שירותי מו"פ לתושב חוץ - החלטת מיסוי

מפעל מוטב|מפעל תעשייתי

להלן החלטת מיסוי בהסכם (החלטת מיסוי 6953/11), בעניין מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ שלא עומד בתנאי סעיף 68א לפקודת מס הכנסה, שינוי מודל עסקי, הכנסה מוטבת, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בנושא חוקי עידוד. להרחבה בנושא הטבות מס בחוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

העובדות

1. חברה תושבת ישראל שהוקמה בשנת 2008 (להלן: "החברה") בבעלות מלאה (100%) של חברה זרה הרשומה בארה"ב (להלן: "חברת האם"). מעל 25% מבעלי המניות בחברת האם במישרין ובעקיפין הם תושבי ישראל.

2. החברה פעלה מיום הקמתה כמרכז פיתוח ועסקה במתן שירותי מו"פ בתחום התוכנה לחברת האם תמורת הכנסות הנגזרות מהעלות בתוספת מרווח קבוע (+ COST). החברה קיבלה אישור מהמדען הראשי כי עיקר פעילותה הינה פעילות מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ.

3. במהלך שנת 2011 חתמה החברה על הסכם עם חברת האם שבו הוסכם בין הצדדים שהבעלות על הידע שפותח עד למועד ההסכם וכל הידע המפותח ממועד ההסכם ואילך יהיה בבעלותה של החברה (להלן: "עסקת 2011"). במסגרת עסקת 2011, עברה החברה לפעול במודל של פיתוח ושיווק עצמי של התוכנה המפותחת במפעלה והכנסותיה יהיו ממתן זכות שימוש בתוכנה. כמו כן, החל ממועד עסקת 2011, חברת האם משמשת כמפיצה ומשווקת של החברה.

פרטי הבקשה

1. לאשר כי מפעל החברה הינו מפעל תעשייתי כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק. להרחבה בעניין זה, ראו: פעילות ייצורית לקבלת הטבות מס.

2. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא מפעל מוטב (שנת בחירה 2009)[1], כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

3. לאשר כי הכנסות החברה הן "הכנסות מוטבות" כמשמעותן בסעיף 51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. נקבע כי יראו במפעל החברה כמפעל תעשייתי, כהגדרתו בסעיף 51 לחוק וכי יראו בהקמה שביצעה החברה כמפעל מוטב (שנת בחירה 2009) בהתקיים התנאים וההוראות שנקבעו בסעיף 51 לחוק.

2. מכיוון וחברת האם אינה חבר בני אדם תושב חוץ, המקיים את התנאים למתן הקלות לתושב חוץ לפי סעיף 68א לפקודה - הכנסותיה ממתן שירותי מו"פ לתושב חוץ לא תיחשבנה "הכנסות מוטבות" ולא יהיו זכאיות להטבות המס מכח החוק. למען הסר ספק, נקבע ש"שנת התחילה"[2] של המפעל המוטב היא שנת 2009.

3. החל מעסקת 2011, בעקבות שינוי המודל העסקי על פיו פועלת החברה, הכנסותיה של החברה הנובעות ממתן זכות לשימוש בתוכנה תיחשבנה "הכנסות מוטבות".

4. נקבע שמתוך "תקופת ההטבות"[3] של המפעל, החל משנת הבחירה (שנת 2009) ועד למועד עסקת 2011, החברה לא תתבע הטבות מס מכח החוק.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

הערות להחלטה

[1]. השקעה מזערית מזכה על פני שנתיים (2008-2009).

[2]. כמשמעות מונח זה בסעיף 51 לחוק.

[3]. כמשמעותה בסעיף 51ג לחוק.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החלטת המיסוי

2all - בניית אתרי אינטרנט