ביטול הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים

תושב ישראל|חוק ההסדרים|OECD

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2015

רשות המסים מעוניינת לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים המגיעים מחו״ל. ביטול הפטור מדיווח עשוי להמריץ עולים חדשים ותושבים חוזרים להגיע לישראל עוד לפני כניסת החוק המתקן לתוקף.
ראו גם:
הרפורמות במסים בחוק ההסדרים
עולים חדשים ותושבים חוזרים: השינויים הצפויים ב 2016

הטבות מס לתושבים חוזרים

בשנת 2008 פורסם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אשר העניק לעולים חדשים (מי שהיה לתושב ישראל, בלי שהיה בעבר תושב בה) ולתושבים חוזרים ותיקים (מי ששב לישראל והיה לתושב בה, לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות) פטור ממס בהתאם לסעיף 14(א) לפקודה במשך עשר שנים מהמועד שבו היו לתושבי ישראל, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. הפטור ממס הוא על כל ההכנסות השוטפות, אקטיביות ופסיביות, הן הכנסות מנכסים שהיו לעולים או לתושבים החוזרים הותיקים בחו"ל לפני שהיו לתושבי ישראל, והן הכנסות מנכסים שהם רכשו בחו"ל לאחר העלייה או החזרה.

להרחבה בעניין זה, ראו:
הטבות מס לתושבים חוזרים - תיקון 168 
סיכום הקלות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 
הוראות פקודת מס הכנסה 
תחילה, תחולה והוראת שעה לעניין תיקון 168

בנוסף לפטור מתשלום מס, ניתן פטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים בהתאם לסעיף 134ב לפקודה על הכנסותיהם מחוץ לישראל ופטור מהגשת הצהרת הון בהתאם לסעיף 135(1)(ב) לפקודה על נכסיהם והונם מחוץ לישראל.
ראו גם: פטור מדיווח על הכנסות ומדיווח על הון לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הלחץ הבינלאומי לביטול הפטור

הפורום הגלובלי לשקיפות וחילופי מידע של ה-OECD פרסם בשנת 2013 סקירת עמיתים על מדינת ישראל, ובין היתר תיאר את המצב החוקי בישראל משנת 2007, ולפיו עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים מדיווח לרשות המסים על הכנסות מחו"ל. הפורום הגלובלי ציין בדוח כי עמדתו היא שמתן פטור כזה אינו ראוי. בדוח ה-OECD נאמר כי בעקבות תיקון 168 נוצר פער בין כמות המידע על חברות זרות שנשלטות ומנוהלות על ידי תושבים ישראלים, ובין כמות המידע על חברות זרות שנשלטות ומנוהלות על ידי עולים או תושבים חוזרים ותיקים, שלגביהן יש פטור מדיווח על זהות בעלי השליטה. הדוח ציין כי קיומו של פער כזה אינו ראוי והמליץ למדינת ישראל לוודא שבידי הרשויות שלה יהיה מידע מלא בנוגע לבעלויות על כלל החברות הזרות שנשלטות ומנוהלות מישראל.

מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה בחן את הסוגיה הזאת של הפטור מדיווח הניתן לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, לאור טענות שהועלו ביחס לחשש מהלבנת הון. כך, ממידע שנאסף ברשות לאיסור הלבנת הון לגבי כ-600 עולים ותושבים חוזרים ותיקים שהגיעו לישראל בשנים 2008 עד 2012, עולה כי לגבי חמישה מהם הגישו רשויות מחו"ל לרשות לאיסור הלבנת הון בקשות לקבלת מידע, מאחר שחשדו כי החמישה ביצעו עברות הלבנת הון. לגבי שניים מתוך הרשימה הנזכרת, הגישה משטרת ישראל בקשות לקבלת מידע, מאחר שחשדה כי השניים עסקו בסחר בנשים ובהלבנת הון, וכי לגבי כ-100 מהם התקבלו דיווחים בלתי רגילים. דיווחים בלתי רגילים נמסרים לרשות לאיסור הלבנת הון על ידי הגופים הפיננסיים, על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, והצווים שהוצאו מכוחו. הדיווחים נוגעים לפעולות בחשבונם של  לקוחות אשר המוסד הפיננסי סבור, על פי קשריו עם לקוחות אלה ועל פי דפוס הפעולות העסקיות שלהם, כי הן בלתי שגרתיות.

ביטול הפטור מדיווח

בעבר נעשו ניסיונות לבטל את הפטור מדיווח הניתן לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים וזאת בעקבות הלחץ הבינלאומי. כך, בהצעת חוק ההסדרים 2013, הוצע לבטל את הפטור מדיווח, בין היתר, לאור ביקורת של ארגון ה-OECD בעניין זה. לאחרונה מבקר המדינה הצטרף לקריאה לרשות המסים לקדם חקיקה שלפיה היא תוכל לדרוש מעולים ותושבים חוזרים ותיקים דיווח על הון ונכסים שהם מביאים לארץ, על פי תקרה שתיקבע. התוספת של "תקרה שתקבע" הזאת לא הופיעה בהצעת חוק ההסדרים.

במשרד האוצר ובמשרד המשפטים מעוניינים מצד אחד לבטל את הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, אך מצד שני הם מבינים כי הפטור מדיווח מהווה תמריץ חשוב מאוד לעליית יהודים אמידים ולשיבה של ישראלים בעלי הון וכישורים לכאן. 

רשות המסים ביקשה באמצעות חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014, לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים על הכנסות ונכסי חוץ החל משנת המס 2013. הצעת החוק כפי שהוגשה בתחילת הדרך קבעה שיש לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ביחס להכנסות משנת 2013 ואילך, גם ביחס ליחידים שעלו או חזרו לישראל לפני 2013. אלא, שקיימת בעייתיות בהצעת חוק זאת, בין היתר, בכך שהיא מהווה חקיקה רטרואקטיבית המשנה זכויות וחובות כלפי העבר. בעקבות הביקורת, רשות המסים הסכימה להגמיש את ההוראות. במסגרת הצעת החוק משופרת אשר פורסמה ביום 11 ביוני 2013, הוצע כי ביטול הפטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל, יחול רק לגבי עולה חדש או תושב חוזר ותיק שיעלו או יחזרו לישראל מיום 1 באוגוסט 2013 ואילך.

במסגרת חוק ההסדרים החדש, הוצע לבטל את הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים בגין הכנסותיהם ונכסיהם בחו"ל. עם זאת, הוראות הביטול יחולו באופן הבא. תחול חובת דיווח רק לאחר התקופה מיום שאדם נהיה לעולה חדש או שנהיה לתושב חוזר ותיק ועד לתום שנת המס שלאחריה. בנוסף, למנהל רשות המסים תהיה סמכות לדרוש מידע מעולה חדש או מתושב חוזר ותיק אף מהיום הראשון להגעתם לישראל ככל שהדבר נדרש לצורך קיום חילופי מידע בהתאם להסכמים בינלאומיים לחילופי מידע.

ראו גם:
השינויים הצפויים במיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים 
ביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים
השינויים במערכת המס: 2013-2014
תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח 

התקדמות החקיקה

​ועדת שרים לחקיקה אישרה ביום 19 אוגוסט 2015 את פרק המסים בטיוטת חוק ההסדריםלמעט בנושא ביטול הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים, זאת בעקבות התנגדות שר הקליטה והעלייה זאב אלקין. בדיונים שהתקיימו נקבע כי ועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2015-2016, לא תצביע על ביטול הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים. נראה כי ההוראות המבטלות את הפטור מדיווח לא ייכנסו כמו שהן לחוק ההסדרים, אלא יקודמו כחקיקה נפרדת. רשות המסים מעוניינת לקדם את ביטול הפטור מדיווח לעולים ולתושבים חוזרים ותיקים כחלק מההשתלבות של ישראל במדיניות של הגברת השקיפות העולמית ושיתופי הפעולה בין רשויות המס בעולם וכן צמצום השימוש במקלטי מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים