הטבות מס למפעלים - גם ללא ייצוא 

חוק עידוד|השקעות|מפעל|בר תחרות|שוק מקומי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

במקביל לקידום חוק הרווחים הכלואים, משרד האוצר מבקש לבצע תיקון בהגדרת מפעל בר תחרות. המשמעות היא שממפעלי תעשייה המוכרים את תוצרתם לשוק המקומי, לא יוכלו ליהנות מהטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 כמפורט להלן.

משרד האוצר מבקש לתקן את סעיף 18א לחוק עידוד השקעות הון, המגדיר אילו מפעלים זכאים להטבות של חוקי העידוד. בסעיף נקבע:

"המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים שבסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה".

החוק לעידוד השקעות הון אינו מגדיר מהו מפעל בר תחרות, אלא נקבעו בסעיף תנאים טכניים אופציונאליים (די לעמוד באחד מהתנאים כדי לזכות בהטבות), כמפורט להלן:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;

בהתאם לתנאי השלישי, מפעל בר תחרות ייחשב כמפעל תעשייתי ש - 25% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות. בעת חקיקת החוק לעידוד השקעות הון, השוק הישראלי לא נכלל בגדר הגדרה זו, שכן בשוק הזה (הכולל גם את התושבים מעבר לקו הירוק) היו פחות מ 12 מיליון תושבים, ועל כן חברות אשר כל תוצרתן שווקה בישראל לא זכו ליהנות מהטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון.

אולם, החל משנת 2011 השוק הישראלי כולל יותר מ 12 מיליון תושבים. לפיכך, ניתן להגיע למסקנה כי מפעלי תעשייה המוכרים לשוק הישראלי זכאים להטבות מכוח החוק. מדובר בחיסכון במס חברות בשיעורים שבין 10% ל-15%. את התוצאה הזאת משרד האוצר מנסה למנוע באמצעות תיקון החוק לעידוד השקעות הון כך שמספר התושבים בשוקי המכירות יהיה 14 מיליון. מדובר ללא ספק בתיקון בעייתי מבחינה משפטית.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט