זיכוי עקיף - החלטת מיסוי שלא בהסכם

חברה נכדה|LLC|מס הכנסה|ארצות הברית

 
להלן החלטת מיסוי 2536/12, הנוגע לקביעת רשות המסים בנושא זיכוי עקיף, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. החלטת המיסוי הזאת אינה מאפשרת זיכוי עקיף לחברה הישראלית ביחס לדיבידנד שהיא מקבלת מהחברה האמריקאית.

1. העובדות

1.1 חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "חברת האם"), מחזיקה בחברה פרטית תושבת ארצות הברית  (להלן: "חברת הבת"), ללא כל פעילות עסקית, חברת הבת מדווחת על הכנסותיה לרשויות המס בארצות הברית .

1.2 חברת הבת מחזיקה 49% ב-LLC ישות משפטית שקופה לצרכי מס בארה"ב (להלן: "חברת נכדה"), וכן שותף אמריקאי המחזיק ביתרת המניות בחברה הנכדה.

1.3 ההכנסות של חברה נכדה נחשבות כהכנסתה של חברת הבת לצורכי מס בארצות הברית, בהתאם לחלקה, ואף המס לגבי הפעילות משולם על ידי חברת הבת.

2. הבקשה

2.1 לצורך החלת סעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה (להלן:"הפקודה") לגבי דיבידנד אשר מתקבל בידי חברת האם מחברת הבת הרי שהכנסותיה של החברה הנכדה ייחשבו כ"הכנסה שממנה חולק הדיבידנד" לחברת האם. בעת חלוקת הדיבידנד יחול סעיף 126(ג) לפקודה ויתקבל זיכוי מהמס האמריקאי ששולם בגין הכנסותיה של החברה הנכדה.

2.2 לחלופין, לאשר שהחברה הנכדה תחשב כחברה אשר מוחזקת בשיעור שאינו פחות מ-50% על ידי חברה בת לצורך יישום סעיף 126(ג) לפקודה.

2.3 לחילופי חילופין, לאשר כי הוראות הזיכוי העקיף הקבועות בסעיף 26(3) לאמנת המס בין ארצות הברית לישראל חלות על הדיבידנד אשר מחולק לחברת האם על ידי חברת הבת ושמקורו בחברה הנכדה.

2.4 לחילופי חילופין - לאשר כי חברה נכדה נחשבת כישות משפטית שקופה או כשותפות גם לצרכי מס בישראל ובכך לראות בהכנסותיה של החברה הנכדה כהכנסותיה של חברת הבת, כהכנסתה של חברת הבת לכל דבר ועניין - לרבות לעניין סעיף 126(ג) לפקודה.

3. החלטת מיסוי ותנאיה:

לא ניתן לאשר את המבוקש בשל הנימוקים הבאים:

3.1 המונח "הכנסה שממנה חולק הדיבידנד" מוגדר בסעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה "לרבות הכנסה שמקורה בחברה המוחזקת במישרין בידי החברה האחרת בשיעור של 50% לפחות". היינו, על מנת שניתן יהיה לקבל זיכוי בגין מס החברות המשולם על ההכנסה שהופקה על ידי חברה נכדה והמיוחסת, לפי דיני המס בארה"ב, לחברת הבת - יש צורך בהחזקה של 50% לפחות ולא די בהחזקה של 49%.

3.2 זאת ועוד, תכלית חקיקתו של סעיף 126(ג) לפקודה היא לאפשר זיכוי מס עקיף בהתאם לאחוזי ההחזקה המסוימים הקבועים בסעיף שכן יש בהם כדי ללמד על קיומה של שליטה אפקטיבית במדיניות חלוקת הרווחים של חברת האם.

3.3 לא ניתן להתייחס לחברה נכדה כאל "שותפות" שכן היא מאוגדת כ-LLC הנחשבת לפי דיני המס בישראל כ"חברה". לפיכך, הכנסותיה של חברה נכדה נחשבות כהכנסותיה שלה למרות זקיפתן לחברת הבת לפי דיני המס בארצות הברית  ובהעדר החזקה של 50% לא ניתן לאשר בגינן זיכוי מס חברות.

3.4 הוחלט שהחלטה זו מאבחנת החלטות קודמות שפורסמו בנושא.

הערות להחלטת המיסוי

· כאמור לעיל, החלטת המיסוי אינה מאפשרת זיכוי עקיף לחברה הישראלית בנסיבות המיוחדות של מקרה זה.

· שימו לב לכך שבהחלטה נקבע כי החלטת מיסוי זאת מאבחנת החלטות קודמות בנושא.

· הנימוק המרכזי לעמדת רשות המסים היא שה-LLC נחשבת כחברה בדין המס הישראלי ולא כשותפות, ולפיכך נדרשת החזקה של 50% לפחות, כדי ליהנות מהזיכוי העקיף.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים - זיכוי ממס

להשלמת התמונה, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים