תיקוני החקיקה
במסים אושרו בכנסת 

2014|הכנסות|שיעור מס|חברה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2013 


החוק לשינוי סדרי עדיפויות, "חוק ההסדרים" לשנים 2013 ו-2014 אושר בכנסת. החוק כולל תיקוני חקיקה רבים בדיני המסים, לרבות בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין חוק מע"מ וחוקי עידוד. להלן עיקרי התיקונים בפקודת מס הכנסה ובחוק לעידוד השקעות הון. ראו גם: השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014 


שיעורי המס

1. מיסוי יחידים: החל משנת המס 2014 יועלה שיעור המס על הכנסה חייבת של יחידים, כמפורט בטבלה

 

משכר חודשי

עד שכר חודשי

החל מינואר 2014

שיעור המס הישן

0

5,280

11%

10%

5,281

9,010

15%

14%

9,011

14,000

22%

21%

14,001

20,000

32.40%

31%

20,001

41,830

34%

36%

41,831

67,630

48%

50%

 

2. הימורים ופרסים: על הכנסות מהימורים ופרסים שיעור המס יעלה החל משנת 2014 המס מ - 25% ל- 30%.

 

3. מס חברות: מס החברות יעלה החל משנת 2014 מ- 25% ל-  26.5%.

 

חברה משפחתית

חברה משפחתית תוכל להיחשב כמשפחתית רק אם הודיעו לפקיד השומה עד שלושה חודשים מיום התאגדותה, וזאת במטרה למנוע שימוש באסטרטגיות של תכנון מס.

להרחבה בנושא מיסוי חברה משפחתית, ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס 

בחוק נקבעו הוראות שונות, ובין היתר, כי אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים להיותה חברה משפחתית, אזי החברה תחדל להיות חברה משפחתית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים התנאי. 

רווחי שערוך

מס הכנסה יוטל על חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך שלא נתחייבו במס חברות שיחושב באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס.
 

שחלוף נכסים

זכות במקרקעין מחוץ לישראל, ונכס שנמכר במכירה רעיונית ורווחי שערוך לא יחשבו לנכס שניתן ליחס לגביו רווח הון בעת שחלוף נכסים.
 

רווח הון לתושב חוץ

נקבעו שינויים ביחס לפטור ממס רווח הון לתושב חוץ, בגין מכירת מניות של חברות להן זכויות  במקרקעין בישראל או זכויות לניצול משאבי טבע בישראל.
 

חוק עידוד השקעות הון 

מס החברות, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, החל משנת המס 2014, יהיה בשיעור של 16% במקום 12% במרכז הארץ ו-9% באזור פיתוח א' במקום 6%. בנוסף לכך נקבע כי שיעור המס על דיבידנד מחברה מוטבת יהיה החל מיום 1 בינואר 2014- 20% במקום 15%. 

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

טואול - בניית אתרים