רשות המסים מאריכה את המועד להסדרי נאמנויות  

הסדרי מעבר|נהנה|תושב חוץ  

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

דצמבר 2013 

רשות המסים פרסמה בחודש מרץ 2014 הודעה בעניין הסדרי מעבר למיסוי נאמנויות נהנה תושב ישראל. הסדרי המעבר פורסמו בעקבות הכניסה לתוקף של הרפורמה במיסוי נאמנויות זאת באמצעות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014). הסדרי המעבר לנאמנויות נועדו להתמודד עם מקרים בהם הייתה קיימת השפעה לכאורה של נהנה תושב ישראל אך קיים קושי באיתור והוכחת ההשפעה האמורה. 

בהודעה על הסדר הנאמנויות נקבע כי הבקשות בעניין זה יוגשו עד סוף שנת 2014. כעת, רשות המסים החליטה על מתן אורכה למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המעבר בצירוף הנספחים הרלוונטיים למשרדי השומה תל אביב 1 או פקיד שומה תל אביב 3, לפי העניין, עד ליום 30.6.2015. 

הרפורמה במיסוי נאמנויות

הרפורמה במיסוי נאמנויות כללה שינויים בפרק רביעי 2 של חלק ד לפקודת מס הכנסה וכן הרחבת חובת הדיווח החלה על נאמנויות בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה. אחד השינויים המהותיים בפרק הנאמנויות הינו ביחס לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הנו תושב חוץ, או שהיה תושב חוץ במותו, ואשר יש בהן, או שהיה בהן בעבר, נהנה אחד לפחות שהוא תושב ישראל. 

ראו גם:
הגשת הודעות לרשות המסים ביחס לנאמנות קרובים
הקלות מס לנאמנויות - 2014
חברה להחזקת נכסי נאמנות - 2014


הסדרי המעבר

בהסדרי המעבר מוצעות מספר חלופות מיסוי שיקבעו על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של הנהנה תושב ישראל בנאמנות. על פי הוראות ההסדר נקבעו מספר קטגוריות אשר בכל אחת מהן נקבע חיוב שונה במס (בין שליש לשני שלישים מההכנסה החייבת) בתקופה הקובעת. כמו כן, לגבי אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי, לחילופין, ניתן יהיה לשלם מס בשיעורים שבין 3%-6% המחושבים על הון הנאמנות (במקום על ההכנסה החייבת). 

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: המדריך למיסוי נאמנויות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים