ייחוס הכנסות לעולים חדשים השותפים בקרן גידור

החלטת מיסוי|חברה זרה|מרכז חיים|מוסד קבע

להלן החלטת מיסוי 4589/12, הנוגעת לייחוס הכנסות לעולים חדשים שהם מנהלי השקעות ושותפים בקרן גידור, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי, כולל הערות שונות וביקורת.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו המדריך להטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (תכנון מס).

העובדות

1. קבוצת השקעות זרה מנהלת מספר קרנות גידור וגופי השקעה ברחבי העולם (להלן: "הקבוצה").

2. הקבוצה פועלת ברחבי העולם באמצעות מכלול חברות ושותפויות כאשר החברה נשוא החלטת המיסוי הינה אחת מהחברות הזרות אשר מנהלות את קרנות הגידור השונות בעולם (להלן: "החברה הזרה"). החברה הזרה מוחזקת ע"י מספר שותפויות זרות (להלן: "השותפויות הזרות"). החברה הזרה מחזיקה במלוא הזכויות בחברה ישראלית וכן במספר חברות זרות אחרות ברחבי העולם.

3. פעילות החברה הישראלית הינה בעיקר הענקת שירותי מחקר ופיתוח וכן מתן שירותי ניהול וביצוע השקעות לקבוצה. פעילותה זו מחויבת במלואה במס בישראל.

4. בכוונת מספר שותפים (תושבי חוץ) באחת מהשותפויות הזרות לעבור לישראל ולהעתיק את מרכז חייהם ופעילותם לישראל (להלן: "השותפים העולים"). מדובר במנהלי השקעות בכירים בעלי ניסיון רב ומוניטין מבוסס בתחומם. בישראל, יפעלו השותפים העולים במסגרת החברה הישראלית בניהול השקעות בעבור הקבוצה.

5. בעקבות הגעת השותפים העולים לישראל ופעילותם בחברה הישראלית, החברה הישראלית צפויה להרחיב את פעילות שירותי ניהול ההשקעות שהיא מעניקה לטובת הקבוצה.

החברה הזרה והשותפויות

6. הכנסותיה ורווחיה של החברה הזרה מתקבלים בגין ניהול חלק מהשקעותיה של הקבוצה במדינות השונות בעולם ומקורם בעיקר מדמי ניהול ודמי הצלחה הנובעים מניהול ההשקעות כאמור. רווחים אלו מחולקים מהחברה הזרה לשותפויות זרות ומשם לשותפים השונים בשותפויות.

7. כל הרווחים להם זכאים השותפים העולים מהחברה הזרה לפי חלקם בשותפות הזרה מועברים במלואם לשותפות הזרה ומשם לשותפים העולים (להלן: "הכנסות השותפים העולים מהחברה הזרה").

8. יצוין, כי בשל מבנה הפעילות שהוצג לעיל קיים סיכון הדדי בין השותפים בשותפות הזרה. היינו, בשל העובדה שהכנסותיה ורווחיה של החברה הזרה תלויים גם בסך תוצאות הפעילות של כלל השותפים בשותפויות הזרות, הרי שכל שותף תלוי בתוצאות שותפיו האחרים. העברת הרווחים באמצעות השותפויות לשותפים נעשית על פי חלקו של כל שותף בשותפות.

9. עוד יצוין, כי פעילות הקבוצה, תגמול החברים בה, מנגנון חלוקת ההכנסות, זכויות השותפים וזכויות השותפים העולים, לא השתנו בעקבות עלייתם של השותפים העולים לישראל.

10. יודגש כי, החברה הזרה אינה עוסקת בשיווק ובגיוס לקוחות בישראל, אינה מעניקה שירותים ללקוחות בישראל, אינה מייצגת את הקבוצה בישראל כלפי לקוחות ישראלים או זרים ואינה פועלת בשמה בישראל כלפי לקוחות ישראלים או זרים.

הכנסות השותפים העולים

11. השותפים העולים יעבדו במסגרת החברה הישראלית בעבור החברה הזרה. בתמורה לעבודתם זו תשלם החברה הישראלית לשותפים העולים שכר קבוע.

2. הכנסות השותפים העולים מהחברה הזרה יחולקו במלואם לשותפים העולים באמצעות השותפות הזרה.

הבקשה

קביעת הסדר המס הנובע מפעילות השותפים העולים בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

השותפים העולים והחברה הזרה

1. כל הכנסות השותפים העולים מהחברה הזרה יהיו חייבות במס חברות בישראל.
הסיבה לכך – קיומו של מוסד קבע בישראל. אציין כי יש כאן הקלה בירוקראטית לעניין קביעת תשלום המס. תשלום המס אינו חל על הכנסות החברה הזרה, לה מיוחס מוסד קבע בישראל, אלא על השותפים.

2. שותף שהינו "תושב ישראל לראשונה, או "תושב חוזר ותיק" ייהנה מההקלות הקבועות בדין בהתאם וכדלקמן:

2.1 חלק מהכנסתו של השותף העולה מהחברה הזרה יהיה חייב במס בישראל, בהתאם לחוזר מס הכנסה 1/2011 לפי הנוסחה הבאה: חלק השווה למכפלת שיעור חלקם של השותפים העולים בשותפויות הזרות ב-הכנסה שחולקה לו בפועל מהחברה הזרה, תיחשב כהכנסה שהופקה בישראל. חלק זה לא ייהנה מהפטור לתושב ישראל לראשונה לפי סעיף 14(א) ויחויב במס כדיבידנד בהתאם לשיעור הקבוע בסעיף 125ב(1) או (2), לפי העניין.
לדעתי, דרישה זאת בעייתית ומנוגדת להוראות החוק. לא ברור כיצד רשות המסים יכולה למסות עולה חדש בגין דיבידנד שהתקבל מחברה זרה.

2.2 יתרת הכנסות השותף העולה מהחברה הזרה, שחולקה לו בפועל תיחשב כהכנסה שהופקה מחוץ לישראל ולגביה יחול הפטור ממס לפי הוראות סעיף 14(א) לפקודה.

3. שכרם הקבוע של השותפים העולים בגין עבודתם במסגרת החברה הישראלית בעבור החברה הזרה ישולם על ידי החברה הישראלית ולא יפחת מ-XXX ש"ח לשנה.

הקבוצה

4. השותפים בשותפויות שהינם תושבי חוץ לא יהיו חייבים במס בישראל על חלוקות שהם מקבלים מהשותפויות הזרות לרבות אלה שמקורן בדיבידנד מהחברה הזרה או מחברות אחרות בבעלותה.

5. אישור זה ממצה את חבות המס של הקבוצה בשל פעילות השותפים העולים בישראל כמתואר בבקשה זו בלבד.

הוראות תחולה

6. האישור בתוקף כל עוד שיעור ההחזקה של השותפים העולים אינו עולה על 9.99% מהזכויות בחברה הזרה בשרשור, או 10 שנים ממועד חתימת אישור זה, לפי המוקדם.

7. תנאי מהותי לאישור זה הינו סיווגם של השותפים העולים כ"תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק" כמשמעותם בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

8. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים