נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - תקציר פסק דין

ע"מ 1058-07, נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף - תל-אביב 3

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מרץ 2012

פסק הדין בעניין נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ עסק בשאלה האם ייעוץ בתחום המיסוי לתושבי חוץ חייב במס ערך מוסף בשיעור מלא. הנושא נדון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בפני: השופטת דניה קרת-מאיר.

נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ, טיפלה בהשגת אישור מקדמי (פרה-רולינג) ממס ההכנסה בגין היבטי מס עבור עסקה שביצעה לקוחה שלה. בגין השירותים האלה, נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ הוציאה לבעלי המניות תושבי ישראל חשבונית מס עם מע"מ בשיעור מלא, ולבעלי המניות תושבי חוץ חשבונית מס עם מע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.

מנהל מס ערך מוסף חייב את נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ במס בשיעור מלא, מכיוון שמדובר בהליכים מול רשות המס, ועל כן טען כי חל הסייג הקבוע בתקנה 12א לתקנות המתייחס לשירות לגבי נכס המצוי בישראל. הנכס הנטען הוא קיומה של זכות כלשהי של מס הכנסה לגביית מס הכנסה או לקביעת גובה ההפסדים.

הוראות החוק והפסיקה

סעיף 30 לחוק מע"מ (מס ערך מוסף), התשל"ו-1975, קובע שיעור מס אפס בעסקאות מסויימות. כך קובע סעיף 30(א)(5) לחוק:

"אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:

(1) ...

...

...

(5) מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה;...".

ההקלה אשר נקבעה בסעיף זה צומצמה והוצא מגדרה שירות אשר ניתן לתושב חוץ בנוגע לנכס המצוי בישראל. תקנה 12א(א) לתקנות קובעת כלהלן:

"(א)לעניין סעיף 30(א)(5) לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129-133(ט) לפקודת המכס."

בפסק הדין ע"א 418/96 רוזין נ' מנהל המכס ומס ערך מוסף פד"י מג(1) 837 הבהיר כב' הנשיא שמגר (בעמ' 844 לפסק הדין), כי סעיף 30(א) לחוק על סעיפי המשנה שלו קובע מהן עסיקאות אשר יחול עליהן שיעור אפס "מדובר בהקלת מס הניתנת, בדרך כלל, לעיסקאות המתבצעות במגזרים כלכליים מסויימים, אותם מבקש המחוקק לעודד. מרבית העיסקאות הנהנות מן הקלה נושאות אופי של ייצוא... סעיף 30(א)(5) מעניק הקלת מס לעיסקה שהיא "מתן שירות לתושב חוץ...". מטרתו של הסעיף לעודד ייצוא שירותים".

כב' הנשיא שמגר ממשיך ומסביר כי לא בכל מקרה של ייצוא שירותים מוענק שיעור אפס. כאשר קיימת זיקה בין הנכס לישראל, אין הסעיף חל. ייתכן כי היסוד לכך בסברה (בין אם היא נכונה ובין אם לאו) כי מקום שהמדובר בנכס המצוי בישראל, נטייתו הטבעית והרגילה של תושב החוץ תהא להיזקק ממילא לשירות ישראלי דווקא ומכאן שאין צורך בתמריץ מס לשם עידוד מתן שירותים. ראו לעניין זה גם ע"א 9303/03 מוסל נ' מדינת ישראל בסעיף 10 לפסק הדין.

מסקנת בית המשפט

בית המשפט קיבל את עמדת מנהל מס ערך מוסף בהתבסס בין היתר על פסקי הדין בעניין מוסל ובעניין רוזין אשר קבעו, כי זכות כמובנה בתקנה 12א לתקנות מע"מ כוללת זכות רכושית בעלת ערך כלכלי. משכך, אין היגיון בטענה, כי רק כאשר מגיע דיון בזכות לפתחו של בית משפט, יש לראות בה כזכות הנכללת במונח "נכס".

בית המשפט הסביר כי הגדרת "נכס" רחבה דיה על מנת שתכלול בחובה זכות בעלת ערך כלכלי שאיננה דווקא זכות תביעה או זכות הגנה לגבי הפרת ניטרליות החיובים. לדעת בית המשפט, פרשנות המושג "נכס" המופיע בסעיף 12א לתקנות תיקבע בהתאם להגדרת "נכס" בחוק. אין, כאמור, מחלוקת כי הזכות שבהגדרת "נכס" איננה כוללת רק זכות לתבוע או להתגונן אלא כל זכות רכושית בעלת ערך כלכלי.

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי‏.
 
ראו גם: שירות לתושב חוץ - מע"מ אפס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים