ניכוי בשל השקעה מזכה

החלטת מיסוי|סעיף 20 (ב)| הוצאות מחקר ופיתוח

להלן החלטת מיסוי בהסכם (החלטת מיסוי 7457/12), בעניין ניכוי בשל "השקעה מזכה" על פי סעיף 20(ב) בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2001 ו‑2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א‑2011 (תעשייה עתירת ידע ‑ הוראת שעה). לעניין זה, ראו: הטבות מס להשקעה בחברת הייטק.

החלטת מיסוי זאת התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, והיא עוסקת בנושא חוקי עידוד. להרחבה בנושא הטבות מס בחוק לעידוד השקעות הון, ראו:מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

העובדות

1. החברה משתייכת לענף המוליכים למחצה ועוסקת בפיתוח פלטפורמה (שבב, מערכת ותכנה) לתחום התקשורת, אכסון ומחשוב ענן. הרכיבים המפותחים על ידי החברה עתידים להשתלב בטכנולוגית עילית, ובין לקוחות החברה יכללו חברות רב‑לאומיות בענף התקשורת. החברה נמצאת בשלב מתקדם של פיתוח הרכיב הראשון כאשר קיימת סביבת אמולציה לרכיב (לפיתוח תוכנה) ויציאה ליצור אבטיפוס מתוכננת לקראת תום שנת 2012.

2. כחלק מהליך הפיתוח ולצורך קבלת גישה לטכנולוגיות בתחום התקשורת, חתמה החברה על הסכמי רישיון מול חברות רב לאומיות בתמורה לתמלוגים חודשיים (להלן: "דמי השימוש"). שימוש בטכנולוגיות הקיימות מאפשר לחברה להתמקד בפיתוח טכנולוגיה חדשה המתבססת ונעזרת בטכנולוגיות הקיימות. הידע המפותח על ידי החברה הינו בבעלותה הבלעדית של החברה. החברה מפתחת את הידע במפעלה באמצעות עובדיה.

3. במהלך חודש יוני בשנת 2011 גייסה החברה הון כנגד הקצאת מניות, לצורך מימון פעילות המחקר והפיתוח בחברה. חלק מהמשקיעים שהשתתפו בהקצאה השקיעו בחברה סכומי כסף העולים על "סכום ההשקעה המרבי" (כמשמעותו בסעיף 20(ב) להוראת השעה). כמו כן, חלק מבעלי המניות אשר השתתפו בהקצאה הינם קרובים (כמשמעות המונח "קרוב" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה) זה לזה.

פרטי הבקשה

החברה ביקשה, בין היתר, לאשר לה לרשום את מלוא דמי השימוש כחלק מהוצאות המחקר והפיתוח, לעניין בחינת תנאי הוצאות המחקר והפיתוח שבסעיף 20(ב) לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. נקבע באישור, בין היתר, כי לצרכי בחינת התנאים המפורטים בהגדרת "חברת מטרה" אשר בסעיף 20(א) לחוק, לשם קביעתה כ"חברת מטרה" (כהגדרת המונח בסעיף 20(א) לחוק), לא יראו בדמי השימוש ששולמו על ידי החברה כחלק מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה ב"תקופת ההטבה" (כהגדרת המונח בסעיף 20(א) לחוק).

2. נקבע כי לצורך חישוב "תנאי ייחוס הוצאות המחקר והפיתוח למשקיע" שבפסקה (2) בהגדרת "חברת מטרה" אשר בסעיף 20(א) לחוק, יראו בכל ההשקעות המזכות שנעשו בחודש יוני בשנת 2011 כהשקעה מזכה אחת (להלן: "ההשקעה המזכה המאוחדת"). כמו כן נקבע כי שיעור ייחוס הוצאות המחקר והפיתוח למשקיע, יהא, השיעור המתקבל מהיחס שבין סך כל הוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה החל מיום ההקצאה ועד לתום שנת המס, ואשר אושרו על ידי המדען הראשי בהתאם להוראות החוק, לבין סך ההשקעה המזכה המאוחדת.

3. נקבע כי בחישוב ההשקעה המזכה המאוחדת ינוטרל הסכום העודף על סכום ההשקעה המרבי וזאת בכפוף לכתבי ויתור מבעלי המניות שהשקעתם חורגת מהסכום האמור.

4. נקבע כי לצורך חישוב "תנאי עיקר ההוצאות" שבפסקה (6) בהגדרת "חברת מטרה" אשר בסעיף 20(א) לחוק, דמי השימוש ששולמו על ידי החברה לא יכללו בחישוב כלל הוצאות החברה (לא במונה ולא במכנה).

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net
 
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החלטת המיסוי
2all - בניית אתרי אינטרנט