הטבות במס חברות למפעל מועדף מיוחד

הטבות מס|שנות המס|תקופת ההטבות

 
להלן תיאור הטבות מס למפעל מועדף מיוחד מתוך חוזר 3/2012 של רשות המיסים בנושא: תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון אשר פורסם ביום 10 ביוני 2012. להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס.

לחזרה לעמוד הראשי, ראו: חוזר בנושא תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון.

"מפעל מועדף מיוחד" הינו "מפעל מועדף" העומד בתנאים המפורטים בסימן ב'2 לחוק שעניינו "הטבות במס חברות בשל מפעל מועדף מיוחד". "חברה מועדפת" תהא זכאית להטבה בשיעור מס החברות שיחול על הכנסתו המועדפת מ"המפעל המועדף המיוחד", אשר יקבע בהתאם למיקום המפעל בשנת המס ויהיה כלהלן:

אז"פ א'

אזור שאינו אז"פ א'

5%

8%

מעבר להטבה בשיעורי המס כאמור, זכאית חברה מועדפת לפחת מואץ בשל נכסים יצרניים המשמשים את המפעל המועדף המיוחד שבבעלותה, בהתאם להוראות סעיף 51כא(ב) לחוק.

הטבות המס בשל מפעל מועדף מיוחד הינן לתקופה של עשר שנות מס המתחילות ב"שנת האפס" (להלן: "תקופת ההטבות").

על מנת שחברה מועדפת תקבל מעמד של "מפעל מועדף מיוחד" עליה לעמוד בכל התנאים המפורטים בסימן ב'2 לחוק. קבלת מעמד של "מפעל מועדף מיוחד" כפופה לאישור תכנית עסקית שתוגש למנהלים (מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד התמ"ת, ומנהל רשות המסים), אשר תכלול לפחות אחת מהחלופות המפורטות בסעיף 51כ(ב) לחוק (בסעיף זה מפורטים גם היקפי ההשקעה ו/או מס' העובדים הנדרש, בכל אחת מהחלופות):

· השקעה בנכסים יצרניים (כהגדרתם בסעיף 51 לחוק), למעט בניינים, בתקופה של עד שלוש שנות מס המתחילות ב"שנת האפס";

· השקעה במחקר ופיתוח בכל אחת משנות המס בתקופת ההטבות;

· העסקת מספר עובדים חדשים ביחס למספר העובדים ב"שנת האפס" בכל אחת משנות המס בתקופת ההטבות. לעניין סעיף זה, ייחשב כעובד גם מי שמועסק על ידי החברה שלא באופן ארעי (עובדי קבלן, עובדים עצמאיים וכו'), ובלבד שהחברה משלמת את שכרו, בין במישרין ובין בעקיפין.

לצורך הזכאות להטבות האמורות, על "חברה מועדפת" המחזיקה ב"מפעל מועדף מיוחד", לעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים 51כא(ג) לחוק, ו‑51כא(ה) לחוק, בכל אחת משנות המס שבתקופת ההטבות.

חברה מועדפת שלא תעמוד באחד מהתנאים המפורטים בסימן ב'2 לחוק, יחולו עליה הסנקציות המפורטות בסעיף 51כא בסעיפים קטנים (ד) עד (ו) לחוק.

למנהל רשות המסים ניתנה הסמכות לבחון את עמידת המפעל המועדף המיוחד בתכנית העסקית והתאמת פעילותו והישגיו בהתאם לתכנית שאושרה על ידי המנהלים. מנהל רשות המסים רשאי לקבוע כי המפעל אינו עומד בתנאים ולשלול את הטבות המס של המפעל המועדף המיוחד, החל משנת המס שלאחר הבדיקה. שלילת מעמדו של המפעל המועדף המיוחד תהיה בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 51כג לחוק.

לפקיד השומה נתונה הסמכות לבחינת עמידתו של המפעל המועדף המיוחד בתנאים הקבועים בסימן ב'2 לחוק, בכל אחת משנות המס שבתקופת ההטבות, ולבחון את מתן הטבות המס להן זכאי המפעל המועדף המיוחד. באם מצא פקיד השומה כי המפעל המועדף המיוחד אינו מקיים את אחד או יותר מהתנאים הנדרשים ‑ יעדכן את מחלקת חוקי העידוד שבחטיבה המקצועית ברשות המסים, על מנת שזו תבחן את השלכות אי העמידה בתנאים לגבי המשך תקופת ההטבות.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

2all - בניית אתרי אינטרנט