ביטול הטבות המס לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ

מס חברות|חברה תעשייתית|חברה מוטבת

 
להלן התייחסות רשות המסים לביטול הטבות המס לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ, מתוך חוזר 3/2012 של רשות המיסים בנושא: תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון אשר פורסם ביום 10 ביוני 2012. להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס.

לחזרה לעמוד הראשי, ראו: חוזר בנושא תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון.

במסגרת התיקון לחוק, בוטל פרק שביעי 3 לחוק אשר העניק הטבות במס לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ. ביטול הפרק חל גם על "מפעלים מוטבים" שהם מפעלים תיירותיים שלא יוכלו ליהנות עוד מהטבות המס שניתנו לחברות כאמור.

"מפעלים מוטבים" ו"מפעלים מאושרים" שבחרו להמשיך ולהחיל על עצמם את הוראות החוק כנוסחו עובר לתיקון 68, יוכלו להמשיך ולתבוע את הטבות המס המוענקות לחברה בהשקעת חוץ, בהתאם למפורט להלן:

· לגבי מפעלים מוטבים ‑ רק לגבי מפעלים ששנת הבחירה לגביהם לא תאוחר משנת המס 2012, ושה"השקעה המזערית המזכה" לגביהם החלה לא יאוחר משנת המס 2010.

· לגבי מפעלים מאושרים ‑ רק לגבי מפעלים שאושרו ע"י מנהלת מרכז ההשקעות עד ליום 31.12.2010, ובכפוף לאמור בהוראת המעבר שנקבעה לעניין זה, במסגרת סעיף 39(ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו‑2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א‑2011.

יובהר כי, חברה תעשייתית ומפעל מוטב שהוא מפעל תיירותי שהפכו לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ החל משנת המס 2011 ‑ לא יזכו בהטבות המס המוענקות מכח פרק זה הכוללות בין היתר: הארכת תקופת ההטבות ושיעור מס חברות מופחת.

לגבי מפעלים שיזכו להטבות המס הניתנות לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ בהתאם לאמור לעיל, שיעור השקעת החוץ יבחן בכל שנה בתקופת ההטבות אך הוא לא יעלה על השיעור שיקבע ביום 31 בדצמבר 2010. להלן דוגמאות (בדוגמאות אלו יש להניח כי מלבד הנתונים המפורטים, לא התבצעו שינויים נוספים בשיעורי האחזקה):

ביום 31.12.2010 שיעור השקעת החוץ בחברה המוטבת הינו 5%. בשנת 2011 שיעור השקעת החוץ בחברה עלה ל 100%. במצב זה, החברה לא תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשנת 2011 ואילך, הואיל ושיעור השקעת החוץ הנדרשת ע"מ להיחשב "חברה בהשקעת חוץ" הוא 25%.

ביום 31.12.2010 שיעור השקעת החוץ בחברה המוטבת הינו 70%. בשנת 2011 שיעור השקעת החוץ בחברה עלה ל 100%. במצב זה, החברה תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשיעור 70% החל משנת 2011 ועד לתום תקופת ההטבות. במידה והחברה בחרה את שנת 2012 כשנת בחירה, החברה תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשיעור 70% גם לגבי תכנית זו.

ביום 31.12.2010 שיעור השקעת החוץ בחברה המוטבת הינו 100%. בשנת 2011 שיעור השקעת החוץ בחברה ירד ל 70%. במצב זה, החברה תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשיעור 70% בשנת 2011 ועד לתום תקופת ההטבות.

ביום 31.12.2010 שיעור השקעת החוץ בחברה המוטבת הינו 5%. החברה המוטבת בחרה בשנת 2012 כשנת בחירה בהתאם להוראות המעבר (השקעה מזערית מזכה בוצעה בשנים 2010‑2012). בשנת 2012 שיעור השקעת החוץ בחברה עלה ל 100%. במצב זה, החברה לא תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשנת 2012 ואילך.

ביום 1.1.2010 שיעור השקעת החוץ בחברה המוטבת הינו 5%. ביום 31.12.2010 שיעור השקעת החוץ בחברה המוטבת הינו 100%. במצב זה, החברה תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשיעור 100% החל משנת 2011 ועד לתום תקופת ההטבות. במידה והחברה בחרה את שנת 2012 כשנת בחירה, החברה תחשב לחברה בהשקעת חוץ בשיעור 100% גם לגבי תכנית זו.

חברה שבחרה להחיל עליה את הוראות סימן ב'1 או סימן ב'2 לחוק, לא תוכל לחזור בה מהודעת הוויתור ולבקש שיחולו לגביה הוראות סימן ב' לחוק כנוסחו לפני תיקון 68.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

2all - בניית אתרי אינטרנט