מיסוי חברות ספנות
 

תכנון מס|חברה זרה|ישראל|מס הכנסה|פחת

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2013

 
חברות ספנות עושות שימוש במגוון אסטרטגיות של תכנון מס. חברת הספנות יכולה להרשם כחברה ישראלית וליהנות ממגוון הטבות מס, או כחברה זרה הכפופה לשיעורי מס נמוכים במיוחד. אם חברת הספנות הוקמה במקלט מס, הרי שיחול שיעור מס אפס על הפעילות השוטפת, בתנאים מסוימים.
 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס.
 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.
 
להרחבה בנושא הקמת חברה במקלט מס, ראו: הקמת חברה במקלטי מס סקירת מקלטי מס מסוימים.
 

פחת על ספינות
אחת מהטבות המס המשמעותיות ביותר עבור חברת ספנות ישראלית היא האפשרות לנכות פחת על האוניה, בהתאם לתקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאוניות) התשס"א - 2001, אשר התפרסמו ביום 1.3.2001.
 
תקנות הפחת קובעות לגבי אניה ומכולה המשמשות בייצור הכנסה, בתנאים מסוימים, ניכוי פחת נוסף על ניכוי הפחת לפי תקנות מס הכנסה (פחת), 1941. התקנות מהוות תחליף לתמריצי ההשקעה שניתנו במסגרת תוכנית מאושרת לפי חוק עידוד השקעות הון תשי"ט - 1959 למכולה ולאוניה וזאת בדרך של תמריץ מס שהוא פחת מוגדל.
 
מטרת התקנות לאפשר פחת מוגדל לאונית משא אשר לה זיקה לישראל ולמכולה המשמשת אותה, בהתאם להגדרות בתקנות. התקנות נועדו לעודד השקעות ספנות ישראליות כך שיוענקו הטבות בדרך של פחת מוגדל וזאת לצד חובות שונות כגון החובות לפי חוקי הספנות.
 
רשות המסים הבהירה בחוזר מיוחד בנושא זה, כי התקנות חלות לגבי אוניות שלא קיבלו אישור לתכנית מאושרת כמשמעותה בסעיף 18 לחוק העידוד או שאדם אחר לא קיבל בגין אוניות אילו אישור כאמור. כל מי שקיבל בעבר הטבה מכוח חוק העידוד לא יוכל להנות מניכוי הפחת בהתאם לתקנות.
 
בהתאם לתקנות המיוחדות, לאניה המשמשת בייצור הכנסה, יותר פחת נוסף בסכום השווה ל‑100% מסכום הניכוי לפי תקנות הפחת הרגילות. תקנות הפחת הרגילות קובעות פחת לגבי אוניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת בשיעור 10%. התקנות המיוחדות מגדילות את הפחת כך ששיעור הפחת הכולל הוא שיעור בגובה 20%.
 
בתקנות נקבע, כי סך כל הניכוי בעד פחת בשל אניה או בשל מכולה, לפי העניין, לפי תקנות הפחת והתקנות לא יעלה על המחיר המקורי של האניה או של המכולה, לפי העניין.
 
התקנות מגדירות "אניה" ככלי שיט, כהגדרתו בחוק הספנות (היינו, כלי העשוי לשוט, למעט כלי המונע על ידי משוטים בלבד ולרבות מבדוק צף), שעיקר שימושו הוא הובלת משאות בין מדינות, אשר לא אושר לתכנית מאושרת כמשמעותה בסעיף 18 לחוק העידוד, ואף אדם לא קיבל בשלו אישור כאמור.
 
התקנות חלות לגבי שני סוגי אוניות:
 
(א)      אניה הרשומה במרשם השיט הישראלי.
 
(ב)      אני המפליגה תחת דגל זר ורשומה במרשם שיט זר ובלבד שמתקיימים לגביה כל אלה:
 
(1)      היא בבעלות תאגיד תושב ישראל כהגדרתו בפקודה.
 
(2)      בעל שליטה, כמשמעותו בסעיף 25 לפקודה, בתאגיד כאמור בפיסקה (1) הוא אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי, כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט) תש"ך - 1960;

 
ניהול ספרים במטבע חוץ
הטבה נוספת לחברת ספנות ישראלית היא היכולת בתנאים מסוימים לנהל את ספריה במטבע חוץ. סעיף 130א. לפקודה העוסק בניהול פנקסים במטבע חוץ וקביעת ההכנסה בהתאם לכך, קובע בין היתר כי נישום שיש לו מפעל קבע בחוץ לארץ שלא באזור כהגדרתו בסעיף 3א ינהל במטבע חוץ את פנקסי החשבונות שהוא חייב בניהולם על פי סעיף 130 לגבי הכנסותיו ממפעלו האמור, לפי ככלים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. בנוסף לאמור רשאים המפורטים להלן לנהל במטבע חוץ את פנקסי החשבונות שהם חייבים בניהולם לפי סעיף 130, לפי כללים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיכללו את התנאים שבהם יהיה רשאי מי שבחר לנהל פנקסים כאמור לחזור בו מבחירתו:
 
(1) שותפות שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם וכל ההלוואות שנתנו לשותפות הם במטבע חוץ, והמנהל אישר אותה לענין סעיף זה

 (2)חברה בהשקעת חוץ כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
 
(3) חברה ש-90% לפחות מהכנסותיה הם מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בהובלה בינלאומית.


אמנת מס
יש לבחון את תחולת הוראות אמנות המס הרלוונטיות ביחס לעסקי הספנות. כך לדוגמא, סעיף 8 לאמנת המס בין ישראל לדנמרק, עוסק ברווחים מתעבורה בינלאומית. בסעיף זה נקבע, כדלקמן:
1. רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.
2. אם מקום הניהול האפקטיבי של מיזם ספנות הוא על אוניה או ספינה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה.
3. למטרות סעיף זה, רווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יכללו:
א) רווחים מהשכרת אוניות או כלי טיס על בסיס (זמן או מסע) מלא;
ב) רווחים מהשכרת אוניות או כלי טיס על בסיס שלדי, אם ההכנסה מההשכרה נלווית לרווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית.
4. רווחים מהשימוש, התחזוקה או ההשכרה של מכולות (כולל נגררים, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות להובלת טובין או סחורה בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.
5. הוראות ס"ק 1-4 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.
6. מקום שמיזמים ממדינות שונות הסכימו להפעיל אוניות או כלי טיס בתעבורה הבינלאומית באמצעות קונסורציום, הוראות סעיף זה יחולו רק על החלק מהרווחים המתאים להשתתפות המוחזקת באותו קונסורציום בידי מיזם של מדינה מתקשרת.
 
ראו גם: שינוי חקיקה במיסוי חברות ספנות ישראליות

ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
2all - בניית אתרי אינטרנט