הצעת רשות המסים להרחבת הדיווח  

תכנון מס|חובת דיווח|פקיד שומה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2014 

רשות המסים מגבשת בימים אלה רשימה חדשה של פעולות החייבות בדיווח, אשר יובאו על ידי שר האוצר לאישור ועדת הכספים לאחר שיושלמו וזאת בתוקף סמכותו לפי סעיפים 131(ז) ו- 243 לפקודת מס הכנסה. רשימה קודמת פורסמה בקובץ התקנות תשס"ז מס' 6545 מיום 25.12.2006, ותוקנו בקובץ התקנות תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009. 

רשות המסים מכנה את הפעולות האלה כ"תכנוני מס אגרסיביים" אשר להערכת רשות המסים, קופת המדינה מאבדת סכומי עתק של מאות מיליוני שקלים בשנה. מטרת הדיווח היא, בין היתר, להאיר זרקור על אותם פעולות או תכנוני מס, כך שפקידי השומה יוכלו לבחון את מידת הלגיטימיות בשימוש בהם. 

להרחבה בעניין זה, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי")

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס 

ראו גם: דיווח על תכנון מס - חוק ההסדרים

טיוטא של הרשימה החדשה

להלן טיוטא ראשונה וחלקית של הרשימה החדשה של פעולות החייבות בדיווח (הרשימה כמובן עשויה להשתנות עד לאישורה המלא בוועדת הכספים): 

1. דיווח על כספים, שאינם שכר, שקיבל עובד ממעביד, בהם פיצויים על עוגמת-נפש, מתנה, דמי הוקרה, אי-תחרות ועוד. 

2. דיווח על כספים, שאינם הכנסה, שקיבל נותן או ספק שירותים ממי שסופקו לו שירותים, בהם פיצויים על עוגמת-נפש, מתנה, דמי הוקרה, אי-תחרות. 

3. דיווח על כספים שקיבל בעל מניות בגין מכירת מניות החברה או פעילותה, מהרוכש, כתמורה בעד מכירת נכס שאינו מוחשי דוגמת אי-תחרות או מוניטין (בנוסף, הרוכש חייב לדווח על התשלום). 

4. דיווח על הפקדת כספים של חברה בפיקדונות בנקאיים כביטחונות להלוואות שאותן נטל בעל המניות ו/או קרובו. 

5. דיווח על רכישת/שימוש בנכס על-ידי חברה, המשמש את בעל המניות ו/או את קרובו. 

6. דיווח על רכישה עצמית של מניות שתוצאתה "הוצאת" בעל מניות אחד או יותר מהחברה (למעט חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך ושיעור הרכישה אינו עולה על 5% מסך הזכויות בחברה).

ראו גם: תכנון מס ברכישה עצמית של מניות 

7. דיווח על קבלת נכסים במישרין או בעקיפין מתושב חוץ או ממי מטעמו, שהיה במועד כלשהו יוצר או נהנה באותה נאמנות שבה המקבל (תושב ישראל) היה נהנה (חובת הדיווח תחול הן על הנהנה הישראלי והן על הנאמן).

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס. 

8. דיווח על כל החזר מס זר שהתקבל ממדינה זרה מתוך מס זר שחושב בגינו זיכוי ממס (ישיר או עקיף) בשל מיסי כפל על-פי כל דין. 

9. שינוי במודל העסקי של חברה שבמסגרתו מועברים, בין היתר, סיכונים, פעילות, עובדים, נכסים בלתי מוחשיים וכיוצא באלה, לחברה קשורה שאינה תושבת ישראל.

להרחבה בעניין זה, ראו:

שינוי המודל העסקי: תכנוני מס

עמדת רשות המסים בעניין שינוי מודל עסקי 

לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים 

10. דיווח על תיאום הכנסות בדוח ההתאמה למס-הכנסה בשל ירידת ערך של יתרות צמודות מדד או מט"ח. 

פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח, אמורה להיות מפורטת בדוח המס השנתי לפי סעיף 131 לפקודה, לרבות הצדדים לפעולה, במישרין או בעקיפין, סכומים ששולמו בשלה בכסף או בשווה כסף ולמי שולמו. 

לביקורת ביחס להצעה זאת, ראו: עודף המידע של רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט