סיווג הכנסותיו של תושב חוזר ותיק

להלןהחלטת מיסוי3635/12, הנוגעת לסיווג הכנסותיו של תושב חוזר ותיק, המתקבלות ממעביד, כהכנסות שאינן רווח הון ממקור חוץ (החלטת מיסוי שאינה בהסכם), אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

העובדות

1. הפונה הינו יחיד המוגדר כתושב חוזר ותיק (להלן: "היחיד"). להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

2. היחיד הינו מומחה בתחום מדעי המחזיק בידע ייחודי, אשר נצבר על ידו במהלך שנות פעילותו כתושב חוץ במדינה זרה, המהווה קניין רוחני בבעלותו (להלן: "הקניין הרוחני").

3. לקראת חזרתו לישראל קיבל היחיד הצעת עבודה מתאגיד תושב ישראל (להלן: "התאגיד"). במסגרת הצעת העבודה ביקש התאגיד מהיחיד לרכוש את זכויותיו בקניין הרוחני (להלן:"העסקה").

4. העסקה כללה את הפרטים הבאים:

· התמורה עבור הקניין הרוחני נקבעה כסכום אחיד ואינה מותנית בעבודה ו/או מתן שירותים מכל סוג שהוא ע"י היחיד.

· זכותו של היחיד להמשיך ולעשות שימוש בקניין הרוחני תהיה בכפוף לזכויות התאגיד בקניין הרוחני.

· לא תוגבל זכותו של היחיד להמשיך ולעסוק בכל עיסוק שבו עסק במסגרת פעילותו בתאגיד, או לפני העסקתו בו, אם וכאשר תופסק העסקתו במסגרתה.

הבקשה

נתבקשנו לקבוע כי התמורה הנובעת מהעסקה כאמור, מהווה תמורה מרווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל על ידי תושב חוזר ותיק, ולפיכך פטורה ממס.

ההחלטה

על סמך העובדות שפרטו בבקשה נקבע כי העסקה המתוארת אינה מהווה אירוע מס הוני. לפיכך, אין לראות את התמורה המתקבלת מהעסקה כתמורה בעד רווח הון הפטור ממס בידי תושב חוזר ותיק. זאת מאחר, ועל פי פרטי העסקה היחיד לא נפרד לחלוטין מזכויותיו בקניין הרוחני ולכן לא מתקיימת "מכירה" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה הנדרשת לצורך התהוותו של אירוע מס הוני.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים