חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי: הצעת חוק  

רשות המסים|אמנה|חשבון בנק|חול|הצעת חוק  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מרץ 2014 

הצעת חוק חדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי פורסמה ביום 29.1.2014. בהתאם להצעת החוק, תורחב סמכותה של רשות המיסים להחליף מידע בענייני מס עם מדינות שונות שאינן חתומות על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל. המשמעות של החקיקה החדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי, היא הרחבה משמעותית ביכולת המודיעינית של רשות המסים להשיג מידע בנוגע לנכסי ישראלים בחו"ל, לרבות חשבונות בנק בחו"ל

הצעת החוק החדשה לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 200), מוסיפה סעיף חדש לפקודה לאחר סעיף 214. כמו כן, הצעת החוק בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי קובעת כי סעיף 197 לפקודה יהיה כפוף להוראות החדשות כאמור.

ראו גם:
בנקים בשוויץ יעבירו מידע על ישראלים

רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו

רשות המסים אוספת עליכם מידע

כל הדרכים לקבלת מידע בענייני מס
 

מטרת הצעת החוק

הצעת החוק החדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי מבקשת להרחיב את רשת העברת המידע ולכלול גם מדינות שאינן חתומות עם ישראל על אמנת מס. הצעת החוק נולדה בעקבות המלצות ארגון ה-OECD בעניין זה.

ראו גם:
האמנה הרב-צדדית בענייני מס

המאבק הבינלאומי בתכנוני המס

חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס

העברת מידע אוטומטי בענייני מסים

חילופי מידע אוטומטיים 
 

ההוראות החדשות

להלן ההוראות החדשות בסעיף 214א הקבועות בפרק רביעי, הנקרא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי:

הגדרות בסעיף 214א -

"הסכם ביןלאומי" - ההסכם כמשמעותו בסעיף 196 וכן הסכם לחילופי מידע;

"הסכם לחילופי מידע" - הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת כהגדרתה בסעיף 196 (ג) שעניינו מתן סיוע לרבות חילופי מידע, לשם אכיפת חוקי המס של ישראל או דיני המס של המדינה האחרת;

"חוק מס" - חיקוק הדן בהטלת מס או בתשלום חובה ששר האוצר ממונה על ביצועו. 

בהמשך נקבע, כדלקמן (סעיף 214ב): 

(א)       על אף האמור בסעיפים 231 ו– 234  רשאי המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין פרק זה להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת, בהתאם להסכם בין–לאומי, בין על פי בקשתה של אותה רשות מס ובין ביוזמת המנהל בכפוף לסייגים שבהסכם ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) המידע דרוש למדינה האחרת לצורך אכיפת דיני המס שלה ורשות המסים היתה רשאית לעשות שימוש באותו מידע לצורך אכיפת חוקי המס;

(2) בהסכם הבין–לאומי נקבע כי המדינה האחרת מחויבת בשמירת סודיותו של המידע ובאבטחתו;

(3) העברת המידע הותנתה בכך שהמדינה האחרת תעשה שימוש במידע שיתקבל אך ורק לצורך אכיפת דיני המס שלה לא תעבירו לגורם אחר באותה מדינה שלא לצורך אכיפת דיני המס שלה ולא תעבירו למדינה אחרת.

(ב)       על אף הוראות סעיף קטן (א) לא יועבר מידע לרשות מס במדינה אחרת לפי הסכם בין–לאומי אם העברת המידע עלולה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל בשלום הציבור או בביטחונו בחקירה תלויה ועומדת או בעניין חיוני אחר של מדינת ישראל ורשאי המנהל לסרב לבקשה להעביר מידע למדינה אחרת לפי הסכם בין–לאומי אם אותה מדינה נמנעה בלא הצדק סביר מהעברת מידע לישראל לפי ההסכם או שלא קיימה תנאי אחר בהסכם.
 

דיווחים על חשבונות בנק

החקיקה החדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי תאפשר לרשות המסים להרחיב את בסיס המידע שלה בנוגע לחשבונות בנק של ישראלים בחו"ל. נכון להיום, ישראלי שמחזיק בחברה במקלט מס עם חשבון בנק במדינה שאין לישראל עימה אמנת מס, יכול ליהנות ממטריית סודיות המוענקת בהתאם לחוקי אותה מדינה. בפועל, רשות המסים לא הייתה יכולה לקבל מידע על כך בדרך המקובלת. כעת, אם הצעת החוק בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי תאושר הרי שישראל תוכל באופן תיאורטי לקבל מידע גם מאותן מדינות שאינן חתומות על אמנת כפל מס עם ישראל. 

לאור המגמה החדשה בעולם להסיר את הסודיות ולהעביר מידע בענייני מס, ולאור העובדה כי רשות המסים נוטלת חלק פעיל בקידום היוזמות האלה, הרי שצפוי כי ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל, יבקשו לעשות שימוש בנוהל גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר.
 

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ראו גם:
 העברת מידע בין מדינות - מדריך 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים