תדיראן בע"מ נ' פקיד שומה מפעלים גדולים

פסק דין|מכירה|מוניטין|מניות

להלן תקציר פסק דין ע"מ 1052-06, תדיראן בע"מ נ' פקיד שומה מפעלים גדולים, שניתן ביום: 06.09.2012, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופט מגן אלטוביה). פסק הדין עוסק בסיווג הכנסה שנובעת מהעברת פעילות עסקית לחברה בת כתמורה ממכירת מניות או ממכירת מוניטין.

רקע עובדתי

בשנת 1996 החליטה תדיראן (המערערת) לערוך רה ארגון בפעילותה העסקית ולהעבירה לחברות בנות. בהתאם התקשרה המערערת עם תדיראן קשר בע"מ, חברה שהייתה בשליטתה המלאה (להלן: "חברת הבת") בהסכם מיום 26.10.1996 (להלן: "הסכם 96") לפיו העבירה תדיראן לחברת הבת את כל פעילותה העסקית בתחום הקשר.

בשנת 1999 רכשה חברת כור את מניות המערערת ובאותה השנה התקשרה המערערת בהסכמים שונים. בדוחותיה הכספיים לשנת 1999, מיום 29.8.2001, דיווחה המערערת על רווח שנצמח לה מכוח ההסכמים האמורים החייב במס בשיעור של 36%. אולם, בסוף שנת 2004 פנתה המערערת בבקשה לתקן את הדו"ח לשנת 1999, באופן שסך של $15,000,000 שקיבלה מכוח ההסכם השני יהוו תמורה עבור מכירת נכס מוניטין כמשמעותו סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שיש לחשבה כסכום אינפלציוני החייב בשיעור מס של 10%.

פקיד שומה מפעלים גדולים הסכים לקבל דו"ח מתקן מהמערערת, אולם חלק על טענתה בעניין המוניטין וקבע כי מלוא התמורה ששולמה למערערת מכוח ההסכמים משנת 1999 שולמו לה כתמורה למניות חברת הבת ואין לפצל תמורה זו. בהודעה המפרשת את נימוקי השומה לשנת המס 1999, פירט המשיב את הטעמים לקביעתו ובין היתר, טען כי "שם" ו"לוגו" אינם מהווים מוניטין. במיוחד בהתחשב בכך שלקוחות חברת הבת הינם גורמים מקצועיים (צבאות של מדינות) החוזרים לרכוש מוצרים בהתחשב בטיב המוצר, איכותו, אמינות היצרן, אמינות עובדיו ולא בגלל השם והלוגו. לפיכך, מכירת ה"שם" וה"לוגו" אינה מהווה מכירת מוניטין.

פקיד שומה מפעלים גדולים טען עוד כי פיצול ההסכם למכירת מניות חברת הבת לשלושה הסכמים הינו פיצול מלאכותי שמטרתו היחידה להפחית מס, ועל כן, יש לראות את הפיצול כעסקה מלאכותית ממנה רשאי המשיב להתעלם בהתאם להוראות סעיף 86 לפקודה. כמו כן פקיד שומה מפעלים גדולים טען כי עסקת מכירת המוניטין בוצעה בין שני צדדים קשורים, ועל כן, המחיר שננקב בהסכם השני אינו משקף את שווי המוניטין.

להלן מסקנת בית המשפט:

מיסוי מוניטין

1. סעיף 88 לפקודה (כנוסחו במועד הרלבנטי) מגדיר את המונח "סכום אינפלציוני":

"(1) ...

(2) במכירת נכס שהוא מוניטין או זכות חזקה במקרקעין שלא שולם בעד רכישתו - חלק ריווח ההון השווה לסכום ריווח ההון, כפול בהפרש שבין המדד ביום המכירה לבין המדד ביום שהוא במחצית התקופה מתחילת צמיחתם של המוניטין או מתחילת החזקת המקרקעין ועד יום מכירתם ומחולק במדד ביום מכירתם.

(3) במכירת מוניטין ששולם בעד רכישתם, לגבי חלק התמורה השווה למחיר המקורי המתואם יחושב הסכום האינפלציוני לפי פסקה (1) ואילו לגבי יתרת התמורה יחושב הסכום האינפלציוני לפי פסקה (2);"

סעיף 88 לפקודה מגדיר גם את המונח "סכום אינפלציוני חייב":

"(1) הסכום האינפלציוני המחושב לפי פסקה (2) להגדרת "סכום אינפלציוני";

(2) ..."

סעיף 91 לפקודה, קובע:

"(א) ...

(ב) ...

(ג) המס על הסכום האינפלציוני החייב יהיה 10%."

מוניטין כמשמעותם בסעיף 88 לפקודה הינם נכס. אולם הפקודה אינה מגדירה נכס זה. בע"א 7493/98 שלמה שרון ואח' נ' פקיד שומה -יחידה ארצית לשומה ואח' (פורסם באתר בית המשפט העליון), דן בית המשפט בשאלה "מהם מוניטין?", וכך קבע (שם, פסקה 3):

"המוניטין מבטאים, איפוא, את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק. העסק בעל המוניטין משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו."

בהמשך קבע בית המשפט כי מוניטין ניתנים למכירה אשר משמעותה היא "שהמוכר יאפשר לקונה ליהנות מן הלקוחות הרגילים לסחור עם המוכר" (שם, פסקה 4). בהמשך נקבע (שם, פסקה 4):

"המוניטין, קרי - ההסתברות שהלקוחות ישובו ויפקדו את בית העסק - עשויים לנבוע, משורה של גורמים, ובהם: הסימן המסחרי של המוצר או השירות המוצע על-ידי העסק; איכות המוצר; שם המוצר; מחירי המוצרים או השירותים;יעילות העסק ומיקומו...".

פסק דין

מוניטין של עסק נרכשים כאשר העסק מצטיין באיכויות מוצריו ו/או איכות השירות ו/או מחיר המוצרים ו/או הנגישות, בתכונות יחודיות למוצר או לשרות וכיוצא בזה. אולם כאשר העסק אינו פעיל כלל לא ניתן לייחס לו מוניטין. נראה כי עם העברת מלוא הפעילות העסקית, הקניין הרוחני, השם והלוגו והלקוחות, העבירה תדיראן לחברת הבת גם את המוניטין שרכשה בפעילותה העסקית עד שנת 1996.

מכאן עולה כי בשנת 1999 לא הייתה תדיראן פעילה בתחום מוצרי הקשר וממילא לא היה לה מוניטין בתחום זה, ולכן לא יכלה למכור מוניטין לחברת כור.

הערעור נדחה.

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט