ, מבחינה זאת שהבנק לא הנפיק מסמכים שבהם מצוינים פרטי זהות בעל החשבון, וגם בבנק לא ניתן היה להגיע לזהות בעלי החשבון דרך מערכות המחשוב הסטנדרטיות של הבנק, אלא רק עובדים בודדים בבנק ידעו למי באמת שייכים חשבונות הבנק האנונימיים

בעלי חשבונות בנק אנונימיים בשוויץ לא היו מקבלים דואר מהבנקים אלא מגיעים מפעם לפעם לבנק על מנת להתעדכן וגם לקבל דפי חשבון. בחלק מהבנקים בשוויץ היו חדרים עם מגרסות נייר גדולות אשר שימשו את הלקוחות לצורך גריסת דפי הבנק שקיבלו. הפרקטיקה הזאת כבר אינה קיימת, ובנקים רבים בשוויץ דורשים מלקוחות בעלי חשבונות בנק אנונימיים את כתובתם כדי לשלוח להם את דפי הבנק. 

חשבונות אנונימיים בבנקים בישראל

גם בישראל קיימת פרקטיקה של חשבונות בנק אנונימיים. בעבר, היו כמה אלפי חשבונות בנק אנונימיים כאלה בישראל, אך בשנים האחרונות חלק גדול מאותן חשבונות בנק נסגרו בעיקר על ידי אזרחי ארצות הברית. הרגולציה בישראל מאפשרת כיום לנהל חשבונות בנק אנונימיים, אך בימים אלה הסוגיה נבחנת מחדש על ידי הפיקוח על הבנקים. 

סעיף 18 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 מתיר לבנקים להציע ללקוחות לנהל את החשבון ללא ציון שם הבעלים. בהוראת הפיקוח על הבנקים, חשבונות בנק אנונימיים נקראים חשבונות ממוספרים. ההוראה קובעת כי תאגיד בנקאי רשאי לנהל חשבונות ממוספרים כל עוד זהותו האמיתית של הלקוח תהיה ידועה לעובדי בבנק, ובתנאי שהבנק יאפשר לביקורת הפנימית ולרשויות הפיקוח להיחשף לזהות האמיתית של בעלי החשבונות הללו. 

במסגרת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"א-2011, בהתאם לסעיפים 7 ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (ס"ח התש"ס, עמ' 239; התשס"ב, עמ' 386), וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (ס"ח התשס"ה, עמ' 76 ו- 947.), נוסף סעיף 2א. (הכר את הלקוח), הקובע: כי "(א) תאגיד בנקאי ינקוט פעולות להכרת הלקוח, בפתיחת חשבון ובביצוע פעולה שאינה נרשמת בחשבון ויבצע בדיקת נאותות לכל אורך מערכת ההתקשרות בינו ובין הלקוח, וזאת לפי מידת הסיכון של הלקוח; (ב) תאגיד בנקאי ינקוט פעולות מוגברות להכרת לקוח בסיכון גבוה וכן כאשר מתעורר ספק באשר למהימנות הלקוח או להתאמת פרטי הזיהוי של הלקוח, ו - (ג) תאגיד בנקאי לא יפתח או ינהל חשבון אלא אם כן זהות בעליו של החשבון ידועה לתאגיד הבנקאי; בחשבון ממוספר, ינקוט התאגיד הבנקאי פעולות מוגברות להכרת הלקוח; לענין זה, "חשבון ממוספר" – חשבון שזהות בעליו ידועה לתאגיד הבנקאי, אולם תחת הפרטים המזהים מופיעים מספרים או שמות קוד בחלק מרישומי התאגיד הבנקאי" (ההדגשות אינן במקור, א.נ). 

ראו גם: מדריך לעבירות מס והלבנת הון 

חקירות ביחס לחשבונות כאלה

חשבונות בנק אנונימיים מהווים עבור הרשויות אינדיקציה לכך שמדובר בלקוח אשר עשוי להחזיק בכספים בלתי־מדווחים. הרשויות בארצות הברית ידעו זאת, ובחקירות שהן ניהלו נגד בנקים בשוויץ וגם נגד מספר בנקים ישראליים אשר סייעו ללקוחות להעלים מסים הן דרשו מהבנקים קודם כל את רשימת הלקוחות שניהלו חשבונות בנק אנונימיים, את אלה שביקשו מהבנק לא לשלוח דברי דואר ואת אלה שלקחו הלוואות back to Back. אלה פעולות המהוות דגל אדום שהרשויות זיהו כמה שעשוי להעיד כי מדובר בלקוח אשר אינו מדווח על כספים בחשבון הבנק. 

לקוחות ישראליים של בנקים בשוויץ אשר מחזיקים חשבונות בנק אנונימיים נדרשים כיום על ידי הבנקים לאשר כי החשבון מדווח לרשות המסים, ו/או שבעלי החשבון החלו בהליך של גילוי מרצון. 

להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים