תחילה, תחולה והוראת שעה לעניין תיקון 168

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008, פורסם בספר החוקים, ס"ח 2184 התשס"ח, מיום 16.9.08, עמ' 902.
להלן הוראות תחילה, תחולה והוראת שעה לעניין חוק זה:

15. (א) תחילתם של סעיפים 1, 5(5)(ה), 9ג, 14(א) ו-(ב), 67ח, 75ב(א), 75ז(ה), 75יא(א), 75יב(ז), 75טז1(א1) ו-(ג)(2), 75טז2(א)(2), 97(ב)(1) ו-(3), 134ב ו-135(1) לפקודה, כנוסחם בחוק זה, ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) (בסעיף זה - יום התחילה), והם יחולו, לפי העניין, על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, ביום התחילה ואילך; הסעיפים האמורים, כנוסחם לפני יום התחילה, ימשיכו לחול, לפי העניין, על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר, לפני יום התחילה.

(ב) על אף הוראות סעיף 14(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לגבי מי שהיה לתושב ישראל בשנת המס 2007, 2008 או 2009, יקראו את ההגדרה "תושב חוזר ותיק" שבסעיף האמור כך:

"תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות."

(ג) תחילתם של סעיף 14(ג) ו-97(ב)(2) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 4(2) ו-12(2) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והם יחולו על מי שחדל להיות תושב ישראל במועד האמור ואילך; הסעיפים האמורים, כנוסחם לפני המועד האמור, ימשיכו לחול על מי שחדל להיות תושב ישראל לפני המועד האמור; סעיף 14(ג)(2) לפקודה כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה, יחול על תושב חוזר כהגדרתו בסעיף האמור גם על מי שהיה לתושב חוזר כאמור החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

(ד) על אף האמור בסעיף 14(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, לאחר יום התחילה אך לפני מועד פרסומו של חוק זה, יודיע בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה על בחירתו בהחלת הוראות סעיף 14(ב) האמור.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החקיקה

טואול - בניית אתרים